Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2016 (83) cz. 2
Rola innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu konkurencyjnych regionów
(The Role of Innovation of SMEs in Creating Competitive Regions)

Authors: Karolina Olejniczak
Keywords: small and medium- sized enterprises competitiveness institutions social capital institutional environment
Year of publication:2016
Page range:12 (41-52)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – To show the causal link between innovation of SMEs and their regional surroundings. Design/Methodology/approach – Empirical study of SMEs in the subregion and analysis of the results of other studies on enterprise innovation. Findings – Proposals for strengthening the competitiveness of the tested subregion. Originality/value – High for the tested subregion.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamik, A. (2013). Rola współpracy międzyorganizacyjnej MSP w procesach kształtowania konkurencyjności regionu na przykładzie firm regionu świętokrzyskiego. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 1, 25–38. Pobrano z: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/320_2adamik.pdf (17.11.2015).
2.Akman, G., Yilmaz, C. (2008). Innovative capability, innovation strategy and market orientation: an empirical analysis in Turkish software industry. International Journal of Innovation Management, 12 (1), 69–111.
3.Atzei, A., Groepper, P., Novara, M. (1999). Innovations for Competitiveness: European Views on “Better- Faster-Cheaper”, Acta Astronautica, 55 (7–12), 745–754.
4.Bristow, G. (2010). Critical Reflections on Regional Competitiveness. London–New York: Routledge.
5.Castells, M. (2009). Siła tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 68–70.
6.Florida, R. (2008). Who’s Your City. How the Creative Economy is Making Where to Live the Most Important Decision of Your Life. Nowy Jork: Basic Books.
7.Gaczek, W.M. (2005). Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu, W: W.M. Gaczek (red.), Innowacje w rozwoju regionu. Zeszyty Naukowe nr 57. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
8.Goksoy, A., Vayvay, O., Ergenel,i N. (2013). Gaining Competitive Advantage through Innovation Strategies: An Application in Warehouse Management Process. American Journal of Business and Management, 2, (4), 304–321.
9.Gorzelak, G. (2003). Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady. Studia Regionalne i Lokalne, 1 (11), 37–59. https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/Przeglady_regionalne/Documents/Przeglad_regionalny_3_na_strone.pdf (14.09.2014).
10.Komisja Europejska, Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Bruksela 2014. Pobrano z: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_pl.pdf (3.11.2015).
11.Korenik, S. (2011). Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych. Warszawa: CeDeWu.
12.Kosiedowski, W. (2008). Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Łaźniewska, E., Chmielewski, R. (2012). Historyczne podłoże regionalnej konkurencyjności. W: E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Łaźniewska, E., Chmielewski, R., Nowak, P. (2012). Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością. W: E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcjestrategie- przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Makać, W. (2010). Statystyka ekonomiczna. Wybrane mierniki makroekonomiczne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
16.Marciniak, S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Warszawa: C.H. Beck.
17.Meyer-Stamer, J. (2008). Systemic Competitiveness and Local Economic Development. W: S. Bodhanya (red.), Large Scale Systemic Change: Theories, Modelling and Practices. Pobrano z: http://www.meyer-stamer.de/2008/Systemic+LED_SouthAfrica.pdf (4.11.2015).
18.Noorani, I. (2014). Service Innovation and Competitive Advantage. European Journal of Business and Innovation Research, 2 (1), 12–38.
19.OECD, EUROSTAT. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Paryż 2005, wersja polska: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008.
20.Olejniczak, K. (2015). Wpływ otoczenia instytucjonalnego na małe i średnie przedsiębiorstwa w regionach. W: A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
21.Olejniczak, K. (2014). Wspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Szwajcarii. W: A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
22.PKPP Lewiatan, Słabe i mocne strony sektora MSP w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwojowe (2011). Pobrano z: http://konfederacjalewiatan.pl/_files/2011_12/Raport_MSP.pdf (12.11.2015).
23.Porter, M. (2006). Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Helion.
24.Starczewska-Krzysztoszek, M. (2008). Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Kamerton Innowacyjności 2008. Pobrano z: http://konfederacjalewiatan.pl/_files/publikacje/Ranking_firm%20innowacyjnych.pdf (5.11.2015).
25.Weresa, M.A. (2009). Innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy. W: E. Mińśka-Struzik, T. Rynarzewski (red.), Szoki technologiczne w gospodarce światowej. Poznań: Wydawnictwo UAM.
26.Weresa, M.A. (2012). Systemy innowacyjne a konkurencyjność w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Instytut Gospodarki Światowej KGŚ SGH (3926/B/H03/2011/40). Pobrano z: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/struktura/IGS-KGS/publikacje/Documents/Weresa_311.pdf (5.11.2015).