Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2017 (18)

Year of publication: 2017

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Praca dyplomowa jako przedmiot prawa autorskiego


(Diploma thesis as an object of copyright)
24 (5-28) Aleksandra Bagieńska-Masiota More
2.

Korzystanie ze znaku towarowego jako odrębne pole eksploatacji utworu


(USE OF THE TRADE MARK AS AN INDIVIDUAL FIELD OF EXPLOITATION OF THE WORK)
15 (29-43) Joanna Błeszyńska-Wysocka More
3.

Utwór naukowy w świetle prawa autorskiego


(SCIENTIFIC WORK IN THE LIGHT OF COPYRIGHT)
17 (45-61) Jan Błeszyński More
4.

Wybrane zagadnienia ochrony projektów obwodów drukowanych jako utworów


(SELECTED ASPECTS OF LEGAL PROTECTION OF PRINTED CIRCUIT BOARDS DESIGNS AS WORKS)
14 (63-76) Krzysztof Czub More
5.

Zakres ochrony utworu naukowego – znaczenie wyodrębnienia formy oraz treści


(SCOPE OF PROTECTION FOR SCIENTIFIC WORKS – RELEVANCE OF THE DIFFERENCE BETWEEN FORM AND CONTENT)
20 (77-96) Beata Giesen More
6.

Koncepcja architektoniczna jako jedna z postaci utworu architektonicznego


(THE ARCHITECTURAL CONCEPT AS ONE OF CHARACTERS OF THE ARCHITECTURAL WORK)
17 (97-113) Katarzyna Grzybczyk More
7.

Prawa pokrewne wydawców czasopism naukowych


(THE RELATED RIGHTS FOR PRESS PUBLISHERS)
19 (115-133) Ksenia Kakareko More
8.

Ochrona prawnoautorska dla wzorów przemysłowych. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 roku, V CSK 202/13


(COPYRIGHT PROTECTION FOR INDUSTRIAL DESIGNS. A CRITICAL COMMENTARIES ON JUDGEMENT OF THE POLISH SUPREME COURT FROM 6.03.2014 V CSK 202/13)
20 (135-154) Jakub Kępiński More
9.

Uzgodnienie przeznaczenia jako przesłanka korzystania z utworu naukowego przez instytucję naukową poprzez jego udostępnianie osobom trzecim w zakresie określonym w art. 14 ust. 2 in fine ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


(THE AGREEMENT OF DESTINATION AS THE PREMISE OF USING OF THE SCIENTIFIC WORK BY A SCIENTIFIC INSTITUTION TROUGH MAKING IT AVAILABLE TO THIRD PARTIES WITHIN THE SCOPE SPECIFIED IN ART. 14 PAR. 2 IN FINE OF THE LAW ON COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS)
14 (155-168) Grzegorz Kozieł More
10.

Ochrona utworu i wyników pracy naukowej w kontekście zasady da mihi factum dabo tibi ius


(PROTECTION OF THE WORK AND THE RESULTS OF SCIENTIFIC ACTIVITY IN THE CONTEXT OF THE RULES DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS)
20 (169-188) Krzysztof Kurosz More
11.

Czy jest miejsce na harmonizację pojęcia utworu? Parę słów o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej


(IS THERE A ROOM FOR HARMONISATION OF A WORK CONCEPT IN EU COPYRIGHT LAW? SOME THOUGHTS ABOUT THE CJEU’S JURISPRUDENCE)
17 (189-205) Ewa Laskowska-Litak More
12.

Rozprawa doktorska jako przedmiot prawa autorskiego


(DOCTORAL DISSERTATION AS A SUBJECT OF COPYRIGHT LAW)
18 (207-224) Ewa Lewandowska, Marta Piątek More
13.

Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych. Zarys metody


(INTERPRETATION AS TO PREMISE OF COPYRIGHT PROTECTION IN THE SO-CALLED “BORDERLINE” CASES. THE OUTLINE OF A METHOD)
20 (225-244) Aleksandra Nowak-Gruca More
14.

Założenia aksjologiczne autorskoprawnej ochrony twórczości w świetle rozwoju sztucznej inteligencji


(AXIOLOGICAL ASSUMPTIONS OF COPYRIGHT IN THE LIGHT OF THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT)
18 (245-262) Inga Oleksiuk More
15.

Problem elementów twórczych w utworze technicznym – na tle przypadku plagiatu pracy magisterskiej


(CREATIVE COMPONENTS IN TECHNICAL RESEARCH PUBLICATIONS – A STUDY BASED ON A CASE OF A PLAGIARISED MASTER OF SCIENCE THESIS)
24 (263-286) Agnieszka Raubo, Marek Wroński More
16.

Wykorzystywanie dorobku judykatury w utworach naukowych. Problem labilności statusu prawnego uzasadnień orzeczeń sądowych


(THE LEGAL STATUS OF JUSTIFICATION OF A COURT JUDGMENT IN THE POLISH COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS ACT)
17 (287-303) Jacek Sobczak More
17.

Definiowanie pojęcia utworu naukowego w regulaminach szkół wyższych


(THE DEFINING OF THE THE NOTION OF “SCIENTIFIC WORK” IN THE RULES OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS)
33 (305-337) Dorota Sokołowska More
18.

Indywidualny charakter utworu jako przesłanka ochrony prawnoautorskiej dzieła technicznego


(INDIVIDUAL CHARACTER OF A PIECE OF WORK AS A CONDITION OF COPYRIGHT PROTECTION OF TECHNICAL WORKS)
20 (339-358) Marcin Jan Stępień More
19.

Twórca utworu naukowego w orzecznictwie sądów ubezpieczeń społecznych


(AUTHOR OF AN ACADEMIC WORK IN THE CASE LAW OF SOCIAL INSURANCE COURTS)
24 (359-382) Joanna Szyjewska-Bagińska More
20.

Audiowizualny utwór naukowy jako utwór hybrydowy?


(SCIENTIFIC AUDIOVISUAL WORK HYBRID WORK AS?)
17 (383-399) Piotr Ślęzak More
21.

Wizualizacje projektów architektonicznych jako przedmiot prawa autorskiego


(VISUALISATIONS OF ARCHITECTURAL DESIGNS AS A SUBJECT OF THE COPYRIGHT LAW PROTECTION)
15 (401-415) Patryk Zasuwik More
22.

Program komputerowy w orzecznictwie organów ochrony prawnej


(THE COMPUTER PROGRAM IN THE LIGHT OF THE CASE LAW)
13 (417-429) Łukasz Zimończyk More
23.

Informacja o Stowarzyszeniu KOPIPOL – organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów naukowych

3 (431-433) --- More