Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.2.38-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (38) 2017
Turystyka jako specjalizacja gospodarcza polskich regionów nadmorskich

Autorzy: Ewa Hącia
Akademia Morska w Szczecinie
Słowa kluczowe: region nadmorski specjalizacja gospodarcza gospodarka turystyczna
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (145-155)
Klasyfikacja JEL: R11 Z30 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena roli turystyki w dwóch polskich województwach nadmorskich (pomorskim i zachodniopomorskim) o regionalnej specjalizacji turystycznej. Analizie poddano podmioty gospodarki narodowej zaliczane do bezpośredniej gospodarki turystycznej. Zrealizowaniu postawionego celu podporządkowano procedurę badawczą oraz strukturę artykułu. W analizie danych wykorzystano przede wszystkim metodę tabelaryczną i graficzną, a także współczynnik korelacji Pearsona dla ustalenia zależności między badanymi zmiennymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych. Pobrane z: bdl.stat.gov.pl/BDL (29.08.2016).
2.Godlewska-Majkowska, H. (red.). (2009). Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.
3.Majewska, J. (2011). Pomiar i ocena stadium rozwoju turystycznego miast w ostatnim dziesięcioleciu – Poznań na tle największych. W: G. Gołembski (red.), Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta Przykład Poznania (s. 36–65). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
4.Meyer, B. (2008). Gospodarka turystyczna i przemysł turystyczny. W: A. Panasiuk (red.), Gospodarka turystyczna (s. 13–24). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Ministerstwo Sportu i Turystyki (2015). Program rozwoju turystyki do 2020 r. Pobrane z: https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/zakonczony-proces-legi/inne/1599,Program-Rozwoju-Turystyki-do-2020-roku.html.
6.Panasiuk, A. (2007). Turystyka w gospodarce narodowej i regionalnej. W: A. Panasiuk (red.), Ekonomika turystyki (s. 50–52). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Panasiuk, A. (2011). Struktura gospodarki turystycznej. W: A. Panasiuk (red.), Ekonomika turystyki i rekreacji (s. 71–74). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz.U. z 2007 r., nr 251, poz. 1885).