Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Ochrona konsumenta w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Autorzy: Karol Magoń
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego
Słowa kluczowe: konsument Rzecznik Finansowy reklamacja ADR
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (185-195)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie analizy prawnej ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z punktu widzenia efektywności ochrony konsumenta. W pierwszej części autor bada zakres przedmiotowy i podmiotowy ochrony konsumenta w ujęciu porównawczym, zestawiając regulacje ustawy o Rzeczniku Finansowym z poprzednimi aktami normatywnymi regulującymi przedmiotowe kwestie, wprowadzonymi do porządku prawnego na podstawie uchwał KNF. Następnie autor przedstawia główne założenia normatywne oraz poddaje ocenie konkretne regulacje ustawy o Rzeczniku Finansowym. W szczególności autor bada zakres kompetencji Rzecznika Finansowego w stosunku do poprzednio istniejącego Rzecznika Ubezpieczonych, poddaje analizie „pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązania sporu” przed Rzecznikiem Finansowym oraz przedstawia cechy postępowania tzw. reklamacyjnego prowadzonego przez podmioty rynku finansowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gnela, B. (red.) (2007). Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne. Kraków: Wolters Kluwers.
2.Gnela, B., Michałowska, K. (red.) (2015). Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego. Kraków: C.H. Beck.
3.Jakubiak-Mirończuk, A. (2008). Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych. Warszawa: Wolters Kluwers.
4.Pyrzyńska, A., Sokołowska, D. (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań (639– 652). Warszawa: Wolters Kluwers.
5.Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.01.2016 w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym. Dz.U. 2016, poz. 92.
6.Sójka, T. (2015). Obowiązek lojalności wobec klienta. W: A. Olejniczak, J. Haberko, A. Terszkiewicz (red.), Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe. Warszawa: Wolters Kluwers.
7.Uchwała KNF 192/2015 z 26.05.2015. Dz. Urz. KNF z 2015, poz. 32, z 18.06.2015.
8.Uchwała KNF 116/11 z 10.05.2011. Dz. Urz. KNF z 2011, nr 5, poz. 16, z 21.06.2011.
9.Uchwała KNF 626/2015 z 17.11.2015. Dz. Urz. KNF z 2015, poz. 64, z 29.12.2015.
10.Ustawa z 17.11.1964 Kodeks postępowania cywilnego. T.j. Dz.U. 2014, poz. 101, ze zm.
11.Ustawa z 29.07.2005 o obrocie instrumentami finansowymi. T.j. Dz.U. 2014, poz. 94, ze zm.
12.Ustawa z 21.07.2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Dz.U. nr 157, poz. 1119, ze zm.
13.Ustawa z 5.08.2015 o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Dz.U. 2015, poz. 1348.