Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
INNOWACJE W OCHRONIE LASÓW JAKO ELEMENT REALIZACJI ZIELONEJ GOSPODARKI

Autorzy: Agnieszka Ciechelska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: zielona gospodarka obligacje leśne ochrona lasów
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (197-208)
Klasyfikacja JEL: O44
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Deforestacja i degradacja lasów, zwłaszcza tropikalnych, przyczynia się do efektu cieplarnianego i zmian klimatycznych i utraty bioróżnorodności. Głównym odbiorcą usług ekosystemowych lasów są kraje rozwinięte. Natomiast sprawcą deforestacji są kraje rozwijające się. Dlatego też konieczne są systemowe zmiany w sposobie funkcjonowania całych gospodarek krajowych poprzez realizację koncepcji zielonej gospodarki. Celem artykułu jest prezentacja możliwych rozwiązań służących ograniczeniu deforestacji lasów tropikalnychw kontekście zielonej gospodarki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.European Commission. (2013). The EU Strategy on Adaptation to Climate Change, COM/2013/0216 final.
2.Fiedor, B. (2010). Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki. Ekonomista, 4.
3.Frerot, A. (2011). Unia Europejska a wyzwanie stworzenia zielonej gospodarki. Kwestie Europejskie, 206.
4.Government of Guyana. (2010). Forest carbon Partnership Facility (FCPF) Readiness Preparation Proposal.
5.IFC World Bank Group. (2012). Forest-backed bonds proof of Concept Study, Issue Brief.
6.Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych. (2010). Zielona księga – Ochrona lasów i informacje o lasach w UE: przygotowanie lasów na zmianę klimatu. Opracowania tematyczne, OT-585.
7.Komisja Europejska. (2010). Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej. Bruksela.
8.Kim, D.H., Sexton, J.O., Townshend, J.R. (2015), Accelerated deforestation in the humid tropics from the 1990s to the 2000s. Geophysical Research Letters, 42 (9), 3495–3501.
9.Ryszawska, B. (2013). Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
10.Stern, N. (2007). The Economics of climate Change. The Stern Review. Cambridge: Cambridge University Press.
11.The Prince’s Rainforests Project. (2009). An Emergency Package for Tropical Forests.
12.UN-DESA. (2012). A Guidebook to the Green Economy. Issue 3: exploring green economy policies and international experience with national strategies.
13.Żórek, R. (2015). Ekonomiczna wartość lasu: inne usługi systemowe. Aura, 7. DOI: 10.151 99/2.2015.7.3.