Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę na rynek usług płatniczych. Wybrane zagadnienia

Autorzy: Jan Byrski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego
Słowa kluczowe: opłata interchange rozporządzenie w sprawie opłat interchange maksymalny poziom opłaty interchange
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (153-167)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę, stanowi pierwszy kluczowy akt prawa unijnego o randze rozporządzenia regulujący problematykę usług płatniczych. Określa ono jednolite wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę na terytorium UE. Rozporządzenie, wbrew swojej nazwie, reguluje szerokie spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem usług płatniczych realizowanych w oparciu o kartę, nie tylko zaś problematykę i wysokość opłaty interchange. Wprowadza bowiem regulacje dotyczące treści umów pomiędzy uczestnikami rynku kartowego, a także regulacje wpływające na zasady współpracy między nimi. Adresatem nakazu stosowania maksymalnej stawki opłaty interchange dla transakcji debetowych i kredytowych są dostawcy usług płatniczych. Dostawcy nie mogą ani oferować, ani żądać opłaty interchange w wysokości przekraczającej 0,2% wartości transakcji w odniesieniu do transakcji kartą debetową i 0,3% do transakcji kartą kredytową. Określenie maksymalnych stawek opłat interchange wpłynęło pozytywnie na rynek usług płatniczych. Wzrost sieci akceptacji i ilości transakcji instrumentami płatniczymi opartymi o kartę stanowią przykłady, że ta regulacja spowodowała rozwój obrotu bezgotówkowego, co stanowi per se pozytywną wartość dla całej gospodarki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Literatura
2.Byrski, J., Marcinkowska, A., Sytniewski, L. (2015). Komentarz do rozporządzenia nr 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę, LEX/el.
3.Byrski, J., Traple, E. (2013). Konstytucyjność ustawowego uregulowania maksymalnego poziomu opłaty interchange. Państwo i Prawo, 6, 58–73.
4.Grabowski, M. (2012). Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
5.Korus, K. (2013). Pojęcie usługi płatniczej w ustawie o usługach płatniczych. Monitor Prawa Bankowego, 7–8, 29–42.
6.Szwedziak-Bork, I. (2014). Wyznaczenie minimalnej wysokości stawek opłat interchange jako przykład nielegalnego porozumienia. Wyrok SOKiK z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie XVII AmA 114/10. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 5, 120–125.
7.Zalcewicz, A., Bajor, B. (2016). Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Źródła internetowe
9.Cashless.pl Jest poprawka do noweli Ustawy o usługach płatniczych, obniżająca interchange do 0 proc. dla kart debetowych. 15.07.2016 r. Pobrane z: http://www. cashless.pl/temat-dnia/1490-jest-poprawka-do-noweli-ustawy-o-uslugach-platni czych-obnizajaca-interchange-do-0-proc-dla-kart-debetowych (07.2016).
10.COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT{SWD(2013) 289 final} Annex 4: Background on market actors and payment methods Main actors in the market. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:906ed6d3-f509-11e2- a22e-01aa75ed71a1.0001.04/DOC_2&format=PDF (07.2016).
11.Decyzja Komisji Europejskiej z 26.2.2014 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.39398 Visa MIF) (notyfikowana jako dokument nr C (2014) 1199 final). Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details. cfm?proc_code=1_39398 (07.2016).
12.European Central Bank. Eurosystem. Final recommendations for the security of payment account access services following the public consultation, s. 3 i 5. Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/pubconsultationoutcome201405securitypaymentaccountaccessservicesen.pdf (07.2016).
13.Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja dotycząca bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Warszawa. Listopad 2015 r. Pobrane z: https://www.knf.gov.pl/
14.Jan Byrski: Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego... 165Images/REKOMENDACJA_dot_bezpieczenstwa_transakcji_platniczych_tcm7543526.pdf (07.2016). Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego. Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim. Warszawa 2012. Pobrane z: https://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/inter change.pdf (07.2016).
15.Raport NBP – wzrost sieci akceptacji i ilości transakcji. Narodowy Bank Polski. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Pobrane z: https:// www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/q_04_2015.pdf (07.2016).
16.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 6.10.2015 r., sygn akt. VI ACa 1150/14. Uwagi Narodowego Banku Polskiego dotyczące projektu nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych. Pobrane z: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12276400/12307208/12 307211/dokument191915.pdf (07.2016).
17.Hopman, P., van Schaik, R., Apperloo, D., Dutch court rules that asking clients to share their personal banking security credentials is unlawful. Pobrane z: https://www. dlapiper.com/en/netherlands/insights/publications/2014/08/dutch-court-on-sha ring-banking-security-details (07.2016).
18.Akty prawne
19.Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.11.2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy: 97/7/ WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE. Dz. Urz. UE L 319/1 Z 5.12.2007 (tzw. PSD 1).
20.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.11.2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/ WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE. Dz. Urz. UE L 337/15 z 23.12.2015 (tzw. PSD 2).
21.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z 23.07.2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego. Dz. Urz. UE L 257/214 z 28.8.2014 (tzw. PAD).
22.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 248/2014 z 26.02.2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 260/2012 w odniesieniu do przejścia na ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty, Dz.U. L 84 z 20.03.2014, z późn. zm (tzw. SEPA).
23.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/751 z 29.04.2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę. Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015 (tzw. IF Reg).
24.Ustawa z 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 128, z późn. zm.).
25.Ustawa z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1450, z późn. zm.).
26.Ustawa o usługach płatniczych z 19.08. 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 873, z późn. zm.).