Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Nabycie powiernicze ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej – skutki podatkowe

Autorzy: Agnieszka Sobiech
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Studium Prawa
Słowa kluczowe: umowa powiernicza spółka osobowa podatki dochodowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (271-284)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Umowy powierniczego nabycia praw i obowiązków spółek osobowych są coraz częściej wykorzystywane w obrocie. Zawarcie tego typu kontraktu uzależnione jest od treści umowy spółki. W artykule przedstawiono skutki podatkowe umowy powierniczej dla powiernika i powierzającego. W tym celu dokonana została analiza skutków podatkowych zdarzeń charakterystycznych dla czynności powierniczych oraz zasad odpowiedzialności podatkowej stron umowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babiarz, S., Dauter, B., Gruszczyński, B., Hauser, R., Kabat, A., Niezgódka-Medek, M. (2015). Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Brzeziński, B., Kalinowski, M., Olesińska, A. (2015). Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny. Gdańsk: ODDK.
3.Karpiński, W. (2015). Powiernicze nabycie nieruchomości – zagadnienia wybrane. Nieruchomości, 12, 8–10.
4.Chudzik, M. (2006). Opodatkowanie czynności powierniczych podatkami dochodowymi. Monitor Podatkowy, 2, 17–20.
5.Doliwa, A., Pannert M. (2002). Powiernicze przeniesienie prawa podmiotowego a upadłość jednej ze stron stosunku powiernictwa. Monitor Prawniczy, 17, 783–790. Gurgul, S. (2014). Powiernicze (fiducjarne) zlecenie nabycia własności nieruchomości. Nieruchomości, 8, 9–12.
6.Katner, W. (red.) (2010). Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego. T. 9. Warszawa: C.H. Beck.
7.Kędzierska-Cieślak, A. (1977). Powiernictwo (Próba określenia konstrukcji prawnej). Państwo i Prawo, 7–8, 44–55.
8.Kidyba, A. (2015). Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych. LEX/el. 2015.
9.Kozieł, G. (2006). Przeniesienie praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na gruncie regulacji art. 10 k.s.h. Kraków: Zakamycze. Morska, A. (2013). Spółki osobowe w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Warszawa: Lexis Nexis.
10.Pęczyk-Tofel, A. (2011). Wypłata dywidendy na rzecz powiernika. Monitor Podatkowy, 8, 52–56.
11.Radwański, Z. (red.) (2008). System prawa cywilnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.
12.Rykowski R. (2012). Dopuszczalność prowadzenia spraw spółki przez osobę trzecią. Przegląd Prawa Handlowego, 3, 34–39.
13.Rykowski, R. (1997). Powiernicze przeniesienie udziału w spółce z o.o. Przegląd Prawa Handlowego, 6, 34–39.
14.Sawarska, M. (2014). Powiernicze przeniesienie akcji. Monitor Prawa Handlowego, 4, 20–27.
15.Stec, P. (2005). Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym. Kraków: Zakamycze.
16.Tracz, G., Zoll, F. (1998). Przydatność pojęcia powiernictwa dla prawa prywatnego. Przegląd Prawa Handlowego, 4, 24–28.
17.Trzebiński, J. (1997). Czynności powiernicze. Przegląd Prawa Handlowego, 2, 27–32.
18.Ustawa z 23.04.1964 Kodeks cywilny. Dz.U. 2014, poz.121, z późn. zm.
19.Ustawa z 15.09.2000 Kodeks spółek handlowych. T.j. Dz.U. 2013, poz. 1030, z późn. zm.
20.Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. T.j. Dz.U. 2014, poz. 851, z późn. zm.
21.Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. T.j. Dz.U 2012, poz. 361, z późn. zm.
22.Ustawa z 29.10.1997 Ordynacja podatkowa. T.j. Dz.U. 2015, poz. 613, z późn zm.
23.Ustawa z 28.07.1983 o podatku od spadków i darowizn. T.j. Dz.U. 2015, poz. 86, z późn. zm.
24.Ustawa z 9.09.2000 o podatku od czynności cywilnoprawnych. T.j. Dz.U. 2015, poz. 626, z późn. zm.
25.Ustawa z 20.08.1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym. T.j. Dz.U. 2015, poz. 1142, z późn. zm.