Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Currently: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 10 (2015)
Psychologiczno-ekonomiczne problemy bezrobocia
(Psychological-Economic Problems of Unemployment)

Authors: Karolina Drela
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecinskiego
Keywords: unemployment work maintenance work psycholoy of unemployment
Year of publication:2015
Page range:13 (133-145)

Abstract

Unemployment not only affects those who lose their jobs. Coworkers who are still employed may experience a heavier work load and suffer from anxiety that they too will soon be unemployed. Unemployment and underemployment also affect families and communities. Presented in article psychological theory of work related and unemployment can be derived from basic conclusion: some elements of the social environment are necessary for mental health. None of these elements both in the workplace and in the case of unemployment causes deterioration of mental health.
Download file

Article file

Bibliography

1.Balawajder K., Bańka A., Psychologiczne koszty aktywności człowieka, w: Psychologiczne koszty aktywności człowieka, red. Z. Ratajczak, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1989, nr 1067.
2.Bańka A., Globalizacja pracy i kariery a procesy identyfikacji społecznej i indywidualnej, w: Perspektywy psychologii pracy, red. M. Górnik-Durose, B. Kożusznik, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2007, nr 2514.
3.Bańka A., U źródeł psychopatologii pracy, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Poznańskiej, Poznań 1990.
4.Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej, red. A. Bańka, PRINT-B, Poznań 1992.
5.Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2003.
6.Drela K., Zatrudnianie osób defaworyzowanych na rynku pracy, w: Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jak zatrudniać?, red. K. Drela, A. Sokół, CeDeWu, Warszawa 2011.
7.Fryer D., Warr P., Unemployment and Cognitive Difficulties, „British Journal o f Clinical Psychology” 1984, no. 23.
8.Hirokawa S., The Psychological Impact of Job Loss in Japan After the “Lehman Shock”, „Japan Labor Review” 2012, no. 2.
9.Jahoda M., Lazarsfeld P., Zeisel H., Bezrobotni Marienthalu, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.
10.Jahoda M., Work, Employment and Unemployment: Values, Theories, and Approaches in Social Research, „American Psychologist” 1981, no. 36.
11.Jahoda M., Zeisel H., Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkung langdauernder Arbeitslosigkeit, Verlag von S. Hirzel, Liepzig 1933.
12.Jastrzębska-Smolaga H., Praca – pewność czy jej brak? Studium analizy faktów, PWE, Warszawa 1994.
13.Koralewicz J., Ziólkowski M., Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym w końcu lat 80-tych, Nakom, Poznań 1990.
14.Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
15.Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1993.
16.Maslow A.H., Teoria hierarchii potrzeb, w: Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej, red. J. Reykowski, Warszawa 1964.
17.Otrębska-Popiołek K., Psychologiczna charakterystyka dynamiki poszukiwania pomocy, „Przegląd Psychologiczny” 1991, nr 34.
18.Ratajczak Z., Psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w sytuacji braku pracy, w: Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia, red. T. Chirkowska-Smolak, A. Chudzicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2004.
19.Reszke I., Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.
20.Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
21.Śmilgin M., Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2006, nr 8.
22.Zawadzki B., Lazarsfeld P., Psychologiczne konsekwencje bezrobocia, „Kultura i Społeczeństwo” 1993, nr 2.
23.Zawadzki B., Lazarsfeld P., The Psychological Consequences of Unemployment, „The Journal of Social Psychology” 1935, no. 6.