Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2016 (83) cz. 2
Zastosowanie modelu probitowego oraz uciętego liniowego modelu prawdopodobieństwa do analizy kondycji ekonomiczno-finansowej wybranych przedsiębiorstw z indeksu mWIG40
(The Application of Probit Model and Cut Linear Probability Model To the Analysis of Economic and Financial Standing of Enterprises Selected From MWIG40 Index)

Authors: Agnieszka Huterska

Ewa Zdunek-Rosa
Keywords: economic and financial standing of enterprises financial ratios probit model cut linear probability model
Year of publication:2016
Page range:10 (121-130)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The purpose of this article is to evaluate the economic and financial standing of 10 joint stock companies included into mWIG40 index with the use of methods that serve to forecast threats of bankruptcy of enterprises. Design/Methodology/approach – In the article the following research methods are used: analysis of literature, financial ratios analysis, statistics methods used to predict the risk of bankruptcy – probit model and cut linear probability model LMP. Findings – To analyse the companies that were randomly chosen from mWIG40 index, we used two models: probit model and cut linear probability model (LMP). Both models used in this paper gave similar results. The differences in the classification of companies stem from different sets of financial ratios/indicators that are the exogenous variable in the above mentioned models. Cut LMP is more versatile than the probit model because it includes a wider scope of financial ratios and therefore it describes economic activities of a company more precisely. The conducted analysis allowed identifying and ranking of companies with the best and the worst financial standing within the examined group of enterprises. Originality/value – The paper presents implementation of probit model and cut linear probability model LMP in evaluating the company's condition. The results obtained through the application of the models using sets of indicators from different scopes of ratio analysis as explanatory variables were compared. In the paper author’s models of Ewa Zdunek-Rosy, who is also a co-author of the article, were used. The results obtained should be interesting mainly for people managing companies as well as for entities for which the evaluation of the economic and financial situation is a starting point of taking various decisions, e.g for banks, audit firms or government offices.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dresler, Z. (2005). Analiza finansowa i planowanie finansowe. W: J. Czekaj, Z. Dresler (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii (s. 210). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Maddala, G.S., Nelson, F.D. (1974). Analysis of qualitative variables, „Working Paper”, 1974, Nr 70, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.
3.Giełda Papierów Wartościowych, GPW (2015). mWIG40 – metodologia indeksu akcji Głównego Rynku GPW. Stan na 2015.03.31. Pobrano z: http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/indeksy/zmiana2/2015_03_31_mWIG40.pdf (20.12.2015).
4.Giełda Papierów Wartościowych, GPW (2015a). Dane rynkowe. Indeksy giełdowe. Pobrano z: http://www.gpw.pl/indeksy_gieldowe?isin=PL9999999912&ph_tresc_glowna_start=show (20.12.2015).
5.Giełda Papierów Wartościowych, GPW (2015b). GPW, Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, październik 2015, Indeksy GPW_1015.pdf, s. 6. Pobrano z: http://www.gpw.pl/indeksy_gieldowe (20.12.2015).
6.Goldberger, A.S. (1972). Teoria ekonometrii. Warszawa: PWE.
7.Gruszczyński, M. (1995). Scoring logitowy w praktyce bankowej a zagadnienie koincydencji . Bank i Kredyt, 5, 58.
8.Gruszczyński, M. (2001). Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Monografie i Opracowania, 490. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
9.Redel, D. (2003). Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej do celów analitycznych. W: L. Szyszko, J. Szczepański (red.), Finanse przedsiębiorstwa (s. 335). Warszawa: PWE.
10.Roczne raporty finansowych za lata 2011–2014 spółek Apator SA, Azoty SA, Budimex SA, CIECH SA, Fabryki mebli „Forte” SA, Inter Cars SA, LOTOS SA, Netia SA, Orbis SA, Wawel SA.
11.Sierpińska, M. (2004). Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W: M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III zmienione i uaktua lnione (s. 144). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Theil, H. (1979). Zasady ekonometrii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
13.Zdunek, E. (2009). Modele ekonometryczne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. Wiadomości Statystyczne, 3.