Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.13-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 13 (2016)
Polityka Unii Europejskiej w oddziaływaniu na wielkość i strukturę popytu turystycznego

Autorzy: Aleksander Panasiuk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: Unia Europejska wykluczenie turystyczne popyt turystyczny gospodarka turystyczna polityka turystyczna
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (113-122)
Klasyfikacja JEL: F02 L83 O52 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto zagadnienia polityki turystycznej Unii Europejskiej i wybranych krajów w zakresie upowszechnieniamobilności turystycznej obywateli UE, a zwłaszcza wybranych grup społecznych. Wskaźniki aktywności turystycznejspołeczeństw krajów UE są znacznie zróżnicowane. Polityka UE koncentruje się na aktywizacji ruchuturystycznego wybranych grup społecznych, m.in. dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych. Politykiwewnątrzkrajowe oddziałują także na grupy społeczne o niskim statusie materialnym, ograniczając tzw. wykluczenieturystyczne. W krajach rozwiniętych gospodarczo uznaje się, że turystyka powinna być dobrem ogólnodostępnym.Działania UE i krajów członkowskich pozwalają oddziaływać na wzrost gospodarczy dzięki pełniejszemu wykorzystaniubazy turystycznej, która w wielu krajach charakteryzuje się wysokim poziomem sezonowości. Turystyka ma zatemistotny wpływ na efekty makro- i mikroekonomiczne, a przede wszystkim na rynek pracy, przychody branży turystycznejoraz dochody zatrudnionych w przedsiębiorstwach turystycznych. Dzięki temu uruchamia efekty mnożnikowe w gospodarce.Celem artykułu jest przedstawienie roli państw członkowskich Unii Europejskiej w gospodarce turystycznejpoprzez zadania związane z oddziaływaniem na popyt turystyczny, wpływające na powszechny dostęp do turystyki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Światowy (2016). Pobrano z: www.data.worldbank.org.
2.Berbeka, J. (red.) (2016). Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006–2015. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
3.Calypso (2015). Calypso. Tourism For All. Pobrano z: www.ecalypso.eu. Eurostat (2016). Pobrano z: www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
4.Firlit-Fesnak, G., Szylko-Skoczny, M. (red.) (2007). Polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Gołembski, G. (1979). Rynek turystyczny w Polsce. Warszawa: Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług.
6.Horodecka, A. (2008). Ewolucja celów polityki gospodarczej. Rola zmian otoczenia. Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Hunziker, W., Krapf, K. (1961). Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrlehre. W: Tłumaczenia materiałów dotyczących statystyki ruchu turystycznego w różnych krajach. Warszawa:Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki przy SGPiS.
8.Kaspar, C. (1991). Die Tourismuslehre im Grundriss. Stuttgart und Bern: Verlag Paul Haupt.
9.Kowalik, T. (2000). Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
10.Kurek, W. (red.) (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Panasiuk, A. (red.) (2011). Ekonomika turystyki i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Panasiuk, A. (2012). Popyt turystyczny jako obszar polityki społeczno-gospodarczej w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług, 82. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
13.Panasiuk, A. (2014a). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin.
14.Panasiuk, A. (2014b). Wymiary oferty na rynku turystycznym. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Kwartalnik, 46.
15.Winiarski, B. (red.) (2006). Polityka gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Wodejko, S. (1998). Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.