Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Zamawianie usług społecznych w świetle nowych przepisów z zakresu zamówień publicznych

Autorzy: Małgorzata Moras
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych
Słowa kluczowe: zamówienia zastrzeżon wykonawca zamawiający procedura usługi społeczne zamówienia publiczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (229-243)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie nowych regulacji prawnych w zakresie zamawiania usług społecznych i innych szczególnych usług w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowa regulacja prawna uprasza procedurę ich zamawiania, pozostawiając znaczną swobodę w zakresie jej ukształtowania zamawiającemu. Z uwagi na szczególny charakter tych usług zdecydowano, że podlegać będą nie tylko łagodniejszemu reżimowi, lecz także wyższemu progowi wartościowemu, niż próg mający zastosowanie do innych usług. Nowe przepisy wprowadzają także zamówienia zastrzeżone, których można udzielić wykonawcom spełniającym szczególne wymagania ustawowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kożuch, B., Kożuch, A. (2011). Istota współczesnych usług publicznych. W: B. Kożuch, A. Kożuch (red.), Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie (s. 32–54). Pobrane z: http://www-isp.miks.uj.edu.pl/pliki/e-monografie/monografia-8.pdf (25.6.2016).
2.Lange, O. (1978). Ekonomia polityczna. Warszawa: PWN.
3.Pawelec, J. (2015). Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz. Wyd. 1. Komentarz do art. 74. Warszawa: C.H. Beck.
4.Piotrowska, A. (2015). Zamawianie usług społecznych według nowych rozwiązań europejskich. Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, 3 (46), 183–190.
5.Raczkiewicz, Z. (2009). Prawo wspólnotowe a udzielanie zamówień publicznych o wartościach podprogowych. Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, 1, 23. Robaczyński, W. (2014). Komentarz do art.70 (1) Kodeksu cywilnego, LEX. W: P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka, B. Giesen, W.J. Katner, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, R. Majda, E. Michniewicz-Broda, T. Pajor, U. Promińska, W. Robaczyński, M. Serwach, Z. Świderski, M. Wojewoda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Skoczny, T., Jurkowska, A., Bernatt M. (2008). Charakter usług świadczonych przez podmioty sektora pozarządowego w Polsce na tle definicji usług ekonomicznych oraz nieekonomicznych w prawie wspólnotowym, w szczególności w świetle zakresu Dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym 2006/123/WE, z uwzględnieniem orzecznictwa ETS. Pobrane z: http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/Uslugi%20 nieekonomiczne%20-%20wersja%20final%20prof%20Skoczny.pdf (27.06.2016). Szostak, R. (2014). Udzielanie drobnych zamówień wyłączonych spod przepisów Pzp. Zamówienia Publiczne Doradca, 4, 16. Szydło, M. (2014). Opinia prawna na temat nowych unijnych dyrektyw w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji. Zeszyty Prawnicze, 2 (42), 110–132. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/DF5AC3744CB5DA8AC1257D540038B7DF/%24File/Strony%20od%20ZP_2_2014-7_Marek%20Szyd%C5%82o.pdf (26.6.2016).
7.Szymańska, A. (2016). Status drobnych zamówień transgranicznych – odrzucenie oferty przetargowej – glosa do wyroku TSUE z 16.4.2015 r. w sprawie C-278/14. Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, 1, 163.
8.Zimmerman, J. (2014). Prawo administracyjne (s. 26), Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Akty prawne
10.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE z 31.3.2004 w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Dz. Urz. UE L, 134/114. Dyrektywa w sprawie zamówień Publicznych Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/ UE z 26.2.2014 w sprawie zamówień publicznych. Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, s. 65, z późn. zm.
11.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych 2014/25/UE z 26.2.2014. Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, s. 243, z późn. zm.
12.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania koncesji 2014/23/UE z 26.2.2014. Dz.U. UE L, nr 94, poz. 1.
13.Komunikat wyjaśniający Komisji dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych z 1.08.2006. Dz. Urz. UE 2006, C 179/02. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX: 52006XC0801(01) (1.07.2016).
14.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) nr 2195/2002 z 5.11.2002. Dz.U. L 340 z 16.12.2002, s. 1.
15.Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) z 7.06. 2016. Dz. Urz. UE.C 2016, nr 202, s. 47.
16.Ustawa o finansach publicznych z 27.8.2009. T.j. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
17.Ustawa Kodeks cywilny z 23.4.1964. T.j. Dz. U. 2016, poz. 380, z późn. zm.
18.Ustawa Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004. T.j. Dz.U. 2015, poz. 2164, z późn. zm.
19.Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 21.10.2016. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/612_u.htm#_ftn1 (29.10.2016).
20.Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z 22.6.2016. Dz.U. 2016, poz. 1020.