Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Miejsce zasady państwa pochodzenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego w odniesieniu do świadczenia usług

Autorzy: Andrzej Całus
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: zasada państwa pochodzenia zasada wzajemnego uznawania za ekwiwalentne przepisów prawa państw członkowskich rynek wewnętrzny skoordynowane obszary jako baza dla rozwoju prawa unijnego
Rok wydania:2016
Liczba stron:19 (11-29)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zasada państwa pochodzenia ma w swej genezie zbliżanie prawa państw członkowskich UE. Jej symbioza z zasadą wzajemnego uznawania przepisów prawnych za ekwiwalentne legła u podstaw rynku wewnętrznego. Jego formalne powstanie nie byłoby możliwe, gdyby termin jego utworzenia nie został zaprogramowany w Jednolitym Akcie Europejskim jako efekt procesów harmonizacji prawa państw członkowskich. Zaistniała ona w związku z rynkiem usług, a więc z tym zadaniem, które wzbogaciło integrację europejską w ramach rynku wewnętrznego. Referat dotyczy tej symbiozy, składa się z rozważań o jej „blaskach i cieniach” oraz samej zasady państwa pochodzenia jako reguły przewodniej rynku wewnętrznego. „Blaski” to sposób jej ujęcia w dyrektywie e-commerce, jak też w projekcie dyrektywy o usługach z 5 marca 2004 r. oraz w orzecznictwie ETS. Natomiast cieniem jest to, co ostatecznie znalazło się w tej dyrektywie oraz podejście do niej w Rzymie I i Rzymie II. Zasada państwa pochodzenia jest uzupełniającą konstrukcją wobec kolizyjnej normy prawa prywatnego międzynarodowego dla określania prawa właściwego, wykształconą przez orzecznictwo ETS i unijne prawo pochodne na potrzeby rynku wewnętrznego głównie w dziedzinie usług. Jest to zasada priorytetowa i przyszłościowa. Jej pominięcie w dyrektywie o usługach nie oznacza jej „upadku”. Jeżeli ten rynek ma się realizować nieunikniony jest jej rozwój w prawie UE. Koncepcja „obszarów skoordynowanych” służy bowiem wzbogacaniu tego prawa, bez potrzeby reformowania prawa pierwotnego, zwłaszcza w dziedzinach, wobec których brak jest unijnych kompetencji prawotwórczych. 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biała Księga Komisji (1985). Completing the Internal Market, Vollendung Binnenmarktes 14.06.1985 r. z zał. Zeitplan für die Vollendung des Binnenmarktes, 1992 KOM(85) 310 final.
2.Bernat, M. (2006). Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w spawach gospodarczych. Warszawa: C.H. Beck.
3.Całus, A. (2013a). Kompetencje legislacyjne Unii Europejskiej w sferze prawa prywatnego na bezdrożu. Referat na Konferencji Naukowej Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego. Kroczyce.
4.Całus, A. (2013). Zasada państwa pochodzenia – konkurencja czy uzupełnienie norm prawa wskazującego na właściwość prawa w ramach rynku wewnętrznego. W: J. Poczobut (red.), Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego (s. 37–56). Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Council Resolution of 28 October 1999 on mutual recognition (2000/C 141/02) OJ 19.05.2000, C. 141/5.
6.Dickinson, A. (2008). The Rome II Regulation: The Law Applicable to Non-Contractual Obligations. Oxford: Oxford University Press.
7.Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego. Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000.
8.Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym. Dz. Urz. UE 2006 L 371/36 z 27.12.2006. Fichter, N. (2006). The Rise and Fall of the Country of Origin Principle in the EU’s Services Directive – Uncovering the Principle’s Permises and Potential Implications – Institut für Wirtschaftsrecht, Martin-Luther-Universität. Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht, 54 (4), 16–17.
9.Freedom to provide cross-border services w ramach frequently asked questions on the proposed Directive on Services in the internal market. Pobrano z: http://ec.com/ internal_market/services/services-dir/faq/200410-faq-point o6_en.
10.Fuchs, B. (2008). Zasada państwa pochodzenia w dyrektywie o handlu elektronicznym i jej znaczenie dla prawa prywatnego międzynarodowego. W: J. Gołaczyński (red.), Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych (s. 39–60). Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Hoernle, J. (2005). Country of origin regulation in cross-border media – one step beyond the freedom to provide services? International and Comparative Law Quarterly, 1, 89–26.
12.Leibe, S., Lehmann, M. (2007). Rom II. Recht der Internationalen Wirtschaft, 10, 721– 722.
13.Lutostańska, D. (2009). Implementacja dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym – swoboda świadczenia usług. W: S. Biernat, S. Dudzik (red.), Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje (s. 218–228). Warszawa: Wolters Kluwer.
14.Matthies, H. (1990). Zur Annerkennung gleichwertiger Regelungen im Binnenmarkt der EG (Art. 100b EWG-Vertrag). W: J.F. Baur, K.J. Hopt, K.P. Mailänder (red.), Festschrift für Ernst Steindorff zum 70. Geburtstag am 13. März 1990 (s. 1287–1301). Berlin: Walter de Gruyter.
15.Michaels, R. (2006). EU Law as Private International Law? Re-conceptualizing the Country –of Origin Principles as Vested Rights Theory. Duke Law School Legal Studies Research Paper Series, Research Paper, 8 (122), s. 1–44.
16.Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 marca 2004 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, KOM (2004) 2 final.
17.Proposal for the Directive of European Parliament and of the Council on Service in the Internal Market, COM (2004) 2 final, 5 March 2004.
18.Reich, N. (1991). Binnenmarkt als Rechtsbegriff. Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 7, 205.
19.Schnitzer, A.F. (1958). Handbuch des Internationalen Privatrechts Band II, 4. Basel.
20.Streinz, E. (red.) (2003). Kommentar EUV/EGV. Monachium.
21.Szpunar, M. (2005). The Country of Origin Principle in the E-Commerce Directive. W: B. Heiderhoff, G. Żmij (red.), Law of E-Commerce in Poland and Germany (s. 109–117). München: Sellier.
22.Tosza, K. (2009). Zasada państwa pochodzenia w regulacjach sektorowych Wspólnoty Europejskiej. W: S. Biernat, S. Dudzik (red.), Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje (s. 191–216). Warszawa: Wolters Kluwer.
23.Weatherill, S. (2005). Reflections on the EC’s Competence to Develop a „European Contract Law. European Review of Private Law, 3, 405–418.
24.Wyrok ETS w sprawie C-120/78 Rewe-Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. ECR 1979, 00649.