Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Wartość jako kategoria łącząca teorie wzrostu gospodarczego z teoriami przedsiębiorstw

Autorzy: Anna Gondek
Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy teorie przedsiębiorstw wartość przedsiębiorstwa
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (213-225)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Zestawienie makroekonomicznych teorii rozwoju i wzrostu gospodarczego z teoriami przedsiębiorstw w celu znalezienia powiązań między gospodarką narodową a przedsiębiorstwami, a także znalezienie uzasadnienia dla badania aspektów makroekonomicznych w kontekście zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wskazanie czynników makroekonomicznych wpływających na wartość przedsiębiorstwa. Metodologia – Analiza literatury z zakresu makroekonomii, polityki gospodarczej, historii myśli ekonomicznej, a także z teorii przedsiębiorstw i zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wynik – Syntetyczne zestawienie czynników makroekonomicznych, wskazanych w literaturze polskiej i zagranicznej, uznanych za istotne ze względu na ich możliwość wpływu na wartość przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość – Makroekonomiczne teorie rozwoju i wzrostu gospodarczego oraz teorie przedsiębiorstw rozwijają się odrębnie, natomiast koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa jest łącznikiem pomiędzy podejmowanymi w tych dziedzinach zagadnieniami, co dotychczas w literaturze nie zostało dostrzeżone. Nieliczni autorzy wskazują na różne pojedyncze zmienne makroekonomiczne wpływające na wartość przedsiębiorstw, które to zostały zebrane łącznie w niniejszym opracowaniu
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1995), Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa.
2.Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2000), Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa.
3.Borowiec J. (2004), Polityka pieniężna, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
4.Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
5.Eckert M., Nadolny A., Stobrawa W. (1993), Historia gospodarcza i społeczna świata w XIX i XX wieku, Wydawnictwo „Kanion”, Zielona Góra.
6.Epstein R.A. (2012), Opodatkowanie, regulacja, konfiskata, w: Odkrywając wolność. Przeciwko zniewoleniu umysłów, wybór tekstów L. Balcerowicz, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa, s. 511–539.
7.Fiedor B. (1991), Współczesne teorie wzrostu gospodarczego, w: Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii, red. B. Fiedor, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 114–117.
8.Giruca Vasilescu L., Popa A. (2012), Venture capital – opportunities and limits in financing the SME, „Agricultural Management, Lucrari Stiintifice Seria I, Management Agricol” no. 3.
9.Gołębiewski T. (2001), Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa.
10.Hall R.E., Taylor J.B. (1995), Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
11.Herman A, Szablewski A. red.(1999), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1999, s. 9.
12.Ittner Ch.D. (2001), Assesing Empirical Research in Managerial Accounting: a Value Based Management Perspective, „Journal of Accounting & Economics” vol. 32.
13.Jabłońska A. (2004), Z historii myśli ekonomicznej. Główne nurty i przedmiot badań współczesnej ekonomii, w: Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
14.Jaki A. (2008), Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Kraków.
15.Kaplan R.S., Norton D.P. (2010), Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
16.Kazlauskiene V., Christauskas C. (2008), Business Valuation Model on the Analysis of Business Value Drivers. Economics of Engineering Decisions, „Engineering Economics” vol. 2, no. 57.
17.Koćwin L. (2006), Wprowadzenie. Makrootoczenie międzynarodowe przedsiębiorstwa jako czynnik rozwoju, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
18.Kowal D. (2004), Kluczowe czynniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa, w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw. Teoria i praktyka gospodarcza, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 378.
19.Krzepicka A., Tarapata J. (2015), Innowacje jako czynnik budowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Zarzadzanie_zeszyt/Zarz%202_2012%20podzielone/krzepicka%20tarapata.pdf (10.10.2015).
20.Kuczowic J. (2013), Kreowanie wartości w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem – przyszłość czy ślepa uliczka?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 761, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 60, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
21.Landes D.S. (2005), Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.
22.Lucas R. E. Jr. (2010), Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego, C. H. Beck, Warszawa.
23.Łobos K. (1998), Rynkowe uwarunkowania strategii, w: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, red. R. Krupski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
24.Maćkowiak E. (2011), Wartość przedsiębiorstwa w świetle mierników księgowych i opartych na wartości, Zeszyty Naukowe nr 635, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 35, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
25.Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
26.Martyniuk O., Stańczak-Strumiłło K. (2012), Determinanty wartości przedsiębiorstwa rodzinnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 737, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 56, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
27.Matschke M.J., Brosel G. (2011), Wycena przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków.
28.Mills R.W. (2005), Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców, zasady i praktyka analizy wartości strategicznej, Wydawnictwa ODiDK, Gdańsk.
29.Nita B. (2007), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
30.Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
31.Noga M. (2000), Makroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
32.Panfil M. (2009), Wyceny przedsiębiorstw w polskich realiach, w: Wycena biznesu w praktyce, metody, przykłady, red. M. Panfil, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
33.Panfil M., Szablewski A. (2011), Historia, standardy i techniki wyceny przedsiębiorstwa, w: Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
34.Piecuch T. (2010), Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, w: Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. M. Matejun, C.H. Beck, Warszawa.
35.Piecuch T. (2013), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. C.H. Beck, Warszawa.
36.Próchniak M. (2016), Modele wzrostu gospodarczego. Materiał do zajęć z przedmiotu „Teoria wzrostu”, http://akson.sgh.waw.pl/~mproch/strona_glowna.htm (13.02.2016).
37.Przesławska G. (2007), Rola państwa w gospodarce w ujęciu szkół ekonomicznych, w: Regulowana gospodarka rynkowa. Wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej, red. U. Kalina-Prasznic, Wolters Kluwer.
38.Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa.
39.Rojek T. (2011), Stymulanty procesów zmian wartości przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 685, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 46, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
40.Serrasqueiro Z., Nunes P., Leitao J., Armada M. (2010), Are there non-linearities beteen SME growth and its determinants? A quantile approach, „Industrial and Corporate Change” no. 4.
41.Skoczylas W. (2007), Ogólne założenia konstrukcji modeli wykorzystywanych w badaniu determinant wartości przedsiębiorstwa, w: Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa.
42.Spremann K. (2002), Finanzanalyse und Unternehmansbewertung, R. Oldenbourg Verlag, Munchen–Wien.
43.Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.