Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-34
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (37) 2017
Pomoc publiczna w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich. Przykład Portu Szczecin
(STATE AID FOR INFRASTRUCTURAL INVESTMENTS IN SEAPORTS ILLUSTRATED WITH AN EXAMPLE OF THE PORT OF SZCZECIN)

Authors: Michał Pluciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: seaport state aid competition
Year of publication:2017
Page range:13 (259-271)
Klasyfikacja JEL: L98 R48
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents current achievements of the European Union with regard to state aid, including, in particular, state aid related to investments in the seaport infrastructure and access to the ports from the side of the sea. It also presents theoretical aspects in relation to the phenomenon of competition in the functioning of seaports. An analysis of the most important attribute of modern seaports, i.e. their competitive position, was based on the practical example of the port of Szczecin. The article also outlines reasons, objectives and consequences of allocating the EU resources in investments which improve the quality of the seaport infrastructure and access to the port of Szczecin from the side of the sea. The last part of the article includes arguments to be used in the notification process regarding infrastructural investments in the port of Szczecin due for completion in the financial perspective of 2014–2020.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ciupak, K. (2012). Pomoc czy nie pomoc? Dylematy prawne przy ocenie publicznego finansowania infrastruktury portów morskich, czyli z dala od bezpiecznej przystani. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2 (1).
2.Dane Eurostat (2016).
3.Informacja o wynikach kontroli Gospodarka finansowa i inwestycyjna portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, KIN-4101-003-00/2014 (24.03.2015), Nr ewid. 195/2014/P/14/031/KIN, Warszawa.
4.Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M. (2009). Uwarunkowania i kierunki aktywizacji obszaru portowego zlokalizowanego na północ od terminalu morskiego portu Police. Szczecin–Police.
5.Pluciński, M. (2010). Pozycja konkurencyjna polskich portów morskich (istota, metody badania). W: H. Klimek, J. Dąbrowskiego (red.), Kierunki rozwoju polskiego transportu morskiego – programy i rzeczywistość. Gdańsk: Info-GlobMar, fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
6.Pluciński, M. (red.). (2014). Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 r. Szczecin.
7.Pomoc państwa dla portów morskich w UE (IP/B/TRAN/FWC/2010-006/Lot3/C1/SC1-2) (2011). Bruksela: Parlament Europejski.
8.Program rozwoju polskich portów morskich do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) (2012, aktualizacja 2015). Warszawa: MIiR.
9.Review of Maritime Transport 2014 (2016). UNCTAD. Pobrano z: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2014_en.pdf.
10.Szwankowski, S. (2000). Funkcjonowanie i rozwój portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
11.Tkaczyński, J.W., Świstak, M., Sztorc, E. (2011). Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych. Warszawa: C.H. Beck.