Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 601 (limit rekordów: 100, liczba stron: 7).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Komunikacja wewnętrzna w erze cyfryzacji nr 117 2015 2015 Przejdź
2. O problemach zarządzania wiedzą przy efektywnym uruchamianiu i sterowaniu procesami ciągłymi przedsiębiorstwa nr 117 2015 2015 Przejdź
3. Użyteczność informacji finansowych – wybrane aspekty nr 117 2015 2015 Przejdź
4. Liberalizacja polskiego rynku usług pocztowych – zastosowane rozwiązanie i jego następstwa nr 117 2015 2015 Przejdź
5. Zapewnienie jakości procesów usługowych wspomaganych informatycznie nr 117 2015 2015 Przejdź
6. Zarządzanie zasobami cyfrowymi na przykładzie muzeów bałtyckich nr 117 2015 2015 Przejdź
7. Zarządzanie ryzykiem podczas realizacji projektów informatycznych nr 117 2015 2015 Przejdź
8. Analiza SWOT działalności organizacji wirtualnej nr 117 2015 2015 Przejdź
9. Znaczenie targów w procesie przekazywania informacji– kontekst ery informacyjnej nr 117 2015 2015 Przejdź
10. Rozproszone znaczniki czasu nr 117 2015 2015 Przejdź
11. Zastosowanie koncepcji real-time marketingu w komunikacji z klientem nr 117 2015 2015 Przejdź
12. Iteracyjny model jakości produktu w podejściu Agile nr 117 2015 2015 Przejdź
13. Logistyczna obsługa klienta jako determinanta zakupów w handlu elektronicznym nr 117 2015 2015 Przejdź
14. Współcześni menedżerowie i przedsiębiorstwa – zarys problematyki nr 117 2015 2015 Przejdź
15. Wykorzystanie podejścia Markowitza do minimalizacji ryzyka projektu informatycznego nr 117 2015 2015 Przejdź
16. Marketing doświadczeń a budowanie interakcji konsumenta w środowisku wirtualnym nr 117 2015 2015 Przejdź
17. Współczesne aspekty zarządzania w chmurach komputerowych i biblioteki infrastruktury technologii informatycznych nr 117 2015 2015 Przejdź
18. Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych nr 117 2015 2015 Przejdź
19. Koncepcja zastosowania organizacji wirtualnej w identyfikacji modelu biznesu nr 117 2015 2015 Przejdź
20. Funkcjonowanie giełd elektronicznych w branży logistycznej nr 117 2015 2015 Przejdź
21. Kapitał ludzki i wiedza jako źródło sukcesu przedsiębiorstw nowej gospodarki nr 117 2015 2015 Przejdź
22. Teleinformatyczne wspieranie koncepcji funkcjonowania organizacji nr 117 2015 2015 Przejdź
23. Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym – aspekt marketingowy nr 117 2015 2015 Przejdź
24. Outsourcing call center w działalności przedsiębiorstwa nr 117 2015 2015 Przejdź
25. Nowoczesne technologie informacyjne w działalności koła łowieckiego nr 117 2015 2015 Przejdź
26. E-commerce w małych i średnich firmach nr 117 2015 2015 Przejdź
27. Rozwiązania programowe i sprzętowe wspierające procesy wirtualizacji nr 117 2015 2015 Przejdź
28. Innowacyjność wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie nr 117 2015 2015 Przejdź
29. Analiza SWOT rozwiązań w chmurze obliczeniowej dla przedsiębiorstw nr 117 2015 2015 Przejdź
30. Media społecznościowe jako narzędzie budowania relacji przedsiębiorstwa z klientem nr 117 2015 2015 Przejdź
31. Wybrane elementy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim nr 117 2015 2015 Przejdź
32. Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych nr 117 2015 2015 Przejdź
33. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych nr 117 2015 2015 Przejdź
34. Oddziaływanie rynku e-commerce na rynek pocztowy nr 117 2015 2015 Przejdź
35. Dostęp do internetu w gospodarstwach domowych a unowocześnianie konsumpcji w Polsce i UE nr 117 2015 2015 Przejdź
36. Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce nr 117 2015 2015 Przejdź
37. Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych nr 117 2015 2015 Przejdź
38. Outsourcing na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce nr 117 2015 2015 Przejdź
39. Efekty wykorzystania konwergencji mediów społecznych i mobilnych w marketingu. Studium badawcze nr 117 2015 2015 Przejdź
40. Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a miejsce Polski w międzynarodowym rankingu e-biznesu nr 117 2015 2015 Przejdź
41. Prognoza ilości notyfikacji dotyczących poważnych zagrożeń w systemie RAPEX wobec produktów pochodzących z Chin nr 117 2015 2015 Przejdź
42. Dysproporcje w korzystaniu z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE-27 nr 117 2015 2015 Przejdź
43. Specjalne serwisy internetowe a kształtowanie warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych nr 117 2015 2015 Przejdź
44. Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów UE nr 117 2015 2015 Przejdź
45. Elektroniczne instrumenty płatnicze jako przykład innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozliczeń detalicznych w Polsce nr 117 2015 2015 Przejdź
46. One-stop government jako kierunek rozwoju administracji publicznej nr 117 2015 2015 Przejdź
47. Integracja metodyki PRINCE2 oraz Scrum przy realizacji informatycznych projektów wytwarzania oprogramowania w e-administracji nr 117 2015 2015 Przejdź
48. Zastosowanie zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych nr 117 2015 2015 Przejdź
49. Elektroniczne rejestry publiczne nr 117 2015 2015 Przejdź
50. Zarządzanie wiedzą w instytucjach szczebla regionalnego nr 117 2015 2015 Przejdź
51. Court Technology jako przykład zastosowania ICT w sądownictwie nr 117 2015 2015 Przejdź
52. Elektroniczne systemy zarządzania sprawami jako przykład dobrych praktyk nr 117 2015 2015 Przejdź
53. Portale administracji publicznej w wybranych krajach UE nr 117 2015 2015 Przejdź
54. Internet podstawowym narzędziem innowacyjności przedsiębiorstw i administracji nr 117 2015 2015 Przejdź
55. Archiwizacja dokumentów elektronicznych – nowy trend w rozwoju IT nr 117 2015 2015 Przejdź
56. E-administracja na uczelni w opinii pracowników administracyjnych – przykład Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) nr 117 2015 2015 Przejdź
57. Katalogi elektroniczne w zamówieniach publicznych nr 117 2015 2015 Przejdź
58. Skalowalność systemów informatycznych w obszarze e-administracji nr 117 2015 2015 Przejdź
59. The importance of governance in business models nr 117 2015 2015 Przejdź
60. Wpływ transformacji na cyfryzację i wirtualizację polskiej gospodarki nr 117 2015 2015 Przejdź
61. Kształtowanie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych nr 117 2015 2015 Przejdź
62. Determinanty rozwoju e-administracji publicznej w Polsce nr 117 2015 2015 Przejdź
63. Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego nr 117 2015 2015 Przejdź
64. Cyberprzestępczość a rozwój społeczeństwa informacyjnego nr 117 2015 2015 Przejdź
65. Organizacja obiektów wiedzy menedżerskiej w systemach nauczania na odległość nr 117 2015 2015 Przejdź
66. Odmienności kulturowe w międzynarodowych zespołach realizujących projekty informatyczne nr 117 2015 2015 Przejdź
67. Zastosowanie steganografii w sieciach komputerowych nr 117 2015 2015 Przejdź
68. Intensyfikacja przestępczości w e-gospodarce nr 117 2015 2015 Przejdź
69. Wykorzystanie robotów w opiece nad osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością a prawa podstawowe nr 117 2015 2015 Przejdź
70. Cyberprzestępstwa w sieci elektroenergetycznej nr 117 2015 2015 Przejdź
71. Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów – badanie międzynarodowe nr 117 2015 2015 Przejdź
72. Rola kapitału społecznego w gospodarce cyfrowej – nowe tendencje rozwojowe nr 117 2015 2015 Przejdź
73. Metody analizy wydajności systemów operacyjnych w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego nr 117 2015 2015 Przejdź
74. Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego nr 117 2015 2015 Przejdź
75. Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni nr 117 2015 2015 Przejdź
76. Analiza wykorzystania techniki Responsive Web Design w projektowaniu serwisów www na przykładzie uczelni wyższych nr 117 2015 2015 Przejdź
77. Telefon komórkowy w komunikacji i edukacji śląskich studentów nr 117 2015 2015 Przejdź
78. Koncepcja zarządzania internacjonalizacją małych i średnich przedsiębiorstw nr 116 2015 2015 Przejdź
79. Promocja poprawy efektywności energetycznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw nr 116 2015 2015 Przejdź
80. Wsparcie internacjonalizacji – programy stymulowania umiędzynarodowienia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nr 116 2015 2015 Przejdź
81. Etyka w kształtowaniu długofalowej koncepcji biznesowej przedsiębiorstwa nr 116 2015 2015 Przejdź
82. Wpływ strategii zarządzania jakością na ocenę efektywności procesów transportowych małych i średnich przedsiębiorstw nr 116 2015 2015 Przejdź
83. Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S z perspektywy małego przedsiębiorstwa nr 116 2015 2015 Przejdź
84. Internationalisierungsstrategien Polnischer Unternehmen nr 116 2015 2015 Przejdź
85. Wiek przedsiębiorstwa jako mikroekonomiczna determinanta struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach nr 116 2015 2015 Przejdź
86. Wpływ otoczenia instytucjonalnego na małe i średnie przedsiębiorstwa w regionach nr 116 2015 2015 Przejdź
87. Jak utworzyć firmę i przetrwać na rynku? nr 116 2015 2015 Przejdź
88. Rola i znaczenie organizacji wspierania biznesu w transgranicznym współdziałaniu gospodarczym MSP nr 116 2015 2015 Przejdź
89. Determinanty w strategii funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w procesie sukcesji nr 116 2015 2015 Przejdź
90. Srebrna gospodarka szansą rozwoju MSP nr 116 2015 2015 Przejdź
91. Przedsiębiorczość internetowa w blogosferze nr 116 2015 2015 Przejdź
92. System edukacji jako czynnik determinujący powstawanie podmiotów gospodarczych sektora MSP nr 116 2015 2015 Przejdź
93. Wybrane problemy przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce nr 116 2015 2015 Przejdź
94. O mniej lub bardziej słodkim cukrze, czyli kilka uwag o odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych i przedsiębiorstw społecznych nr 116 2015 2015 Przejdź
95. Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej jako jednostki mikro nr 116 2015 2015 Przejdź
96. Wybrane czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce nr 116 2015 2015 Przejdź
97. Czynniki determinujące wartość produkcji roślinnej gospodarstw rolnych w regionie Pomorza środkowego nr 116 2015 2015 Przejdź
98. Obraz przedsiębiorczości w Polsce w badaniach GEM nr 116 2015 2015 Przejdź
99. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich nr 116 2015 2015 Przejdź
100. Ryzyko w mikro i małych przedsiębiorstwach – między szansą a zagrożeniem nr 116 2015 2015 Przejdź
Strona