Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.2-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2/2016
Innowacje społeczne odpowiedzią na lokalne problemy współczesnego społeczeństwa
(Social Innovations as a Reply to Local Problems of the Present-Day Society)

Authors: Marzena Sylwia Kruk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Keywords: social innovations civil society cooperative networks types of social innovations
Year of publication:2016
Page range:14 (75-88)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The present-day society in Poland is more and more conscious of its responsibility for the economic and social life, especially at the local level. Civil society is not a passive re-ceiver of services, but it is an observer and a creator. Social innovations, with their main func-tion to solve social problems, make it possible to fully use the potential of civil society. Social innovations affect the areas inaccessible for the central government or the parliament. Social innovations have several advantages, which are difficult to quantify. Creating inter-sectoral partnerships, a closer cooperation at the local level, integration are just a few examples of these advantages brought by social innovations. Multi-dimensional effects of the innova-tions of that type, and first of all the ones that build up the social capital, are the argument for engaging the Polish society in that kind of activity. A possibility of financing innovations by the EU’s funds and good practices in that area encourage to implement social innovations at the local and national levels.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bąkowski, A., Mażewska, M. (2015). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
2.Bornstein, D. (2004). How to Change the World. Socila Entrepreneurs and Power of New Ideas. New York: Oxford Univerfsity Press.
3.European Commission (2012). Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu 2012. Bruksela.
4.European Commission (2013a). Communication from the commission to the European Parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions. Towards Social Investment for Growth Cohesion – including implementing the European Social Fund 2014–2020, Brussels, COM 83/2013 final. Pobrano z: file:///C:/Users/ ZSGiO%20vb/Downloads/COMM_Social-investment-package_en%20(2).pdf.
5.European Commission (2013b). Guide to Social Innovation. Regional and Urban Policy, Pobrano z: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/Guide_to_Social_Innovation.pdf/88aac14c-bb15-4232-88f1-24b844900a66.
6.European Commission (2015). Social policy innovation. Meeting the social needs of citizens. Luxembourg.
7.Giddens, A. (2004). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Główny Urząd Statystyczny (2014). Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 roku. Warszawa: GUS.
9.Główny Urząd Statystyczny (2016). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Warszawa: GUS.
10.Harasim, W. ( 2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludszkim. W: W. Harasim (red.), Człowiek i organizacja XXI wieku (s. 8–42). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
11.Howaldt, J., Schwarz M. (2010). Social innovation: concepts, research fields and international trends. Pobrano z: http://www.asprea.org/imagenes/IMO%20Trendstudie_Howaldt_englisch_Final%20ds.pdf.
12.Kamocka, I. (2016). Innowacje społeczne w rozwiązywaniu problemów miast. Pobrano z: http://www.schuman.pl/pl/materialy/3339-innowacje-spoleczne-w-rozwiazywaniu-problemow-w-miastach.
13.Kanter, R.M. (2006). Innovation: the classic traps. Harvard Business Review, 84 (11), 72–83.
14.Knop, L., Szczepaniak, M., Olko, S. (2014). Innowacje społeczne w kreatywnej Europie w perspektywie strategii Europa 2020. Organizacja i Zarządzanie, 73, 239–253.
15.Komisja Europejska (2011). Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej 2011. Bruksela.
16.Komisja Europejska (2014). Unia Innowacji. Badania, rozwój i innowacje. Bruksela.
17.Kroik, J., Malara, Z. (2013). Innowacje społeczne jako przesłanka modelu biznesowego. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 27, 354–368.
18.Kroik, J., Skonieczny, J. (2013). Innowacja społeczna a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Pobrano z: ttp://ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p014.pdf.
19.Kwaśnicki, W. (2015). Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka? W: W. Misztal, G. Chimiak, A. Kościański, Obywatelskość wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy? (s. 1–23). Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
20.Marciniec, B. (2009). Czym są innowacje społeczne. Innowacyjny Start, 2 (12), DOI: http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_95852.asp.
21.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014). Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu do 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji. Warszawa.
22.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2010). Europejska Agenda Cyfrowa. Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej w latach 2010–2015. Warszawa.
23.Murray, R., Caulier-Grice, J., Mulgan, G. (2010). The Open Book of Social Innovation. The Young Foundation: NESTA.
24.Okoń-Horodyńska, E. (1998). Narodowy system innowacji w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
25.Olechnicka, A., Płoszaj, A. (2010). Sieci współpracy receptą na innowacyjność regionu? W: Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
26.Olejniczuk-Merta, A. (2013). Innowacje społeczne. Konsumpcja i Rozwój, 4, 21–34.
27.Organization for Economic Co-operation and Development (2011). Fostering innovation to address social challenges Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP), Paris. Pobrano z: https://www.oecd.org/sti/inno/47861327.pdf.
28.Praszkier, R., Nowak, A., (2005). Zmiany społeczne powstałe pod wpływem działalności przedsiębiorców społecznych. Trzeci Sektor, 2, 140–157.
29.Sempruch, G. (2012). Innowacje społeczne – innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarządzanie Publiczne, 2 (18), 33–45.
30.Skowrońska, A. (2016). Jakie innowacje społeczne są w Polsce najbardziej potrzebne? Pobrano z: http://innpoland.pl/124687,jakie-innowacje-spoleczne-sa-w-polsce-najbardziej-potrzebne.
31.Strużyna, J. (2010). Ewolucja strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3 (4), 12–28.
32.Szczepaniak, M. (2014). Znaczenie sieci współpracy w rozwoju innowacji społecznych. Organizacja i Zarządzanie, 76, 155–166.
33.Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
34.TEPSIE (2012). Defining social project, Part 1, Pobrano z: http://siresearch.eu/sites/default/files/1.1%20Part%201%20-%20defining%20social%20innovation_0.pdf.
35.Wronka-Pośpiech, M. (2015). Innowacje społeczne – pojęcie i znaczenie. Studia Ekonomiczne, 212, 124–136.