Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Currently: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 3/2014 (29)
Zmiana pozycji systemowej Prezydenta Miasta Legnica – wstęp do analizy sieci
(Systemic position change of the president of Legnica – an introduction to network analysis)

Authors: Michał Banaś
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

Mateusz Zieliński
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski
Keywords: Legnica, president, administrative reform, systemic position change, network analysis
Year of publication:2014
Page range:16 (59-74)

Abstract

Polish administrative reform, despite the passage of years, remains the subject of disputes arising at different levels of public debate. Its purposefulness is sometimes questioned and the results are subject to critical evaluation mainly from residents of cities and regions that are believed to be disadvantaged by the transformation of local government structures. A good example of this problem is Legnica, which systemic position has changed after the loss of the status of the capital city of voivodeship. The question of the accuracy of that assessment, however, requires a comprehensive research beyond the capabilities of a single article. Undoubtedly, the analysis of changes in the systemic position of the President of Legnica, who is also the primary political actor and general manager of the city, is a necessary step on the way to in-depth evaluation of the previously mentioned problem. This article is intended to be a prelude to further analysis of formal and nonformal network of relationships determining the real power and political position of the municipal authorities. The purpose of this article is to trace the changes in the scope of competence of the President of Legnica and its relations with the other institutions. Included in the article introduction to network analysis and conclusions drawn from the analysis of key legal acts will be developed in further research.

Bibliography

1.Borgatti S.P., Mehra A., Brass D.J., Lebianca G., Network Analysis in the Social Science, „Science” 2009, t. 323, nr 5916.
2.Bukowski Z., Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, w: Ustrój samorządu terytorialnego, red. Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, TNOiK – Dom Organizatora, Toruń 2005.
3.Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
4.Lazer D., Networks in Political Science: Back to the future, „PS: Political Science & Politics” 2011, t. 44, nr 1.
5.Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2006.
6.Marcinkowska A., Mider D., Polityczna topografia Internetu. Zastosowanie analizy sieciowej do badań polskich partii politycznych w kampanii parlamentarnej w 2011 roku, „Studia Politologiczne” 2012, t. 26.
7.Marin A., Wellman B., Social Network Analysis: An Introduction, w: Handbook of Social Network Analysis, red. P. Carrington, J. Scott, Sage, London 2010.
8.Niewiadomski Z., Grzelczak W., Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990.
9.Nowacka E.J., Samorząd terytorialny w administracji publicznej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
10.Piasecki A.K., Menadżer i polityk. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Wydawnictwo Profesja, Kraków 2006.
11.Rothert A., Dezagregacja polityki, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
12.SLD rusza z polityczną kampanią „49 razy Polska”, http://fakty.lca.pl/legnica,news,44604,SLD_rusza_z_polityczna_kampania_49_razy_Polska_.html (9.04.2014).
13.Szewc A., Szewc T., Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
14.Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 1990 r. nr 34, poz. 198.
15.Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz.U. z 2002 r. nr 113, poz. 984.
16.Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej, Dz.U. z 1990 r. nr 21, poz. 123.
17.Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U. z 1998 r. nr 96, poz. 603, z późn. zm.
18.Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 1995 r. nr 124, poz. 601.
19.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst ogłoszony), Dz.U. 1990 r. nr 16, poz. 95.
20.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 94.
21.Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej, Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 498.
22.Wałbrzych znów będzie miastem grodzkim. „Teraz będziemy się rozwijać”, http://www.wprost.pl/ar/333010/Walbrzych-znow-bedzie-miastem-grodzkim-Teraz-bedziemy-sie-rozwijac/ (9.04.2104).
23.Województwo legnickie? Czemu nie!, http://konkrety24.pl/index.php/temat-tygodnia/11319-wojewodztwo-legnickie-czemu-nie (9.04.2014).