Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.13-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 13 (2016)
Infobrokering services in Poland as an example of professional services in the knowledge-based economy
(Usługi infobrokerskie w Polsce jako przykład usług profesjonalnych w gospodarce opartej na wiedzy)

Autorzy: Anna Waligórska-Kotfas
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Słowa kluczowe: gospodarka oparta na wiedzy usługi profesjonalne usługi infobrokerskie
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (157-166)
Klasyfikacja JEL: D83 L80 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozważania będące przedmiotem niniejszego artykułu koncentrują się wokół usług infobrokerskich, które mogąbyć uznane za przykład usług profesjonalnych w gospodarce opartej na wiedzy. Opracowanie przedstawia kluczowezmiany makro- i mikroekonomiczne, związane z nowym paradygmatem gospodarki. Równocześnie dokonano deskrypcjiusług infobrokerskich w odniesieniu do usług profesjonalnych, a zaprezentowane dane statystyczne obrazują ich stanw Polsce w porównaniu z liderem (Szwecja) i maruderem (Bułgaria) rankingu państw UE wdrażających gospodarkęopartą na wiedzy w latach 2008–2012.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arvanitidis, P.A., Petrakos, G. (2011). Defining Knowledge-Driven Economic Dynamism in the World Economy: A Methodological Perspective. In: P. Nijkamp, I. Siedschlag (eds.), Innovation, Growth and Competitiveness: Dynamic Regions in the Knowledge-Based World Economy (pp. 15–39). Springer Science & Business Media.
2.Bartkowiak, G. (2001). Osobowość profesjonalisty wobec wyzwania XXI wieku. In: Marketing usług profesjonalnych: kultura organizacji – osobowość profesjonalisty (pp. 37–67). Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
3.Bennion, F. (1969). Professional Ethics, London: Chale Knight & Co. Ltd. Retrieved from: http://www.francisbennion.com/pdfs/.
4.Chłodnicki, M. (2004). Usługi profesjonalne: przez jakość do lojalności klientów. Poznań:Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
5.Eurostat (2008). Statistical Classification of Economic Activities in the European Community,
6.Rev. 2 (2008). Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/.
7.Eurostat (2015). Structural business statistics. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/database.
8.Gbyś, M. (2014). Nowe trendy w komunikacji marketingowej na rynku usług profesjonalnych. In: J. Matysiewicz (ed.), Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce (pp. 267–280). Warszawa: Wydawnictwo Placet.
9.Hrabiec-Hojda, P. (2013). Specyfika usług infobrokerskich a kompetencje informacyjne infobrokera. Biblioteka Nostra, 1 (31), 87–95.
10.Ilnicki, D. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce: teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
11.ILO (2015). International Standard Classification of Occupations (ISCO-08). Retrieved from: http://www.ilo.org/.
12.Kowalska, M. (2015). Infobroker – definicja misji, zadania, kompetencje. In: M. Kowalska, T. Wojewódzki (eds.), Infobrokerstwo: idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne (pp. 161–193). Gdańsk: Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku.
13.Marie, A. (2014). Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku usług medycznych. In: J. Matysiewicz (ed.), Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce (pp. 233–249). Warszawa: Wydawnictwo Placet.
14.Mason, R.O. (1990). What Is an Information Professional? Journal of Education for Library and Information Science, Vol. 31, No. 2, 122–138.
15.Matysiewicz, J., Babińska, D., Smyczek, S. (2014). Sektor usług profesjonalnych: usieciowienie, umiędzynarodowienie, dyfuzja wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
16.Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A., Potocki, A. (2007) (eds.). Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
17.Netland, T.H., Alfnes, E. (2007). Internationalisation of Professional Services – A 1999–2005
18.Literature Review. College of Service Operations 2007 Conference, 12th–13th July 2007. Retrieved from: http://www.poms.org/conferences/cso2007/talks/47.pdf.
19.Nowak, E.P. (2006). Broker informacji – odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku. Zagadnienia Informacji Naukowej, 1 (87), 51–62.
20.OECD, Eurostat, (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition. Paris.
21.OECD, WBI (2000). Korea and the Knowledge-based Economy: Making the Transition. Paris.
22.Oleński, J. (2001). Nowa gospodarka – aspekt informacyjny. Ekonomia, 1, 42–43.
23.Papińska-Kacperek, J. (red.) (2008). Społeczeństwo informacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
24.Rogoziński, K. (2001). O profesjonalizmie kształtującym osobowość oraz jego wpływie na kulturę organizacji usługowej. In: Marketing usług profesjonalnych: kultura organizacji – osobowość profesjonalisty (pp. 13–36). Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
25.Rogoziński, K. (2002). Usługi rynkowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
26.Rozporządzenie (2014). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dz.U. of 2014, item 1145.
27.Silvestro, R. (1999). Positioning Services along the Volume-Variety Diagonal: The Contingencies of Service Design, Control and Improvement. International Journal of Operations & Production Management, 19 (4), 399–421.
28.Śpiewak, R. (2014). Profesjonalizm na rynku usług profesjonalnych nie wystarczy. In: J. Matysiewicz (ed.), Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce (pp. 33–45). Warszawa: Wydawnictwo Placet.
29.Ustawa (1998). Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz.U. of 1998, No. 144, item 930 as amended.
30.WBI (2015). Knowledge Assessment Methodology. Retrieved from: http://web.worldbank.org/.