Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 117 2015
Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych
(The exchange of intangible assets in social media)

Authors: Krzysztof Kubiak
Politechnika Poznańska
Keywords: social media value networks network thinking methodology
Year of publication:2015
Page range:10 (383-392)

Abstract

Turbulence and dynamics of the external environment is a prerequisite to update knowledge and implement social media. This type of media is characterized by interactive communication between participants in order to meet the needs of personal and social nature. This article aims to identify the factors affecting the process of values exchange in social media. These factors are defined with a use of methodology of network thinking. It allows you to look at the problem from different perspectives and determine the strength and nature of the relationship between individual elements of the network. The study was conducted among young respondents aged between 14 and 18 years and research workers. An additional purpose of this article is to test the research tool and so the results of the study should not be generalized to the entire population of respondents.
Download file

Article file

Bibliography

1.Badzińska E., Gołata K., Szczepański M. (2015), Współczesne formy komunikowania oraz kreowania wizerunku firmy i przedsiębiorcy, Wydawnictwo Politechniki Poznań-skiej, Poznań (w druku).
2.Bonek T., Smaga M. (2013), Biznes na Facebooku i nie tylko, Oficyna a Wolters Klu-wer business, Warszawa.
3.Falls J., Deckers E. (2013), Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Helion, Gliwice.
4.Grzelczak A., Werner K., Daniłowska A. (2011), Podstawy teoretyczne metodyki my-ślenia sieciowego, w: M.K. Wyrwicka (red.), Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
5.Kaplan A.M., Haenlein M. (2010), Users of the Word, Unite!, The Challenges and Op-portunities of Social Media, Business Horizons No. 53 (1).
6.Kubiak K. (2014), Wzrost wartości w sieciach firm odpryskowych, w: J. Buko (red.), Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 809, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, Szczecin.
7.Małecka M., Małecki B. (2008), Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie, PARP, Warszawa.
8.Piekarczyk A., Zimniewicz K. (2010), Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa.