Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-26
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Rosnące znaczenie współdzielenia we współczesnej gospodarce

Autorzy: Magdalena Olender-Skorek
Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Katedra Gospodarki Rynkowej
Słowa kluczowe: gospodarka dostępu pokolenie Z gospodarka współpracy gospodarka współdzielenia ICT
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (257-265)
Klasyfikacja JEL: O30 O39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesna gospodarka, pełna technologii ICT i przedstawicieli pokolenia Z, stanowi bardzo dobrą podstawę rozwoju idei współdzielenia. Głównym celem niniejszego artykułu jest pokazanie koncepcji współdzielenia, zarówno w sferze teoretycznej, jak i empi­rycznej. W pierwszej części artykułu skoncentrowano się na definicyjnym ujęciu całej kon­cepcji współdzielenia i określeń pokrewnym. W drugiej części przedstawiono z kolei przy­kłady praktyki rynkowej oraz zaprezentowano wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli pokolenia Z.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Eckhardt, G.M., Bardhi, F. (2015). The Sharing Economy Isn't About Sharing at All. Harvard Business Review, 281h January.
2.Felson, M., Spaeth, J.L. (1978). Community Structure and Collaborative Consumption: A routine activity approach. American Behavioral Scientist, 21, 614-624.
3.Gansky, L. (2010). The Mesh: Why the Future of Business Is Sharing? New York: Penguin Group.
4.Jennejohn, M.C. (2010). Contract Adjudication in a Collaborative Economy. Virginia Law and Bussiness Review, 5 (2), 173-190.
5.Komisja Europejska (2016). Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Euro¬pejski program na rzecz gospodarki dzielenia się, SWD(2016) 184 final.
6.Lessing, L. (2008). Remix: making art and commerce thrive in the hybrid economy. New York:
7.The Penguin Press.
8.PwC (2016). (Współ)dziel i rządź! Prawno-podatkowe aspekty ekonomii współdzielenia w Polsce. Weitzman, L.M. (1984). The Share Economy: Conquering Stagflation. Published by Harvard University Press.
9.Żarczyńska-Dobiesz, A., Chomątowska, B. (2014). Pokolenie "Z" na rynku pracy -wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro¬cławiu, 350, 405-415.
10.www.pi.gov.pl.
11.www.zgiep.com.