Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.40-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 4 (40) 2017
Funkcja dowodowa listu przewozowego w lądowym transporcie towarów
(Evidentiary value of the consignment note in the land transport of goods)

Authors: Konrad Garnowski ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: transport law CMR Convention CIM Convention consignment note
Year of publication:2017
Page range:10 (31-40)
Klasyfikacja JEL: K12 K22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article deals with the issue of evidentiary value of consignment note in the light of Polish domestic law, CMR Convention and CIM Convention. The author presents the differences between the regulations of particular acts, stating that the provisions of CMR Convention are the most clear and balanced ones. This is a consequence of the fact that this act clearly defines the role of consignment note and its relation to the other proofs, maintaining necessary flexibility at the same time. The regulations of CIM Convention may raise some doubts regarding the far-reaching preference of the carrier, which places him in much more advantageous position than the sender and leads to the violation of the balance between the parties to the contract of carriage. In case of Polish transport law the evidentiary value of the consignment note is not precisely regulated. In particular it is not possible to determine its relation to the others proofs, which justifies the need of the amendments of the act in this regard.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aikens, R., Lord, R., Bools, M. D. (2006). Bills of lading. London: Informa.
2.Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2014). Prawo przewozowe: komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2015). Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR): komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Clarke, Malcolm A. (2009). International carriage of goods by road: CMR. London: Informa.
5.Clarke, M.A., Yates, D. (2008). Contracts of carriage by land and air. London: Informa.
6.Górski, W. (1959). List przewozowy. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
7.Górski, W. (1972). Umowa przewozu. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
8.Hill, D. J., Messent, A. D., Glass, D. A. (2000). CMR: contracts for the international carriage of goods by road. London: Lloyd’s of London Press.
9.Jaworski, A. (2012). Prawo przewozowe: komentarz. Warszawa: LexisNexis Polska.
10.Kolarski, A. (2002). Prawo przewozowe: komentarz. Warszawa: Kodeks.
11.Loewe, R. (1975). Commentary on the Convention of 19 May 1956 on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR). Genewa.
12.Safjan, M., & Radwanski, Z. (2012). System prawa prywatnego. T. 1: Prawo cywilne - część ogólna (2 wydanie). Warszawa: Beck.
13.Sośniak, M. (1974). Prawo przewozu lądowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
14.Stec, M. (2005). Umowa przewozu w transporcie towarowym (Wyd. 1). Kraków: Zakamycze.
15.Szanciło, T. (2013). Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
16.Theunis, J. (1987). International carriage of goods by road (CMR) (1st ed). London ; New York: Lloyd’s of London Press.
17.Wesołowski, K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa: Wolters Kluwer.