Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
E-gospodarka a państwo – aspekt instytucjonalny w zarysie

Autorzy: Katarzyna Chojnacka
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Słowa kluczowe: e-ekonomia państwo Internet
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (15-22)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi namiastkę rozważań nad udziałem państwa w dokonującej się od wielu lat transformacji gospodarki w kierunku gospodarki elektronicznej. Zwrócono tu uwagę na potrzebę przeprowadzania wielu zmian proceduralnych z udziałem instytucji międzynarodowych. Podkreślono znaczenie Internetu, którego rola z punktu widzenia przepływu informacji, w całym tym złożonym procesie zmian, jest kluczowa. Autorka starała się znaleźć odpowiedź na pytanie o to, czy przeprowadzane od wielu lat zmiany były konieczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyrektywa Parlamentu i Rady WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług w społeczeństwie informacyjnym, a w szczególności handlu elektronicznego w obrębie wolnego rynku („dyrektywa dotycząca handlu elektronicz-nego”) (2000/31/WE).
2.Hartman A., Sifonis J., Kador J. (2001), E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce in-ternetowej, Warszawa: K.E. Liber.
3.Kisielnicki J. (2008), MIS – systemy informatyczne zarządzania, Warszawa: Placet.
4.Prawo bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 140, poz. 939 z późn. zm.).
5.Wawszczyk A. (2003), E-gospodarka. Poradnik przedsiębiorcy, Radom: PARP.
6.Wrycza S. (2010), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Warszawa: PWE.
7.Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 27 z dnia 17 maja 1999 r.
8.Żebrowski A. (2003), Informacja ryzykiem procesu decyzyjnego, w: Monitorowanie otoczenia: przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę inteligencji przedsiębior-stwa, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze Grupa Wolters Kluwer.
9.http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm [13.01.2016].