Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2016 (83) cz. 2

Year of publication: 2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Wpływ Rekomendacji U na pozycję małego i średniego przedsiębiorstwa na rynku bancassurance


(Influence of the Recommendation U on the Position of Small and Medium Enterprises on the Bancassurance Market)
12 (9-20) Grażyna Sipińska More
2.

Zabezpieczenie ryzyka działalności eksportowej MSP


(Security of Risk in Export Activity of SME)
9 (21-29) Hanna Soroka-Potrzebna More
3.

Wizja, strategia, innowacyjność w firmie Apple


(Vision, Strategy, Innovation in Apple Company)
8 (33-40) Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk More
4.

Rola innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu konkurencyjnych regionów


(The Role of Innovation of SMEs in Creating Competitive Regions)
12 (41-52) Karolina Olejniczak More
5.

Emisja akcji jako podstawa rynkowego pozyskiwania kapitału własnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw


(Issue of Shares as a Basis for Raising Equity in the Sector of Small and Medium-sized Enterprises)
10 (55-64) Gabriela Łukasik, Joanna Błach More
6.

Wykup akcji własnych mniejszych spółek kapitałowych – korzyści i zagrożenia


(Share Repurchase of Medium and Small Enterprises – Benefits and Risks)
11 (65-75) Sławomir Zarębski More
7.

Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro a ocena ich sytuacji finansowej


(Simplifications of the Financial Statements of the Micro Scale Company Versus Assessment of Their Financial Situation)
9 (79-87) Joanna Bereźnicka, Joanna Błażyńska More
8.

The application of P/E ratio for selection of stocks of small companies listed on NewConnect market

11 (89-99) Marcin Jan Flotyński More
9.

Elektroniczne narzędzia komunikacji marketingowej w biznesie mikroprzedsiębiorstw


(Electronic Marketing Communication Tools in the Business of Micro-enterprises)
7 (101-107) Józef Frąś, Sebastian Scholz, Ilona Olsztyńska More
10.

Ocena kompetencji jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania pracy w przedsiębiorstwie budowlanym


(Competence Assessment as a Tool of Guarantee the Working Safety in Construction Company)
11 (109-119) Adam Górny, Małgorzata Sławińska, Włodzimierz Sobczak More
11.

Zastosowanie modelu probitowego oraz uciętego liniowego modelu prawdopodobieństwa do analizy kondycji ekonomiczno-finansowej wybranych przedsiębiorstw z indeksu mWIG40


(The Application of Probit Model and Cut Linear Probability Model To the Analysis of Economic and Financial Standing of Enterprises Selected From MWIG40 Index)
10 (121-130) Agnieszka Huterska, Ewa Zdunek-Rosa More
12.

Rola portalu społecznościowego Twitter w promocji mikro i małego przedsiębiorstwa


(Role of the Social Network Twitter in the Promotion of a Micro and Small Enterprise)
8 (131-138) Jakub Pawlak More
13.

Zrównoważona Karta Wyników jako instrument strategicznego zarządzania finansami w polskich gospodarstwach rolniczych – wyzwania i szanse


(Balanced Scorecard as an Instrument of Strategic Financial Management in Polish Farms: Challenges and Opportunities)
11 (139-149) Michał Soliwoda More
14.

Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach


(Simplifications the Financial Reporting Micro and Small Enterprises)
11 (151-161) Grażyna Voss More
15.

Aktualne problemy rozliczania podatku od wartości dodanej przez przedsiębiorstwa budowlane


(Construction Business – Current Problems With VAT Settlements)
11 (165-175) Ewa Brzyska More
16.

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe


(Suspension of the Period of Limitation of Tax Liability Due to the Initiation of the Proceedings Regarding Revenue Offence)
9 (177-185) Konrad Garnowski More
17.

Struktura, metody szacowania oraz instrumenty ograniczania luki podatkowej w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki


(Tax Gap in the United Kingdom and the United States – Structure, Estimation Methods and Instruments for Its Reduction)
12 (187-198) Małgorzata Magdalena Hybka More
18.

Современные императивы и приоритеты развития конкурентоспособности налоговой системы Украины


(The Modern Imperatives and Priorities of Competitive Tax System in Ukraine)
16 (199-214) Andriy Krysovatyy, Halyna Vasylevska More
19.

Wpływ sytuacji gospodarczej na alokację podatku dochodowego w przedsiębiorstwach w zakresie aktywów z tytułu podatku odroczonego


(Impact of the Economic Situation on the Interperiod Income Tax Allocation With Focus on Deferred Tax Assets)
10 (215-224) Anna Leszczyłowska More
20.

Komornik sądowy – funkcjonariusz publiczny czy przedsiębiorca? Problem opodatkowania podatkiem od wartości dodanej czynności wykonywanych przez komorników sądowych


(Bailiff – Public Officer or Entrepreneur? The Problem of Taxation Value Added Tax Activities Performed by Bailiffs)
8 (225-232) Dariusz Pauch More
21.

Zarządzanie ryzykiem podatkowym z wykorzystaniem interpretacji podatkowych


(Tax Risk Management Through Interpretation of Tax)
8 (233-240) Lidia Ewa Peretiatkowicz More
22.

Obciążenia podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na Ukrainie


(Taxation of Small and Medium Enterprises in Poland and Ukraine)
12 (241-252) Marzena Remlein, Kateryna Romanchuk More