Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (37) 2017

Year of publication: 2017

Information

W 2016 roku obchodziliśmy jubileusz 70-lecia wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim, które stworzyło podstawy do wyodrębnienia się szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu. W tworzeniu i umacnianiu pozycji tego ośrodka naukowego w kraju i za granicą kluczową rolę odegrali profesorowie, tworzący kadrę filii poznańskiej Akademii Handlowej (od 1946 r.), Wyższej Szkoły Ekonomicznej (od 1950 r.), Politechniki Szczecińskiej (od 1955 r.) i Uniwersytetu Szczecińskiego (od 1985 r.).

W strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego badania naukowe i kształcenie kadr dla transportu, spedycji i logistyki rozwijają pracownicy Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. Z ich grona wywodzi się Profesor Franciszek Gronowski, który od lat 50. ubiegłego wieku przez dziesięciolecia uczestniczył w budowaniu w Szczecinie silnego i nowoczesnego ośrodka naukowego, specjalizującego się w problematyce ekonomiki i organizacji transportu. Temu Uczonemu, współtwórcy szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu, wybitnemu znawcy ekonomiki transportu wodnego z okazji jubileuszu 90 urodzin poświęcamy tę publikację.

Publikacja przybliża dokonania Pana Profesora Franciszka Gronowskiego oraz prezentuje wyniki badań autorów z różnych polskich środowisk naukowych w zakresie szeroko rozumianej problematyki uprawy morza oraz transportowego wykorzystania rzek.

Ad multos annos, Drogi Panie Profesorze.

 

Redaktor czasopisma

Elżbieta Załoga

# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (1-1) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (2-2) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (3-4) --- More
*

Wstęp


(Introduction)
3 (5-7) --- More
1.

Kilka słów o Jubilacie

6 (11-16) Józef Stanielewicz More
2.

Profesor Franciszek Gronowski – jeden z Ojców Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu

2 (17-18) Juliusz Engelhardt More
3.

Wykaz wybranych publikacji Profesora Franciszka Gronowskiego

5 (19-23) --- More
4.

Wykaz doktorów wypromowanych przez Profesora Franciszka Gronowskiego

2 (25-26) --- More
5.

Autorefleksje

3 (27-29) Franciszek Gronowski More
6.

O uprawie morza i nie tylko (z profesorem Franciszkiem Gronowskim rozmawia Dariusz Waldziński)

4 (31-34) --- More
7.

Tak to się wszystko zaczęło. Garść wspomnień z mojej współpracy z prof. F. Gronowskim z okazji 90. rocznicy urodzin Profesora

4 (37-40) Ignacy H. Chrzanowski More
8.

Rozwój transportu morskiego a ludzie go obsługujący i ich kształcenie za granicą oraz w Polsce

10 (41-50) Łukasz Domański More
9.

Nasz katedralny Nestor

2 (51-52) Wojciech Drożdż More
10.

Uczony, Nauczyciel, Obywatel

2 (53-54) Stanisław Flejterski More
11.

Profesor Franciszek Gronowski – Niezawodny Przyjaciel

2 (55-56) Elżbieta Marszałek More
12.

Wspomnienia na 90-lecie urodzin prof. zw. dr hab. Franciszka Gronowskiego

3 (57-59) Konrad Misztal More
13.

Ewolucja studiów doktoranckich – od Politechniki Szczecińskiej do Uniwersytetu Szczecińskiego

8 (61-68) Józef Perenc More
14.

Mój Mistrz, Nauczyciel, Wychowawca

3 (69-71) Michał Pluciński More
15.

Troska Profesora Franciszka Gronowskiego o polską myśl morską w XXV Sejmikach Morskich

9 (73-81) Krzysztof Puc More
16.

Najserdeczniejszy przyjaciel

3 (83-85) Kazimierz Sawicki More
17.

Z perspektywy tylu lat razem

3 (87-89) Zenon Sosnowski More
18.

Problemy rozwoju portu Szczecin-Świnoujście (na kanwie 90. urodzin prof. zw. dr hab. Franciszka Gronowskiego)

7 (91-97) Bogusław Trzciński, Leon Dorozik More
19.

Frankowe inspiracje

4 (99-102) Aleksander Walczak More
20.

„Ładowanie akumulatorów”

3 (103-105) Jerzy Wojtowicz More
21.

Podejmować kolejne wyzwania

4 (107-110) Adolf Wysocki More
22.

Korzyści skali związane z wielkością statku morskiego do przewozy ładunków suchych masowych i kontenerów


(ECONOMIES OF VESSEL SIZE FOR DRY BULK AND CONTAINER SHIPS)
13 (113-125) Dariusz Bernacki More
23.

Wybrane aspekty kanadyjskiego finansowania portów morskich


(SOME ASPECTS OF THE CANADIAN SYSTEM OF FINANCING PORT DEVELOPMENT)
12 (127-138) Ignacy Chrzanowski More
24.

Studium analityczne terenochłonności infrastruktury drogowej w Polsce dla lat 2010-2014 w aspekcie ekologicznych wymogów zrównoważonego rozwoju


(ANALYTICAL STUDY OF THE ROAD INFRASTRUCTURE’S LAND CONSUMPTION IN POLAND FOR THE YEARS 2010–2014 – IN TERMS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT)
12 (139-150) Izabela Dembińska More
25.

Morska energetyka wiatrowa jako istotny potencjał rozwoju polskiej gospodarki morskiej


(OFFSHORE WIND ENERGY AS A SIGNIFICANT POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF POLISH MARITIME ECONOMY)
9 (151-159) Wojciech Drożdż, Oliwia Mróz-Malik More
26.

Porty morskie jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych


(SEAPORTS AS A SUBJECT OF RESEARCH IN ECONOMIC SCIENCES)
9 (161-169) Andrzej Grzelakowski More
27.

Wpływ niepewności i nieprzewidywalności na procesy logistyczne


(THE INFLUENCE OF UNCERTAINTY AND UNPREDICTABILITY ON LOGISTICS PROCESSES)
15 (171-185) Mariusz Jedliński, Łukasz Marzantowicz More
28.

Mnożnik inwestycyjny Keynesa w ocenie wpływu inwestycji w pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5m na gospodarkę Polski


(THE KEYNESIAN INVESTMENT MULTIPLIER IN ASSESSING THE IMPACT OF TRANSPORT INVESTMENTS ON THE POLISH ECONOMY)
15 (187-201) Christian Lis More
29.

Port Elbląg na tle polskich portów lokalnych


(PORT OF ELBLAG CONTRA POLISH LOCAL SEAPORTS)
8 (203-210) Krzysztof Luks More
30.

Kierunki rozwoju produktu turystyki wodnej Szczecina


(DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF TOURISM WATER PRODUCT OF SZCZECIN)
9 (211-219) Beata Meyer, Aleksander Panasiuk More
31.

Flota i żegluga prowincji Pomorze i Prusy Wschodnie w latach 1919 - 1939


(THE MERCHANT FLEET OF POMERANIA AND EAST PRUSSIA PROVINCES IN 1919-1939)
11 (221-231) Andrzej Mielcarek More
32.

Bronka i inne porty Rosji nad Zatoką Fińską


(BRONKA PORT AND OTHER RUSSIAN PORTS IN THE GULF OF FINLAND)
11 (233-243) Tadeusz Palmowski More
33.

Odległe zwierciadło. Wiek wyboru pomiędzy Polską wyszehradzką a jagiellońską


(THE DISTANT MIRROR THE AGE WHEN POLAND CHOSE BETWEEN VISEHRAD GROUP AND JAGIELLONIAN UNION)
13 (245-257) Andrzej Piskozub More
34.

Pomoc publiczna w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich. Przykład Portu Szczecin


(STATE AID FOR INFRASTRUCTURAL INVESTMENTS IN SEAPORTS ILLUSTRATED WITH AN EXAMPLE OF THE PORT OF SZCZECIN)
13 (259-271) Michał Pluciński More
35.

Koncepcja hipotetycznej umowy jako podstawy odpowiedzialności przewoźnika w konwencjach przewozowych


(THE CONCEPT OF HYPOTHETICAL CONTRACT AS THE BASIS OF THE CARIER’S LIABILITY IN THE CONVENTIONS OF CARRIAGE)
11 (273-283) Krzysztof Wesołowski, Daniel Dąbrowski More
36.

Rozwój transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich - ważne i aktualne wyzwanie


(DEVELOPMENT OF INLAND WATER TRANSPORT IN SEAPORTS HINTERLAND – IMPORTANT AND CURRENT CHALLENGE)
11 (285-295) Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki More
37.

Plany rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych


(PLANS FOR THE DEVELOPMENT OF POLISH INLAND WATERWAYS)
14 (297-310) Krzysztof Woś More
38.

Polskie porty morskie w morsko - lądowych intermodalnych łańcuchach transportowych


(POLISH SEA PORTS IN THE MARITIME-LAND INTERMODAL TRANSPORT CHAINS)
12 (311-322) Jerzy Wronka More
39.

Przesłanki i narzędzia promocji transportu wodnego śródlądowego w Unii Europejskiej


(PREMISES AND INSTRUMENTS OF INLAND WATERWAY TRANSPORT PROMOTION IN EUROPEAN UNION)
11 (323-333) Elżbieta Załoga More
40.

Identyfikacja czynników determinujących działalność przeładunkową w małych portach morskich na przykładzie portu Darłowo


(IDENTIFICATION OF FACTORS DETERMINING RELOADING OF SMALL SEA PORTS EXEMPLIFIED BY PORT IN DARŁOWO)
12 (335-346) Jolanta Zieziula, Piotr Nowaczyk More