Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Wybrane aspekty dotyczące wskaźników efektywności procesów w gospodarce elektronicznej

Autorzy: Cezary Stępniak
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: wskaźniki efektywności procesy w gospodarce elektronicznej podejście procesowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (143-152)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł porusza wybrane zagadnienia dotyczące budowy wskaźników efektywności dla procesów biznesowych realizowanych w ramach gospodarki elektronicznej. Omawiane wskaźniki traktowane są jako część modelu procesu biznesowego. Ich celem jest umożliwienie automatycznej analizy skutków realizacji poszczególnych operacji, całych instancji procesów oraz oceny całego modelu pod kątem możliwości jego doskonalenia. Wskaźniki efektywności stanowić będą wbudowane formuły systemów informatycznych i usług webowych oraz powinny odzwierciedlać interesy wszystkich interesariuszy zaangażowanych w realizację modelowanych procesów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bitkowska A. (2015), Rola mierników efektywności procesów w perspektywie zarzą-dzania wiedzą, „Przegląd Organizacji”, nr 8.
2.Gawin B., Marcinkowski B. (2013), Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, Wydawnictwo „Helion”. Gliwice.
3.Strategie i modele gospodarki elektronicznej (2007), red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
4.Weber I. (2009), Semantic Methods to Execution-level Business Process Modeling. Modeling Support Through Process Verification and Service Composition, Sprin-ger-Verlag, Berlin – Heidelberg.
5.http://searchsoa.techtarget.com/definition/BPEL [dostęp 10.02.2016].