Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 131 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Zróżnicowanie wydajności pracy w sektorze rolniczym w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
2. Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
3. Podatkowe uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie województwa podkarpackiego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
4. Zmiany w sektorze produkcji mleka na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
5. Etapy rozwoju strategii zrównoważonej turystyki
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
6. Identyfikacja możliwości podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania autonomicznego półpasywnego identyfikatora RFID
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
7. Zróżnicowanie obszarów wiejskich województwa małopolskiego pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
8. Ewolucja poglądów na temat roli czynnika środowiskowego w rozwoju gospodarczym
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
9. Rola ministra rolnictwa i jego agend w rozwoju sektora rolnego i kształtowania obszarów wiejskich
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
10. Doradztwo rolnicze wobec nowych wyzwań
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
11. Struktura dochodów i wydatków budżetowych na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w 2016 roku
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
12. Ekonomiczne i środowiskowe aspekty stosowania pestycydów w rolnictwie
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
13. Nowoczesna analityka biznesowa na rzecz zrównoważonego rozwoju- stan, kierunki, wyzwania
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
14. Dochody i warunki życia ludności Unii Europejskiej - wybrane aspekty
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
15. Innowacje w procesie magazynowania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa w aspekcie zrównoważonego rozwoju
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
16. Czynniki produkcji oraz ich efektywność w gospodarstwach różnych typów rolniczych w świetle FADN
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
17. Lean Production jako innowacja w przedsiębiorstwie - badania przeprowadzone w województwie wielkopolskim
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
18. Aktywność czy bierność na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
19. Wdrażanie i warunki realizacji wybranego typu pakietu programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
20. Aktywność turystyczna właścicieli gospodarstw agroturystycznych
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
21. Zagrożenia rozwoju gospodarstw rybackich a zrównoważona akwakultura w Polsce
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
22. Challenges of the labor market for SME in rural areas of West Pomeranian province
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
23. Problematyka konkurencyjności przedsiębiorstw - wybrane aspekty teorii
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
24. Rozwój lokalny gmin na przykładzie badań własnych
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
25. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju polskiego sektora transportu drogowego w aspekcie zmian strukturalnych zachodzących w Unii Europejskiej
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
26. Zmiany na rynku ziemi rolniczej w Polsce
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
27. Innowacyjność a zatrudnienie w kontekście strategii "Europa 2020"
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
28. The importance of trust and loyalty in financial institutions in financial decision-making process of households
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
29. Rola automatycznych narzędzi fiskalnych w stabilizowaniu koniunktury w Polsce w latach 2000-2014
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
30. Ochrona konsumenta w Polsce po 1989 roku jako przedmiot badań naukowych
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
31. Globalny wymiar nieautoryzowanego kopiowania dóbr informacyjnych
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
32. Popytowe korzyści skali i pułapka gorszego produktu
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
33. Analiza wektorowa przedsiębiorstwa
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
34. Polski handel zagraniczny produktami high-tech w latach 2005-2013
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
35. Ubóstwo a zamożność ludności w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
36. Podejście sieciowe w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
37. Atraktory cykliczne i quasi-okresowe w modelu Kaldora z oczekiwaniami
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
38. Praca dzieci jako problem we współczesnym świecie
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
39. Wybrane regulacje zabezpieczeń społecznych gospodarki Stanów Zjednoczonych na tle rozwiązań stosowanych w innych krajach
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
40. Bezpośrednie determinanty zmian zatrudnienia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2013
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
41. Nowe technologie i rozwój gospodarczy. Analiza empiryczna dla krajów Ameryki Łacińskiej
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
42. Skutki społeczeno-ekonomiczne starzenia się społeczeństwa. Wybrane aspekty
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
43. Przegląd miar ryzyka systemowego
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
44. Społeczna gospodarka rynkowa a poszukiwanie optymalnego ładu gospodarczego
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
45. Proponowane modyfikacje strategii bezpośredniego celu inflacyjnegow świetle doświadczeń kryzysu finansowego
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
46. Wejście Polski do strefy euro w świetle pojawienia się nieoczekiwanych zjawisk ekonomiczno-społecznych w 2015 roku
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
47. Refleksje nad teorią płacy motywacyjnej
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
48. Wydajność pracy w Polsce w latach 2000-2013 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
49. Pozycja konkurencyjna Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2014
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
50. Formalne i nieformalne mechanizmy egzekwowania umów
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
51. Stymulacja czy destymulacja? Polityka podatkowa a aktywność gospodarcza
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
52. Istota i źródła wartości w wybranych teoriach ekonomicznych. Od połowy XIX wieku do współczesności
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
53. Ocena innowacyjności sektorów polskiej gospodarki
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
54. Postawy studentów wobec oszczędzania na emeryturę na przykładzie województwa łódzkiego
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
55. Umiejętności i kwalifikacje pracowników jako potencjał innowacyjności gospodarek
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
56. Wpływ wsparcia inwestycyjnego w ramach wspólnej polityki rolnej na rolnictwo
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
57. Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - pierwsze kroki na rynku pracy. Badania ankietowe
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
58. Istota i źródła wartości w rozumieniu wybranych teorii ekonomicznych. Ekonomia przedklasyczna i klasyczna
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
59. Fiskalne zakłócenia procesu decyzyjnego dotyczącego wyboru czynników wytwórczych w przedsiębiorstwie
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
60. Potencjał turystyki opartej na walorach przyrodniczych w przygranicznych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
61. Turystyka w podregionach przygranicznych – analiza statystyczna
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
62. Obszary przyrodnicze a rozwój turystyki w gminach powiatu poznańskiego
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
63. Teoretyczna równowaga i praktyczna nierównowaga ekonomiczna
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
64. Potencjał turystyczny Uzdrowiska Cieplice Śląskie-Zdrój w ocenie kuracjuszy zagranicznych
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
65. Ochrona ekologiczna Morza Bałtyckiego powinnością cywilizacyjną
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
66. Ruch turystyczny na obszarze Puszczy Białowieskiej w świetle badań
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
67. Determinanty sukcesu organizacji masowej imprezy biegowej na przykładzie biegu ulicznego „Nocna Ściema"
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
68. Samorząd terytorialny i jego udział w organizacji imprez biegowych
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
69. Aspekt agroturystyki w rozwoju lokalnym
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
70. Działania z zakresu rewitalizacji służące edukacji ekologicznej na wybranym przykładzie
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
71. Ekonomia społeczna w Polsce
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
72. Ocena jakości zagospodarowania Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
73. Potencjał turystyczny i rekreacyjny gminy Cedynia
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
74. Finansowanie rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych w regionalnych programach operacyjnych w perspektywach finansowych Unii Europejskiej w latach 2007–2013 i 2014–2020
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
75. Właściwości inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
76. Uwarunkowania rozwoju turystyki transgranicznej na Zalewie Wiślanym
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
77. Ekonomiczna wartość bezpieczeństwa na szlakach turystycznych na Rysy, Giewont i na Orlej Perci
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
78. Rekreacyjna wartość Tatrzańskiego Parku Narodowego
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
79. Ocena ruchu turystycznego w gminie Szczecin – bariery rozwoju
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
80. Rola mediów w propagowaniu turystyki i rekreacji
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
81. Miejsce zasady państwa pochodzenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego w odniesieniu do świadczenia usług
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
82. Usługi turystyczne po utworzeniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
83. Prawna kwalifikacja umów o usługi kosmetyczne
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
84. Wybrane problemy prawne projektowania (designu)
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
85. Charakter prawny umów na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
86. Przeszkody w wykonaniu usługi międzynarodowego i krajowego przewozu drogowego towarów
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
87. Kwalifikacja umowy o zarządzanie nieruchomością
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
88. Obowiązki zarządcy a umowa o zarządzanie nieruchomością
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
89. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana na odległość
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
90. Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę na rynek usług płatniczych. Wybrane zagadnienia
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
91. Odpowiedzialność usługodawcy wobec konsumenta za wadliwość kontraktowania i świadczenia opartego na umowie o dzieło
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
92. Ochrona konsumenta w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
93. Problematyka prawna usług na rynku energii świadczonych na rzecz konsumenta
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
94. Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145–145a prawa zamówień publicznych
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
95. Zamawianie usług społecznych w świetle nowych przepisów z zakresu zamówień publicznych
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
96. Weryfikacja wiarygodności wykonawcy usług publicznych
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
97. Świadczenie pracy bądź usług jako przedmiot wkładu do spółki osobowej
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
98. Nabycie powiernicze ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej – skutki podatkowe
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
99. Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego co do umów mających za przedmiot wykonanie usług
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
100. Struktura oraz dynamika produkcji energii odnawialnej w państwach UE
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
Strona