Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 861 (limit rekordów: 100, liczba stron: 9).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Relacje między systematycznymi miarami ryzyka inwestycji kapitałowych w podejściu klasycznym i dolnostronnym 2/2017 (86) 2017 Przejdź
2. Porównanie efektywności informacyjnej rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej 2/2017 (86) 2017 Przejdź
3. Three-component portfolios containing gold 2/2017 (86) 2017 Przejdź
4. Koncepcja i zastosowanie syntetycznego wskaźnika stopnia finansyzacji przedsiębiorstw 2/2017 (86) 2017 Przejdź
5. Stock market liquidity and returns on the Warsaw Stock Exchange: An introductory survey 2/2017 (86) 2017 Przejdź
6. Skuteczność hedgingu delta z zastosowaniem opcji na WIG20. Analiza porównawcza 2/2017 (86) 2017 Przejdź
7. Dopasowanie rozkładów teoretycznych do empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek 2/2017 (86) 2017 Przejdź
8. Ocena intensywności wzrostu cen akcji spółek rynku nieruchomości po bessie w 2011 roku 2/2017 (86) 2017 Przejdź
9. Migracja wartości w spółkach dywidendowych 2/2017 (86) 2017 Przejdź
10. Leasing operacyjny jako alternatywa najmu na polskim rynku nieruchomości komercyjnych 2/2017 (86) 2017 Przejdź
11. Zastosowanie wybranych miar zysków i strat do badania efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2007-2015 2/2017 (86) 2017 Przejdź
12. Testowanie silnej efektywności informacyjnej rynku polskich funduszy emerytalnych 2/2017 (86) 2017 Przejdź
13. Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie 2/2017 (86) 2017 Przejdź
14. Emerging Market Regularities - the Case of Monthly Effects on the Warsaw Stock Exchange 2/2017 (86) 2017 Przejdź
15. Identyfikacja zakłóceń procesu wyceny przedsiębiorstw piłkarskich 2/2017 (86) 2017 Przejdź
16. Stopy zwrotu indeksów giełdowych na GPW w Warszawie i ich zmienność a wolumen obrotu akcjami – analiza zależności 2/2017 (86) 2017 Przejdź
17. Międzysektorowe porównanie stóp zwrotu na GPW w Warszawie za pomocą modeli dla zmiennych jakościowych 2/2017 (86) 2017 Przejdź
18. Wartość zagrożona w warunkach ufinansowienia rynków surowców rolnych 2/2017 (86) 2017 Przejdź
19. Ocena stabilności wyników funduszy społecznie odpowiedzialnych na podstawie wybranych miar efektywności relatywnej 2/2017 (86) 2017 Przejdź
20. Paradoks zamkniętych funduszy inwestycyjnych, na przykładzie wybranych FIZ, na polskim rynku kapitałowym 2/2017 (86) 2017 Przejdź
21. Płynność obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle płynności giełd europejskich 2/2017 (86) 2017 Przejdź
22. Miara VaR w ocenie odpowiedniości funduszu inwestycyjnego dla inwestora indywidualnego 2/2017 (86) 2017 Przejdź
23. Struktura portfeli efektywnych w modelach średnia-wariancja-skośność 2/2017 (86) 2017 Przejdź
24. Czy warto wierzyć analitykom? Wyniki długoterminowych strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach giełdowych 2/2017 (86) 2017 Przejdź
25. Badanie zależności pomiędzy funduszami ETF na rynku surowców energetycznych 2/2017 (86) 2017 Przejdź
26. Udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach a działalność przedsiębiorstw oraz banków 2/2017 (86) 2017 Przejdź
27. Scoringowa metoda wyznaczania sektorowego wskaźnika siły fundamentalnej na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2/2017 (86) 2017 Przejdź
28. Ograniczenia transferów do właścicieli w kowenantach obligacji notowanych na rynku Catalyst 2/2017 (86) 2017 Przejdź
29. Determinanty cen uprawnień do emisji CO2 na rynku europejskim w latach 2013-2016 2/2017 (86) 2017 Przejdź
30. Emocje a oszczędności emerytalne osób młodych - wyniki badań eksperymentalnych 2/2017 (86) 2017 Przejdź
31. Długoterminowe reakcje cenowe na podziały akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2/2017 (86) 2017 Przejdź
32. Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorców – wybrane aspekty prawne 2/2017 (86) 2017 Przejdź
33. Ryzyko rynkowe inwestycji w akcje na GPW w Warszawie w latach 2009 - 2015. Analizy branżowe. 2/2017 (86) 2017 Przejdź
34. Indeksy hedoniczne cen jako sposób wyznaczania zmian cen na rynku nieruchomości mieszkalnych 2/2017 (86) 2017 Przejdź
35. Analiza siły fundamentalnej spółek w sektorze deweloperskim notowanych na GPW w Warszawie 2/2017 (86) 2017 Przejdź
36. Czy większy może więcej? Analiza krótkoterminowych wyników polskich funduszy inwestycyjnych 6/2017 (90) 2017 Przejdź
37. Obligacje zamienne z niską premią konwersji. Alternatywa dla emisji akcji czy zwykłego długu? 5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
38. Ryzyko kosztów i koszty ryzyka 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
39. Finansowe instrumenty stymulowania aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw 6/2017 (90) 2017 Przejdź
40. Fundusze REIT – doświadczenia światowe a rynek polski 2/2017 (86) 2017 Przejdź
41. Prezentacja procesów kształtujących wynik finansowy uczelni 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
42. Wybór strategii kosztowej w procesie zarządzania kosztami zakładu ubezpieczeń 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
43. Istota optymalizacji wykonywania zleceń oraz zastosowanie wskaźników wpływu na rynek w handlu o wysokiej częstotliwości 5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
44. Cykle informacyjne w rachunkowości zarządczej restauracji – studium przypadku 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
45. Zakres pojęciowy terminu „informacja niefinansowa” jako źródło zróżnicowania ujawnień niefinansowych przedsiębiorstw 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
46. Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
47. Zróżnicowanie struktury depozytów w bankach spółdzielczych ze względu na ich wielkość 5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
48. Ocena możliwości obniżania jednostkowego kosztu produkcji zakładu górniczego na wybranym przykładzie 5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
49. The signalling effect – changes in the current dividend policy and the future results of the companies – theory and practice 5/2017 (89) cz. 2 2017 Przejdź
50. Wpływ modelu biznesu na przyjęte zasady ujmowania i wyceny wybranych składników sprawozdania finansowego 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
51. Stosowanie nadrzędnych zasad rachunkowości w Rosji 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
52. Zamówienia publiczne jako mechanizm wsparcia MSP – do-świadczenia krajów byłego bloku wschodniego i rekomendacje dla Polski 5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
53. Ujęcie funduszu sołeckiego w systemie rachunkowości gminy 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
54. Porównywalność informacji sprawozdawczych w świetle założeń koncepcyjnych MSSF 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
55. Wartość informacyjna wybranych wskaźników oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
56. Dyskusyjne problemy ustalania i wykorzystania ekonomicznej wartości dodanej 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
57. Przydatność wybranych miar płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 5/2017 (89) cz. 2 2017 Przejdź
58. Wiedza jako determinant zarządzania zasobami rzeczowymi, ludzkimi, finansowymi współczesnych organizacji: ujęcie modelowe 6/2017 (90) 2017 Przejdź
59. Wyzwania i dylematy raportowania zintegrowanego 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
60. Przyczynowa analiza rentowności wybranych polskich banków za pomocą modelu du Ponta 5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
61. Wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego w praktyce działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
62. Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w aspekcie płynności małych podmiotów z branży budowlanej 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
63. Uwarunkowania sukcesu debiutu giełdowego na przykładzie Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA 5/2017 (89) cz. 2 2017 Przejdź
64. The diagnosis of internal financing and bank financing of physical investments in the corporate sector: a comparative analysis Poland and Hungary 5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
65. Analiza konkurencyjności ekonomiczno- finansowej wielkoskalowych i rozproszonych źródeł energii 5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
66. Kalkulacja kosztów zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w jednoetapowym modelu rachunku kosztów działań 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
67. Zysk na okazyjnym nabyciu czy ujemna wartość firmy? 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
68. Strategie społecznie odpowiedzialnego inwestowania w polityce inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
69. Wpływ standardu XBRL na asymetrię informacyjną na rynku kapitałowym 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
70. Ujęcie w sprawozdaniu finansowym leasingowanych samolotów – studium przypadku Enter Air SA 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
71. Koncepcja dostępności jako podstawy subsydiowania teatrów publicznych w Polsce. 5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
72. Zróżnicowanie taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
73. Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach 5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
74. Problemy pomiaru efektywności funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
75. Innowacja w zarządzaniu publicznymi uczelniami wyższymi – Kompleksowy System Informacyjny Uniwersytetu Łódzkiego 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
76. Analiza kar nałożonych przez KNF na spółki notowane na GPW za nieprawidłowości w zakresie pomiaru utraty wartości aktywów 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
77. Charakterystyka czynników wpływających na wycenę aplikacji mobilnych 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
78. Projekty badawczo-rozwojowe w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
79. Dokumentowanie operacji gospodarczych w celach podatkowych a dowody księgowe 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
80. Kształtowanie się popytu gospodarstw domowych emerytów i rencistów na usługi związane ze zdrowiem w latach 1993-2015 5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
81. Wycena roślinnej produkcji w toku a sprawozdanie finansowe 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
82. On the Rationality of Investors – Lunar Phases and Equity Returns in Poland 5/2017 (89) cz. 2 2017 Przejdź
83. Wycena przedsiębiorstwa a wycena zasobów niematerialnych w rachunkowości 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
84. Wpływ zasobów finansowych słuchacza na wybór kierunku studiów podyplomowych 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
85. Heuristic. Psychological Aspects of Decision-Making on Capital Market - Literature Review 6/2017 (90) 2017 Przejdź
86. Raportowanie zintegrowane w badaniach naukowych – analiza bibliometryczna 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
87. Infrastruktura portowa jako przedmiot podatku od nieruchomości 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
88. Heuristic. Psychological Aspects of Decision-Making on Capital Market 5/2017 (89) cz. 2 2017 Przejdź
89. Zmiany ustawy podatku od towarów i usług w 2017 roku i ich wpływ na małe przedsiębiorstwa branży budowlanej 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
90. Wizerunek biegłego rewidenta według opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
91. Wykorzystanie modelu CART-Logit do analizy fałszerstw sprawozdań finansowych 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
92. Ewolucja zrównoważonej karty wyników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
93. Investment activity of local government units in the context of finance management 5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
94. Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
95. Informacyjne wspomaganie procesu decyzyjnego na przykładzie konwersji zobowiązań na kapitały własne 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
96. Związek planowania finansowego z kreacją sukcesu przedsiębiorstwa 5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
97. Prognozowanie zagrożenia finansowego biur podróży na podstawie sprawozdań finansowych – wybrane problemy 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
98. Analiza symptomów zagrożenia niewypłacalnością przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
99. Determinanty działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce – regresja logistyczna 4/2017 (88) cz. 2 2017 Przejdź
100. Umiejscowienie controllingu oraz zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej 4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
Strona