Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2018.40-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 40, 2018
Legalizacje dzieci w świetle akt Sądu Pokoju Okręgu Radomszczańskiego w latach 1845–1874

Autorzy: Piotr Szkutnik
Słowa kluczowe: piśmienność Kraków XIX wiek kapitał ludzki standard życia
Rok wydania:2018
Liczba stron:18 (197-214)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule opracowano dane znajdujące się w protokołach legalizacji dzieci, powstałych w Sądzie Pokoju Okręgu Radomszczańskiego w latach 1845–1874. Wykorzystując metodę statystyczną, analizie poddano płeć, wiek, pochodzenie społeczne, terytorialne, imiona i nazwiska legalizowanych dzieci. W większości dzieci pochodziły ze związków pozamałżeńskich. Wywodziły się z niższych warstw społecznych badanego okręgu sądowego. Nie miały piętnujących je imion oraz najczęściej nosiły nazwiska panieńskie swych matek. Niemal wszystkie legalizacje dotyczyły męskiego potomstwa, w większości dojrzałych mężczyzn. Najczęściej zabiegano o wykazanie tzw. jedynactwa syna, co wiązało się z chęcią uchronienia go przed służbą w wojsku rosyjskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bandurka, Mieczysław. Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku. Łódź: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Urząd Wojewódzki w Łodzi, Archiwum Państwowe w Łodzi, 1995.
2.Bardach, Juliusz, Monika Senkowska-Gluck, red. Historia państwa i prawa Polski. T. 3: Od rozbiorów do uwłaszczenia. Warszawa: PWN, 1981.
3.Caban, Wiesław. Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831– 1873. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2001.
4.Frączek, Lech. „Księgi metrykalne i metody ich wykorzystania w badaniach nad poznaniem historii społeczeństw XIX wieku na przykładzie parafii szczekocińskiej”. Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej 3 (2012): 19–31.
5.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
6.Kurowska, Hanna. „Struktura demograficzna gubińskiej rodziny w pierwszej połowie XIX wieku”. W: Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. Cezary Kuklo, 429– 446. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008.
7.Mioduszewska, Anna. „Kondycja demograficzna rodziny parafian choroskich w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku. Uwagi wstępne”. W: Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. Cezary Kuklo, 409–428. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008.
8.Prucnal, Dariusz. „Dzieci nieślubne w Lublinie w latach 1612–1638 (w świetle ksiąg chrztów parafii p.w. Michała Archanioła)”. W: Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. Cezary Kuklo, 295–314. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008.
9.Rejman, Sabina. „Imiona nadawane dzieciom w rzeszowskiej parafii farnej na początku XX wieku”. Przeszłość Demograficzna Polski 39 (2017): 253–281.
10.Rejman, Sabina. Ludność podmiejska Rzeszowa w latach 1784–1880. Studium demograficzno-historyczne. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
11.Ryguła, Ewa M. „Urodzenia pozamałżeńskie w parafii św. Mikołaja w Łące w latach 1664–1914”. Przeszłość Demograficzna Polski 38 (2016), 2: 7–33.
12.Szkutnik, Piotr. „Nieślubne dzieci w parafii Szadek w okresie Księstwa Warszawskiego”. Przegląd Nauk Historycznych 12 (2013), 2: 237–252.
13.Szkutnik, Piotr. „Owoce nieformalnych związków. Egzemplifikacje na podstawie akt stanu cywilnego parafii Szadek z początku XIX w.”. W: Miłość sprzedajna, red. Bożena Płonka-Syroka, Kaja Marchel, Andrzej Syroka, 193–203. Wrocław: Arboretum, 2014.
14.Teleszewska, Magdalena. „Status prawny dzieci nieślubnych na ziemiach polskich w dobie zaborów w świetle Kodeksu Cywilnego Napoleona”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66 (2014), 1: 383–391.
15.Umińska-Tytoń, Elżbieta. „Imiona dzieci nieślubnych na tle obyczaju imienniczego w XIX wieku w Działoszynie”. Onomastica 61 (2017), 2: 193–217.
16.Zielińska, Agnieszka. Przemiany struktur demograficznych w Toruniu w XIX i na początku XX wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.