Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Prawna kwalifikacja umów o usługi kosmetyczne

Autorzy: Kinga Michałowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego
Słowa kluczowe: umowa o usługi kosmetyczne kosmetologia medycyna estetyczna
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (45-58)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł porusza zagadnienia granic pomiędzy usługami kosmetycznymi a świadczeniami medycznymi. Jego celem jest wskazanie właściwej dla usług kosmetycznych kwalifikacji prawnej i podstaw wykonywania. Badania objęły pojęcia usługi kosmetycznej, kosmetologii i medycyny estetycznej oraz kwalifikacji osób je wykonujących. Ostatnia część poświęcona została prawnej kwalifikacji umowy o usługi kosmetyczne i umowy o usługi kosmetologiczne. Przeprowadzone badania wskazały niejednorodny charakter obu umów. Dla umowy o usługi kosmetyczne nie ma bowiem regulacji prawnych. Powoduje to zagrożenie dla osób z nich korzystających. Rodzaje oferowanych na rynku zabiegów powodują, że usługa kosmetyczna niewiele różni się od świadczenia zdrowotnego. W związku z tym trzeba ustalić granicę pomiędzy działaniami medycznymi a usługami kosmetycznymi. Analiza cech charakterystycznych umowy o usługi kosmetyczne oraz mieszany charakter tych umów wskazują, że ich kwalifikacja powinna być oparta na art. 750 k.c. Przepis ten powinien znajdować zastosowanie do usług kosmetycznych nieobjętych innymi przepisami. Stanowi on lepszą podstawę dla ewentualnych roszczeń do kosmetyczki
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 dotycząca wyrobów medycznych, Dz. Urz. WE L 169 z 12.07.1993.
2.Ustawa z 5.12.1996 o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. T.j. Dz.U. 2015, poz. 464, ze zm.
3.Ustawa z 30.03.2001 o produktach kosmetycznych. T.j. Dz.U. 2013, poz. 475.
4.Ustawa z 6.09.2001 prawo farmaceutyczne. T.j. Dz.U. 2008, nr 45, poz. 271, ze zm. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 30.11.2009, nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych, Dz. Urz. UE L 2009.342.59, z późn. zm.
5.Ustawa z 4.03.2010 o świadczeniu usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dz.U. nr 47, poz. 248, ze zm.
6.Ustawa z 20.05.2010 o wyrobach medycznych. T.j. 2015, poz. 876. Ustawa z 15.04. 2011 o działalności leczniczej. Dz.U. nr 112, poz. 654.
7.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych. Dz.U. nr 215, poz. 1416.
8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Dz.U. 2015, nr 11, poz. 28. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. 2014, poz. 1145.
9.Wyrok TS UE z 22.11. 2012. C-219/11.
10.Wyrok SN z 27.03.2013. I CSK 403/12. Lex nr 1341643.
11.Wyrok SA we Wrocławiu z 9.07. 2010. I ACa 655/10 (2010). OSAW, 4.
12.Wyrok SA w Rzeszowie z 16.03.2016. III AUa 1076/15. Lex nr 2017685.
13.Wyrok SA w Gdańsku z 17.09.2015. AU 1234/15. Lex nr 1820440. Wyrok SA w Gdańsku z 29.10.2015. III AUa 546/15. Lex nr 1927703.
14.Komunikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Ading, z 25.03.2014 r., w sprawie wykonywania zabiegów lekarskich z zakresu medycyny estetycznej przez osoby nieuprawnione oraz nieuprawnionego stosowania w tym celu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, dostępny na stronach www.ptmeiaa.pl (14.06.2016).