Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Odpowiedzialność usługodawcy wobec konsumenta za wadliwość kontraktowania i świadczenia opartego na umowie o dzieło

Autorzy: Krzysztof Szuma
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Studium Prawa
Słowa kluczowe: gwarancja nieuczciwe praktyki rynkowe roszczenie odpowiedzialność umowa o dzieło usługa przedsiębiorca konsument
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (169-183)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule autor zajął się przedstawieniem regulacji prawnej umowy o dzieło, jako jednej z szeroko stosowanych na rynku umów o świadczenie usług. W pierwszej części autor zajął się przybliżeniem definicji tej umowy zwracając uwagę na trudności interpretacyjne w jej odróżnieniu od umowy zlecenia. W dalszej części zajęto się ustaleniem kryteriów należytego wykonania umowy przez usługodawcę będącego profesjonalistą. Przyjęto, że kryteria należytego wykonania umowy wynikają z wielu ustaw regulujących rynek i ochronę usług świadczonych na rzecz konsumentów a jednocześnie zwrócono uwagę na doniosłe znaczenie orzecznictwa sądowego w interpretacji regulacji prawnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Literatura
2.Baza informacji prawnej: Lex: Serwis informacji prawnej: www.lex.pl.
3.Gawlik, Z. (2014). W: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz Tom III. Zobowiązania – część szczególna. Wyd. II. Warszawa:LEX.
4.Kołakowski, K. (2011). W: G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I–II. Warszawa: LexisNexis. Pobrano z: LEX https:// sip-1lex-1pl-1lexnewhh.han3.ue.poznan.pl/#/komentarz/587583297/386421/ko mentarz-do-kodeksu-cywilnego-ksiega-trzecia-zobowiazania-tom-i-ii-wyd-x.
5.Akty prawne
6.Ustawa z 23.04. 1964 Kodeks cywilny. T.j. Dz.U. 2016, poz. 380, z późn. zm.
7.Ustawa z 21.12. 2000 o dozorze technicznym. T.j. Dz.U. 2015, poz. 1125, z późn. zm.
8.Ustawa z 12.09. 2002 o normalizacji. T.j. Dz.U. 2015, poz. 1483.
9.Ustawa z 2.07. 2004 o swobodzie działalności gospodarczej. T.j. Dz.U. 2015, poz. 584, z późn. zm.
10.Ustawa z 23.08. 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Dz.U. 2007, poz. 171.
11.Ustawa z 30.05. 2014 o prawach konsumenta. Dz.U. 2014, poz. 827, z późn. zm.
12.Orzecznictwo
13.Uchwała z 2013 roku: uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt III CZP 51/12. Pobrano z http://dziennikubezpieczeniowy.pl/pub/201501-16_stanowisko_RzU.pdf.
14.Wyrok WSA w Poznaniu z 2013 roku. IV SA/PO 497/15. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych NSA. Pobrano z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query. Wyrok Sądu Najwyższego z 10.12.2015. V CSK 210/15. LEX w zbiorze orzeczeń do art. 5561 kodeksu cywilnego. Pobrano z: www.lex.pl.
15.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 5.02. 2016. III AUa 1510/15. LEX poz. 2023662. Pobrano z: www.lex.pl.