Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-37
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (37) 2017
Plany rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych
(PLANS FOR THE DEVELOPMENT OF POLISH INLAND WATERWAYS)

Authors: Krzysztof Woś
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie
Keywords: inland navigation operating parameters investment projects
Year of publication:2017
Page range:14 (297-310)
Klasyfikacja JEL: L98 R42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article asses the technical condition and operating parameters of Polish inland waterways and points to the necessary scope of investment projects which aim at restoring their navigability. It presents the place of inland navigation in Polish transport policy and within transport system. It recommends short-term tasks which should eliminate the most limiting navigational conditions, and in the long term it presents tasks which would adapt the parameters of main waterways for the purposes of international navigation. The most important waterways from the point of view of the integration of the European network of waterways, according to the AGN Agreement – whose ratification has just been begun by Poland – are: the Oder Waterway; the middle and lower sections of the Vistula river, from Warsaw to Gdańsk; the Vistula-Oder Waterway and the Warsaw-Brześć Waterway. The article also presents the estimated costs of construction and modernisation of chosen inland waterways and the economic benefits arising from the proper management of multifunctional waterways. Failure to undertake appropriate investment activities would be a waste of the natural potential of our main rivers.
Download file

Article file

Bibliography

1.Biała Księga (2011). Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Komisja Europejska.
2.Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r. ). (2014). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
3.Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Dz.U.UE L z 22.12.2000 r.
4.Informacja o wynikach kontroli: Funkcjonowanie Żeglugi Śródlądowej, KIN-4101-04/2013. Najwyższa Izba Kontroli (2014).
5.Marciniak, Ż. (2013). The lower Vistula in the aspect of the E40 and E70 international shipping routes. Acta Energetica, 2 (15), 157.
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.05.2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. Dz.U. z 2002 r., nr 77, poz. 695.
7.Strategia Gospodarki Wodnej. Projekt aktualizacji Strategii (2006). Warszawa: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
8.Transport – wyniki działalności w 2014 r. (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
9.Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
10.Uchwała Rady Ministrów „Plan działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej” (2013).
11.United Nations Treaty Collection. Pobrano z: https://treaties.un.org.
12.Woś, K. (2005). Kierunki aktywizacji działalności żeglugi śródlądowej w rejonie ujścia Odry w warunkach integracji Polski z Unią Europejską. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Sadyba”.
13.Woś, K. (2016). Założenia do Programu rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
14.Woś, K. (2016a). Założenia do programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Prezentacja multimedialna, slajd 12.