Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

O "Europa Regionum"

Czasopismo ma charakter ogólnouniwersytecki, do współpracy oraz recenzji artykułów zapraszamy więc Autorów ze wszystkich wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego, wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, a także naukowców zagranicznych. Warunkiem opublikowania artykułu - poza uzyskaniem pozytywnej recenzji - jest jego problematyka. Zamierzamy publikować artykuły - głównie w językach polskim, niemieckim i angielskim - poświęcone szeroko pojętej tematyce rozwoju regionów i subregionów w Polsce i pozostałych krajach europejskich. Preferowane będą m.in. teksty dotyczące analizy przypadków, jak i międzynarodowe studia porównawcze. "Europa Regionum" znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (7 pkt.).


Last but not least, pragnę odnotować, że twórcą idei niniejszego czasopisma i jego pierwszym redaktorem naczelnym był wybitny socjolog ś.p. prof. Ludwik Janiszewski, a po nim funkcję tę pełnił były Rektor US prof. Hubert Bronk. Chciałbym kontynuować dzieło moich znakomitych poprzedników, dbając, przy wsparciu członków Rady i Kolegium Redakcyjnego oraz Recenzentów - o wysoki poziom naukowy czasopisma.

Redaktor naczelny

prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski

Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych

WZiEU US

Bazy indeksacyjne

Czasopismo Europa Regionum indeksowane jest w bazach:

- CEJSH,

- BazEkon,

- CEEOL,

- BazHum.