Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Ryzyko w mikro i małych przedsiębiorstwach – między szansą a zagrożeniem

Autorzy: Aurelia Bielawska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: cechy jakościowe mikro i małych przedsiębiorstw dualny charakter ryzyka zarządzanie ryzykiem ochrona ubezpieczeniowa
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (245-253)

Abstrakt

W artykule wskazano rolę mikro i małych przedsiębiorstw w polskiej gospodarce i znaczenie ich bezpieczeństwa dla rozwoju gospodarki. Celem prezentowanego opracowania jest przedstawienie zarówno ryzyka wynikającego z cech jakościowych tych przedsiębiorstw, jak i szans uzyskania korzyści. Jednym z warunków ochrony majątku w czasie wystąpienia niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych jest postępowanie zgodnie ze strategią zarządzania przedsiębiorstwem, uwzględniającą zarządzanie ryzykiem. Właściciele najmniejszych przedsiębiorstw mają świadomość istnienia ryzyka, ale traktują je tylko jako zagrożenie i nie dostrzegają potrzeby oraz możliwości zarządzania nim. Wraz z wielkością przedsiębiorstwa wzrasta świadomość potrzeby zarządzania ryzykiem, wzrasta także bezpieczeństwo majątku przedsiębiorstwa.     
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bera A., Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro i małych przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2012, rozprawa habilitacyjna.
2.Bielawska A., Podatek dochodowy w sterowaniu działalnością inwestycyjną małych
3.i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1993.
4.Borkowski P., Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
5.Haller M., Risiko – Management und Versicherung, Versicherungsenzyklopadie, vol 1, Gabler Verlag 1984.
6.Hartmann Schenkel A., Risiko – Management bei Klein – und Mittelunternehmen (KMU) Leistunsgangebot der Assekuranz im Netzwerk, Dissertation der Universität St. Gallen, Bamberg 2003.
7.Holly R., Rola ubezpieczeń w działalności przedsiębiorstw średnich, małych i mikro „Businessman Magazine” 2004, nr 1 (154).
8.Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Temat specjalny: eksport w mikro i małych firmach, Bank Pekao.
9.Safin K. Przedsiębiorstwo rodzinne istota i zachowania strategiczne, Wrocław 2007.
10.Zadora H., Strategie przedsiębiorstwa a ryzyko, w: Strategie finansowe przedsiębiorstw
11.w sytuacjach ryzykownych, red. G. Łukasik, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004.
12.Zastempowski M., Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010.
13.Zelek A., Jakość zarządzania strategicznego w MŚP, a odporność firm na kryzys. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzikiego. Rozwój organizacji w teorii i w praktyce zarządzania, PTE Łódź 2012.