Search

Result: Found records: 196 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Karnoprawna regulacja nieodpłatnego zatrudniania osób pozbawionych wolności
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Go to
2. Proces inwestycyjno-budowlany w ujęciu administracyjnoprawnym
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2015 (11) 2015 Go to
3. Partnerstwa transgraniczne – udział instytucji w inicjowaniu sieci społecznych (na przykładzie Euroregionu Sprewa–Nysa–Bóbr)
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Go to
4. Rola wartości samorealizacyjnych i materialnych w kształtowaniu sytuacji pracy na własny rachunek
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2014 2014 Go to
5. Criteria of Athlete Neuromuscular System Reserve Capacities during Performance of Speed-Strength Work
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
6. Total Energy Cost- Aerobic and Anaerobic, Exercise and Recovery- of Five Resistance Exercises
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
7. Ruchliwość społeczna wielkoprzemysłowej klasy robotniczej – przykład trójmiejskich stoczniowców
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Go to
8. Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii informatycznych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
9. Transfer znaczeń a kreowanie wartości marki w gospodarce sieciowej w aspekcie S-Dlogic
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
10. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na przykładzie miasta i gminy Choroszcz
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
11. Kierowanie i przenoszenie wiadomości przez statki powietrzne w niespójnych sieciach DTN opierając się na informacjach o trasie lotu
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
12. Analiza zbioru wiadomości e-mail z zastosowaniem sieci społecznych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
13. Relacje między uczestnikami łańcucha dostaw żywności – ocena stanu i działań podejmowanych dla ograniczania nieuczciwych praktyk handlowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
14. Podejście sieciowe w zarzadzaniu przedsiębiorstwem na rynkach zagranicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
15. Rola marketingu w rozwoju rynku sztuki
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
16. Jasieński na lewo. Myśl marksistowska w twórczości Brunona Jasieńskiego
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Go to
17. Logistyczny proces wyboru dostawcy w tworzeniu marki własnej produktów spożywczych. Analiza działalności polskich firm spożywczych na rynku afrykańskim
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
18. Rutyny biznesowe w networkingu – wyzwania pomiarowe
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
19. Transgraniczne sieci powiązań Polski, Białorusi i Ukrainy na przykładzie programu współpracy transgranicznej PL-BY-UA 2007–2013
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Go to
20. Rozwiązania programowe i sprzętowe wspierające procesy wirtualizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
21. Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
22. Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a miejsce Polski w międzynarodowym rankingu e-biznesu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
23. The importance of governance in business models
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
24. Wydatkowe reguły fiskalne jako instrument dyscyplinujący finanse publiczne
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
25. Rola kapitału społecznego w gospodarce cyfrowej – nowe tendencje rozwojowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
26. Psychologiczno-ekonomiczne problemy bezrobocia
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
27. Strategia połączeń niskokosztowych i hybrydowych linii lotniczych: czy Ryanair jest wyjątkowy?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Go to
28. Strategia wzrostu wartości rynkowej organizacji sieciowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
29. Polskie społeczeństwo informacyjne – wyzwania ku innowacyjności
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
30. Human capital network in the e-economy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
31. Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w państwach Europy Środkowej w latach 1989–2004 z punktu widzenia społeczności międzynarodowej
(Acta Politica Polonica)
4/2015 (34) 2015 Go to
32. Praca kobiet i mężczyzn w ujęciu religii muzułmańskiej
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Go to
33. Powstanie, rozwój i ewolucja działalności Partii Pracujących Kurdystanu
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
34. Zmiana pozycji systemowej Prezydenta Miasta Legnica – wstęp do analizy sieci
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Go to
35. Komputerowa mikrosymulacja sieci krewniaczej a wzorce współmieszkania: rzecz o demograficznych uwarunkowaniach rodziny chłopskiej w okresie staropolskim
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
36. Kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku zielonych zamówień publicznych w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
37. Mobilność i migracje chłopów do miast polskich doby preindustrialnej. Z badań nad mikroregionem krakowskim
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
38. PŁACA WYDAJNOŚCIOWA W MODELU SHAPIRO-STIGLITZA - UJĘCIE REGIONALNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
39. POKOLENIE Y – LIDERZY JUTRA. ANALIZA KOMPARATYWNA POLSKA VERSUS INNE KRAJE EUROPY ŚRODKOWEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
40. IDENTYFIKACJA I OCENA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO REGIONÓW POLSKI NA PODSTAWIE ANALIZY SIECI RELACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
41. Budowanie zespołu wirtualnego – zasady i wyzwania
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Go to
42. ZMIANY STRUKTURY WSPÓŁCZYNNIKA MOBILNOŚCI LOTNICZEJ SPOŁECZEŃSTWA PO AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
43. Muzyka generowana przez programy komputerowe (computer-generated music) jako przedmiot prawnoautorskiej ochrony w doktrynie i prawie polskim oraz doktrynie i prawie krajów anglosaskich
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
44. Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
45. Wycena roślinnej produkcji w toku a sprawozdanie finansowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Go to
46. Depopulation in rural areas of Dobrudza Region and its impact on the school network
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
47. Doświadczenie pracy i jego znaczenie dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
48. Uwarunkowania postaw wobec pracy w gospodarce turystycznej w kontekście kreowania kapitału klienta
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
49. Quo vadis, socjologio?
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Go to
50. Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Go to
51. Innowacje społeczne odpowiedzią na lokalne problemy współczesnego społeczeństwa
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Go to
52. Zatrudnienie wspomagane szansą dla osób niepełnosprawnych
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Go to
53. Instrumenty inżynierii finansowej na polskim rynku funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, sieci „aniołów biznesu” i funduszy kapitału zalążkowego – case study PFP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
54. Zmiany dotacji do zatrudnienia oraz ich konsekwencje dla sektora zakładów pracy chronionej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
55. Popytowe korzyści skali i pułapka gorszego produktu
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
56. Podejście sieciowe w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
57. Refleksje nad teorią płacy motywacyjnej
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
58. Wydajność pracy w Polsce w latach 2000-2013 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
59. Istota i źródła wartości w rozumieniu wybranych teorii ekonomicznych. Ekonomia przedklasyczna i klasyczna
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
60. Fiskalne zakłócenia procesu decyzyjnego dotyczącego wyboru czynników wytwórczych w przedsiębiorstwie
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
61. Prognozowanie cen nieruchomości lokalowych za pomocą sztucznych sieci neuronowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
62. KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZESPOŁU WIRTUALNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
63. SYMBOLICZNY WYMIAR KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W KSZTAŁTOWANIU SIECI INTERAKCJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
64. Świadczenie pracy bądź usług jako przedmiot wkładu do spółki osobowej
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
65. Technologie IT na usługach przedsiębiorstwa wieku globalizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
66. Bitcoin i inne kryptowaluty - dokąd zmierzają?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
67. Knowledge mobility and appropriability in the context of value co-creation
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
68. Nowe technologie informacyjne a rozwój przestępczości elektronicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
69. Normatywny a faktyczny czas pracy w Polsce i Unii Europejskiej – stan i uwarunkowania zmian
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
70. Działalność duszpastersko-wychowawcza salezjanów na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–2015. Stan badań
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Go to
71. Księga Liczb jako końcowy etap w redagowaniu Pięcioksięgu?
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
72. The Use of Artificial Neural Networks in Supporting the Annual Training in 400 meter Hurdles
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
73. Organizacja i działalność merytoryczna innowacji edukacyjnych wprowadzanych w szkolnictwie wyższym na przykładzie Big-bandu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza WPA w Kaliszu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
74. Praca dyplomowa w procesie kształcenia wyższego – krytyczny przegląd opracowań metodycznych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
75. Współpraca organizacyjna niezależnych podmiotów w sieci – rozwiązanie dla sprzedaży XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
76. Przeobrażenia we współczesnej pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
77. Jakość pracy pielęgniarek w szpitalu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
78. Postalinowska „odwilż” i polski rok 1956. Komitet Wojewódzki PZPR w Szczecinie na tle wydarzeń w kraju (1953–1956)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
79. Kapitał społeczny a kształtowanie wartości dodanej w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
80. Pedagogiczne przewroty i powroty – dynamiczne ramy rozwoju
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Go to
81. Dopuszczalność umownej regulacji odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy generalnego wykonawcy i jej zakres
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
82. Praca dyplomowa jako przedmiot prawa autorskiego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
83. Korzystanie ze znaku towarowego jako odrębne pole eksploatacji utworu
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
84. Utwór naukowy w świetle prawa autorskiego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
85. Wybrane zagadnienia ochrony projektów obwodów drukowanych jako utworów
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
86. Zakres ochrony utworu naukowego – znaczenie wyodrębnienia formy oraz treści
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
87. Koncepcja architektoniczna jako jedna z postaci utworu architektonicznego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
88. Ochrona prawnoautorska dla wzorów przemysłowych. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 roku, V CSK 202/13
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
89. Uzgodnienie przeznaczenia jako przesłanka korzystania z utworu naukowego przez instytucję naukową poprzez jego udostępnianie osobom trzecim w zakresie określonym w art. 14 ust. 2 in fine ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
90. Ochrona utworu i wyników pracy naukowej w kontekście zasady da mihi factum dabo tibi ius
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
91. Czy jest miejsce na harmonizację pojęcia utworu? Parę słów o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
92. Rozprawa doktorska jako przedmiot prawa autorskiego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
93. Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych. Zarys metody
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
94. Definiowanie pojęcia utworu naukowego w regulaminach szkół wyższych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
95. Indywidualny charakter utworu jako przesłanka ochrony prawnoautorskiej dzieła technicznego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
96. Twórca utworu naukowego w orzecznictwie sądów ubezpieczeń społecznych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
97. Audiowizualny utwór naukowy jako utwór hybrydowy?
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
98. Wizualizacje projektów architektonicznych jako przedmiot prawa autorskiego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
99. Organizacja ochrony zdrowia robotników w latach 1945 – 1955 na tle specyfiki Pomorza Zachodniego – próba bilansu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2018 2018 Go to
100. Pomiar płynności finansowej w kontekście zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Go to
Page