Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-22
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2016 (83) cz. 2
Obciążenia podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na Ukrainie
(Taxation of Small and Medium Enterprises in Poland and Ukraine)

Authors: Marzena Remlein

Kateryna Romanchuk
Keywords: value added tax personal income tax corporate income tax taxation of small and medium enterprises SME sector
Year of publication:2016
Page range:12 (241-252)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The purpose of this article is to present and analyze corporate tax system in the SME sector operating in the Polish and Ukraine. The authors also compare the solutions for tax law in Poland and Ukraine. Design/Methodology/approach – The authors used method of analysis of literature and legislation, comparisons and analogy method. Findings – The importance of SME for the development of socio-economic Polish and Ukraine continues to grow. However, a major limitation of the development of SME are taxes, both the height and the multiplicity and complexity of the solutions. Originality/value – The article presents the evaluation and comparison of taxes of SME operating in Poland and Ukraine.
Download file

Article file

Bibliography

1.Білик, М.Д. (2012). Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогноз-ування: монографія / М.Д. Білик, Т.О. Білик. – Київ: ТОВ «ПанТот».
2.Білик М.Д. (2014). Спрощена система оподаткування в Україні: проблеми та напрями удосконалення / М.Д. Білик, А.А. Саркісян // Молодіжний економічний дайджест [Електронний ресурс]: наук. електр. журн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во; редкол.: О.І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, nr 3.
3.Святенко І.М. (2014). Спрощення оподаткування як метод податкового стимулювання малого підприємництва / І. М. Святенко // Економічний простір, nr 83, Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecpros_2014_83_13.pdf.
4.Соколовська А.М. (2012). Податкова політика в Україні в контексті тенденцій реформування оподаткування у країнах ЄС/ Соколовська А.М., Кощук Т.В. //Фінанси України, nr 1.
5.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. UE L z 2013 r. nr 182/19.
6.Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 roku (2014). Warzawa: GUS.
7.Furman, Ł. (2012). Ryzyko podatkowe w działalności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 696, Ekonomiczne Problemy Usług, 81.
8.GUS Ukrainy. Pobrano z: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm.
9.Instytut Budżetu i Badań Społeczno-ekonomicznych. Pobrano z: http://www.ibser.org.ua/news/558/.
10.Kodeks Gospodarczy Ukrainy z 16.01.2003 r., nr 436–IV. Pobrano z: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/436-15.
11.Kodeks Podatkowy Ukrainy z 2.12.2010 r., nr 2755-VI. Pobrano z: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
12.Ляшенко, В.І. (2011). Вплив податкового кодексу України на розвиток малого підприємництва: експертні оцінки на етапах обговорення, прийняття та внесення змін / В.І. Ляшенко, А.А. Просуленко // Вісник економічної науки України, nr 2 (20).
13.Matejun, M., Kaczmarek, E. (2010). Wpływ form opodatkowania podatkiem dochodowym na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. W: M. Matejun (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: C.H. Beck, 208–224.
14.Podstawowe dane roczne o przedsiębiorstwach niefinansowych wg sekcji PKD i klas wielkości przedsiębiorstw.
15.Pobrano z: http://swaid.stat.gov.pl/Dashboards_PN/Podstawowe%20dane%20roczne/Tablice%20i%20wykresy%20predefiniowane/1.02.aspx. Stolarski, A. (2012). Konsekwencje podatkowe i parapodatkowe a wybór formy prawnej przez MŚP. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52.
16.Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U., nr 51, poz. 307, t.j. ogłoszony obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z 25.03.2010 r.
17.Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992, nr 21, poz. 86 z późn. zm.
18.Ustawa z 2.07.2004 r. Prawo o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U., nr 173, poz. 1807.
19.Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U., nr 54, poz. 535, z późn. zm..
20.Ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U., nr 144, poz. 930.