Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Usługi turystyczne po utworzeniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Autorzy: Katarzyna Marak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Prawa Gospodarczego
Słowa kluczowe: umowa o imprezę turystyczną ochrona konsumenta dyrektywa turystyczna zabezpieczenie finansowe upadłość biura podróży Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (31-44)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszej publikacji poddana zostanie analizie i ocenie nowelizacja ustawy o usługach turystycznych, na podstawie której utworzono Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Powołanie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego ma być sposobem na wzmocnienie systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży. Biura podróży zostały zobowiązane do posiadania dotychczasowych zabezpieczeń finansowych (w postaci m.in. gwarancji bankowych czy gwarancji ubezpieczeniowych) a dodatkowo od każdej zawartej umowy o imprezę turystyczną będzie trzeba wpłacać obowiązkową składkę (w wysokości od 0 do 30 zł) do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zaproponowane rozwiązania mają wzmocnić system zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, co bezpośrednio ma się przełożyć na bezpieczeństwo klientów biur podróży.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ustawa z 29.08.1997 o usługach turystycznych. T.j. Dz.U. 2014, nr 196, z późn. zm.
2.Ustawa z 22.07.2016 o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawa oczekująca na publikację.
3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 25.11.2015, 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/ UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG.
4.Dyrektywa Rady 90/314/EWG z 13.06.1990 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. Dz. Urz. WE L 158 z 23.06.1990.
5.Ustawa z 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
6.Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Pobrane z: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2412,Projekt-ustawy-o-imprezach- turystycznych-i- powiazanych-uslugach- turystycznych.html (30.07.2016).
7.Uzasadnienie projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=629 (23.07.2016).
8.Wyrok SA w Warszawie z 28.05.2015. I ACa 1768/14. Pobrane z: https://sip/legalis.pl.
9.Wyrok SN z 15.10.2015. II CSK 836/14. Opublikowano: Prawo Spółek 2016, 7–8, 171– 181