Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
MENTORING W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ

Autorzy: Grażyna Krzyminiewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: podmioty ekonomii społecznej mentoring
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (23-32)
Klasyfikacja JEL: A11 A13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł odnosi się do kwestii związanej z tworzeniem kultury organizacyjnej podmiotów tak zwanej nowej ekonomii społecznej, której częścią jest/mógłby stać się proces mentoringu. W opracowaniu poruszone zostały kwestie związane ze znaczeniem ekonomii społecznej dla współczesnej rzeczywistości społecznej i gospodarczej oraz konieczności zwiększania efektywności działania tych podmiotów. Wskazuje się tu na proces mentoringu, a zwłaszcza mentoringu społecznego, jako instrument pozwalający na skuteczny rozwój kariery zawodowej (i przełamywania życiowych trudności) osób o niskim kapitale ludzkim oraz wielowymiarowe korzyści płynące z tego procesu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Frączak, M., Wygnański, J.J. (red.). (2008). Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
2.Krzyminiewska, G. (red.). (2015). Społeczny i ekonomiczny wymiar działalności podmiotów ekonomii społecznej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3, 7.
3.Machnik-Pado, A., Pokora, M. (2012). Ekonomia społeczna a rynek. W: M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur (red.), Wokół ekonomii społecznej (s. 124–140). Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
4.Megginson, D., Clutterbuck, D., Garvey, B., Stokes, P., Garret-Harris, R. (2008). Mentoring w działaniu. Poznań: Rebis.
5.Parsloe, E., Wray, M. (2002). Trener i mentor. Udział coaching i mentoring w doskonaleniu procesu uczenia się. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
6.Parsloe, E., Wray, M. (2008). Trener i mentor. Udział coaching i mentoring w doskonaleniu procesu uczenia się. Szkolenia. Kraków: Wolters Kluwer.
7.Passmore, J. (red.). (2012). Coaching doskonały. Warszawa: Muza.
8.Rymsza, M. (2005). Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich. Trzeci Sektor, 2, 2–8.
9.Sidor-Rządkowska, M. (red.). (2014). Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków. Kraków: Wolters Kluwer.
10.Zboroń, H. (2015). Ekonomia społeczna a ekonomia rynku – alternatywa czy dopełnienie? Studia Oeconomica Posnaniensia, 3, 7, 7–19.