Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego co do umów mających za przedmiot wykonanie usług

Autorzy: Jacek Lachner
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego
Słowa kluczowe: wpływ postępowania upadłościowego w tym likwidacji majątku upadłego na kontrakty wzajemne umowy oraz umowy o świadczenie usług w przypadku niewypłacalności rozwiązania umowy wzajemnej
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (285-297)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Otwarcie postępowania upadłościowego łącznie z likwidacją majątku upadłych spółek wywiera wpływ na aktualne umowy, w których dłużnik jest stroną. Skutki postępowania upadłościowego na realizację aktualnych umów, w których dłużnik jest stroną mogą być podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmuje efekty zachodzące od momentu otwarcia postępowania upadłościowego z mocy prawa. Inne grupy efektów stanowią podstawę prawną dla syndyka do zmodyfikowania aktualnych umów, uwzględniając konkretne okoliczności sytuacji dłużnika. Polski ustawodawca wydaje się nie być konsekwentny w kwestii zamówień na usługi w przypadku postępowania upadłościowego z uwzględnieniem artykułów 98 i 102 prawa upadłościowego. Artykuł dotyczy problemu skutków prawnych prawa upadłościowego dotyczących umowy o świadczenie usług, wskazując na konieczność ochrony interesów wierzycieli, jak również interesów osób trzecich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chrapoński, D. (2010). Komentarz do art. 98 i art. 102. W: A. Witosz (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz (s. 248–249, 257). Warszawa: LexisNexis.
2.Gurgul, S. (2011). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wyd. 8. Warszawa: C.H. Beck.
3.Świeboda, Z. (2006). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
4.Węgrzynowski, Ł. (2011). Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Ustawa z 23.04.1964 Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93, ze zm.
6.Ustawa z 26.06.1974 Kodeks pracy. Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141, ze zm.
7.Ustawa z 28.02.2003 Prawo upadłościowe. Dz.U. 2003, nr 60, poz. 535, ze zm.
8.Ustawa z 15.05.2015 Prawo restrukturyzacyjne. Dz.U. 2015, poz. 978.