Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.18-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2017 (18)
Wizualizacje projektów architektonicznych jako przedmiot prawa autorskiego
(VISUALISATIONS OF ARCHITECTURAL DESIGNS AS A SUBJECT OF THE COPYRIGHT LAW PROTECTION)

Authors: Patryk Zasuwik
Keywords: inspired work derivative work architectural design architectural work copyright law
Year of publication:2017
Page range:15 (401-415)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 483

Abstract

Visualisations of architectural designs are generally popular and attractive form of presenting a final effect of an intended architectural project. It has to be noted that under the provisions of copyright law, the legal status of such visualisations may not be perceived uniformly. The main reasons for such phenomenon is both lack of legal definition of the term “visualisation” and “architectural work” which constitutes a base to each visualization. Not only does this derivation aim at carrying out the analysis and sorting out the legal concepts concerning visualisations of architectural designs, but also attempts to determine their copyright status.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 666.
2.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2006 r., sygn. III CSK 40/05, „Wokanda” 2006, nr 6, poz. 6.
3.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 1982 r., sygn. II CR 460/82, OSNC 1983, nr 7, poz. 100.
4.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, wyd. 5, Warszawa 2011.
5.Barta J., Markiewicz R., System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, wyd. 3, Warszawa 2013.
6.Błeszyński J., Tłumaczenie i jego twórca w polskim prawie autorskim, Warszawa 1973.
7.Flisak D., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015.
8.Kępiński J., Klafkowska-Waśniowska K., Sikorski R., Prawa pokrewne, Warszawa 2011.
9.Kopff A., Utwór architektoniczny i jego autorstwo, „Nowe Prawo” 1970, nr 9.
10.Kwiatkowski B, Binkowski T., Etapy projektowania wizualizacji 2D i 3D na przykładzie budynku jednorodzinnego, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2015, nr 3 (13).
11.Niżankowska A., Prawo do integralności utworu, Warszawa 2007.
12.Piórecki K.J., Prawa autorskie uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2011, nr 2 (112).
13.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2011.