Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 4 (40) 2017

Year of publication: 2017
# Title Page range Authors Actions
*

Inne strony początkowe


(Other first pages)
0 (0-0) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
0 (0-0) --- More
*

Wstęp


(Introduction)
1 (5-5) --- More
1.

„Ekologiczne lotniska” – regulacje prawne w przedmiocie funkcjonowania pro-środowiskowej infrastruktury lotniczej


(""Ecological airport" - legal regulations in the field of pro-environmental airport infrastructure)
9 (9-17) Katarzyna Biskup More
2.

Ewolucja konstytutywnej funkcji listu przewozowego


(Evolution of the constitutive function of the consignment note)
11 (19-29) Daniel Dąbrowski More
3.

Funkcja dowodowa listu przewozowego w lądowym transporcie towarów


(Evidentiary value of the consignment note in the land transport of goods)
10 (31-40) Konrad Garnowski More
4.

Uwarunkowania prawne rozwoju przestrzennego polskich portów morskich. Studium przypadku portu morskiego w Szczecinie


(The legal conditions of the development of seaports land area. A case study of the seaport in Szczecin)
12 (41-52) Marta Mańkowska More
5.

Poświadczenie notarialne listu przewozowego


(Notary certified copies of consignment notes)
8 (53-60) Rafał Wrzecionek More
6.

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.03.2017, III CZP 111/16


(Commentary on the Polish Supreme Court judgment dated on 17 March 2017, III CZP 111/16)
9 (63-71) Dorota Ambrożuk More
7.

Dochodzenie roszczeń konsumenckich w zakresie usług turystycznych przed sądami polubownymi


(Involvement of consumer’s claims in the field of tourism services before the arbitration courts)
12 (73-84) KInga Flaga-Gieruszyńska More
8.

Pat legislacyjny w Unii Europejskiej w dziedzinie zmian zakresu odpowiedzialności przewoźników lotniczych


(The Legislative Stalemate in European Union Regarding the Revision of the Scope of Air Carriers’ Liability)
14 (85-98) Jerzy Gospodarek More
9.

Wzorce umowne w sektorze turystycznym w świetle dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych


(Standard contracts terms in package travel contracts from the perspective of the directive 2015/2302 on package travel and linked travel arrangements)
12 (99-110) Agnieszka Kubiak-Cyrul More
10.

Ochrona konsumenta w odniesieniu do umów o powiązane usługi turystyczne w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302


(Consumer protection in relation to contracts for linked travel arrangements within the meaning of directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2015/2302)
9 (111-119) Jerzy Raciborski More
11.

Transgraniczna turystyka medyczna w kontekście regulacji prawnych


(Cross-border medical tourism in the context of legal regulations)
12 (121-132) Małgorzata Sztorc More
12.

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop


(Compensation for wasted vacation)
8 (133-140) Sławomir Tomczyk More
13.

Odpowiedzialność za utratę życia i zdrowia podróżnego


(Carrier's liability for death, personal injury or health disturbance of the passenger)
12 (141-152) Krzysztof Wesołowski More
14.

Wpływ prawa Unii Europejskiej na regulacje prawne ubezpieczeń w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń obowiązkowych w transporcie


(The impact of the European Union’s law on the Polish regulations of the compulsory insurance in transport)
10 (155-164) Patryk Ciok More
15.

Odpowiedzialność spedytora w ramach umowy spedycji


(Forwarding agents’s liability under a forwarding contract)
10 (165-174) Michał Kuźnik More
16.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego w Polsce. Zagadnienia wybrane


(Insurance liability of railway carrier in Poland. Selected issues)
9 (175-183) Patryk Piątkowski More
17.

Obowiązek współdziałania z ubezpieczycielem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika po zajściu zdarzenia szkodowego


(Duty to cooperate with the insurer of carrier's civil liability after the occurrence of the damage)
11 (185-195) Paweł Sikora More