Przeszłość Demograficzna Polski

ISSN: 0079-7189     DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Bibliografia
Strona

# Autorzy
Tytuł artykułu Numer wydania Strony artykułu
1. Boroda Krzysztof,
Guzowski Piotr
Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia terenów wiejskich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku 37, 2015, nr 2 23 (53-75)
2. Boroda Krzysztof Przeszłość przeliczników demograficznych dla szesnastowiecznych źródeł podatkowych 37, 2015, nr 2 26 (27-52)
3. Bród Dorota,
Rachwał Piotr,
Strzelecki Paweł
Projekcja odwrócona (inverse projection) jako narzędzie wspomagające poznanie przeszłości demograficznej 38, 2016, nr 4 30 (89-118)
4. Brûhanova Elena,
Strekalova Natal’â
The approaches to social and occupational structure of Russian provincial urban centers at the end of the 19th century: examples of Tobolsk and Tambov 38, 2016, nr 1 20 (63-82)
5. Černâkova Irina Vodlozerie (North-West Russia): former social potential in the light of historical data and geographical landscape 38, 2016, nr 1 33 (29-61)
6. Chmiel-Chrzanowska Marta,
Fetner Rafał
Problemy i perspektywy badań paleodemograficznych nad kulturą wielbarską na przykładzie cmentarzyska w Kowalewku 38, 2016, nr 3 23 (7-29)
7. Chojecki Dariusz K. O programowaniu w środowisku R na przykładzie algorytmu obliczeniowego dla formuły do wykrywania kryzysów demograficznych 37, 2015, nr 4 38 (141-178)
8. Chojecki Dariusz K. Umieralność niemowląt w „polskich” rejencjach Prus na początku XX wieku 37, 2015, nr 3 43 (147-189)
9. Chojecki Dariusz K. Niemiecki dyskurs polityczny wokół „powrotu do natury” w kontekście umieralności niemowląt (początek XX wieku) 37, 2015, nr 4 16 (125-140)
10. Czapiewski Tomasz Polska migracja do Szkocji po akcesji do Unii Europejskiej 38, 2016, nr 3 25 (151-175)
11. Dmitruk Stefan Ludność ewakuowana z zachodnich powiatów guberni grodzieńskiej na Syberii w 1916 roku na przykładzie guberni tomskiej 39, 2017 40 (283-322)
12. Dul Aleksandra Życie towarzyskie dziewiętnastowiecznej wiejskiej parafii. Analiza sieci społecznych 39, 2017 42 (167-208)
13. Fiedorczyk Piotr Prawne problemy początków rejestracji aktów stanu cywilnego w Polsce po II wojnie światowej 39, 2017 18 (345-362)
14. Gaziński Radosław Akta gminy francuskiej w Szczecinie jako źródło do badań demograficznych (1721–1943) 40, 2018 16 (105-120)
15. Guzowski Piotr Stan i perspektywy badań nad liczbą ludności Polski w późnym średniowieczu i w początkach epoki nowożytnej 37, 2015, nr 2 20 (7-26)
16. Guzowski Piotr,
Poniat Radosław
Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia miast w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku 37, 2015, nr 2 17 (77-93)
17. Janicka Iwona Uwarunkowania i przebieg epidemii cholery w guberni mohylewskiej w 1848 roku 40, 2018 29 (215-243)
18. Jankowski Tomasz M. Małżeństwa Żydów w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870 37, 2015, nr 3 53 (39-91)
19. Jankowski Tomasz M. Ruchliwość społeczno-zawodowa Żydów i formowanie się gospodarstw żydowskich w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870 37, 2015, nr 4 22 (61-82)
20. Kaźmierczyk Ewa Rozmieszczenie ludności powiatu proszowickiego pod koniec XVIII wieku na podstawie spisów Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej 38, 2016, nr 4 26 (37-62)
21. Kaźmierczyk Ewa Spisy Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego jako źródło do badań demograficznych – przykład powiatu proszowickiego 38, 2016, nr 2 29 (73-101)
22. Kaźmierczyk Ewa Struktura demograficzna ludności wyznania rzymskokatolickiego powiatu proszowickiego w końcu XVIII wieku 39, 2017 23 (117-139)
23. Kołodziejczyk Konrad Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 1) 38, 2016, nr 3 24 (55-78)
24. Kołodziejczyk Konrad Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (cz. 2) 39, 2017 31 (65-95)
25. Kościelak Sławomir Katolicka społeczność Gdańska w świetle ksiąg metrykalnych z drugiej połowy XVIII wieku. Nowe spojrzenie na przemiany demograficzne w wielowyznaniowym, protestanckim ośrodku 40, 2018 21 (83-103)
26. Kovalenko Oksana Family Structures and Population of Craftsman Households in Cossack Ukraine in the Second Half of the 18th Century 40, 2018 20 (63-82)
27. Kozłowska Urszula Szkic do społeczno-demograficznego portretu prostytutek w Polsce w latach pięćdziesiątych XX wieku 39, 2017 22 (323-344)
28. Kozłowski Łukasz Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906. Część I. Roczne liczby małżeństw i sezonowość małżeństw 37, 2015, nr 3 28 (119-146)
29. Kozłowski Łukasz Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906 Część II. Wiek nupturientów 37, 2015, nr 4 20 (105-124)
30. Kuklo Cezary O potrzebie intensyfikacji badań nad strukturami demograficznymi rodzin na ziemiach polskich do początku XX wieku 37, 2015, nr 1 30 (7-36)
31. Kuklo Cezary Problematyka badawcza i środowiska naukowe demografii historycznej na łamach Przeszłości Demograficznej Polski 1967–2016 39, 2017 19 (11-29)
32. Kuklo Cezary Ludność parafii Trzcianne w świetle spisu wiernych z 1843 roku 38, 2016, nr 3 28 (79-106)
33. Liedke Marzena Zróżnicowanie wyznaniowe a postawy prokreacyjne magnaterii w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku 39, 2017 15 (49-63)
34. Liedke Marzena Demografia rodziny magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim na tle elit zachodnioeuropejskich. Wybrane problemy 37, 2015, nr 1 34 (37-70)
35. Łopatecki Karol Intercyza zawarta między Janem Klemensem Branickim a Katarzyną Barbarą Radziwiłłówną jako przykład realizacji strategii rodzinnych magnaterii (1720 r.) 38, 2016, nr 3 24 (31-54)
36. Łozowski Piotr Stan badań nad kobietami w miastach późnośredniowiecznych na ziemiach polskich 37, 2015, nr 1 21 (71-91)
37. Machałek Małgorzata Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku – przegląd literatury 38, 2016, nr 3 24 (107-130)
38. Mazur Lyudmila The early Soviet family in the documents of the All-Russia Communist Party Census of 1922 38, 2016, nr 1 29 (83-111)
39. Minakowski Marek Jerzy,
Lebet-Minakowska Anna
Jewish Birth and Marriage Registrations in 19th-century Cracow and What They Reveal about the Dynamics of Ritual Marriage 40, 2018 26 (171-196)
40. Minakowski Marek Jerzy Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową 38, 2016, nr 4 26 (63-88)
41. Minakowski Marek Jerzy Sieć społeczna wokół Kuriera Warszawskiego na podstawie jego nekrologów z lat 1821–1861 39, 2017 43 (209-251)
42. Miodunka Piotr Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku. Zarys problematyki 37, 2015, nr 4 31 (7-37)
43. Miodunka Piotr Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku 37, 2015, nr 2 19 (129-147)
44. Miodunka Piotr Krakowskie ceny zbóż a ruch urodzeń w parafiach na południe od Krakowa od XVII do XVIII wieku 38, 2016, nr 4 29 (7-35)
45. Myeshkov Dmytro Migrationen zwischen Land und Stadt in der Nachkriegssowjetunion am Beispiel von Nordkaukasus und Ural (1947–1979) 38, 2016, nr 1 24 (113-136)
46. Ogórek Bartosz Model Bourgeois-Pichata w badaniach demograficzno-historycznych 38, 2016, nr 4 12 (135-146)
47. Ogórek Bartosz Piśmienność mieszkańców Krakowa w pierwszej połowie XIX wieku. Uwarunkowania demograficzne i społeczno-gospodarcze 40, 2018 30 (141-170)
48. Ogórek Bartosz Wpływ I wojny światowej na stan i strukturę ludności miasta Krakowa. Badanie przy użyciu wariantowych projekcji demograficznych 37, 2015, nr 2 20 (159-178)
49. Őri Peter Long-term demographic change and local socio-cultural patterns: marriages and household structure in 18–20th century Hungary 37, 2015, nr 3 31 (7-37)
50. Pielas Jacek Opieka nad nieletnimi w rodzinach szlacheckich w Koronie w XVII wieku. Zarys problematyki i perspektywy badawcze 37, 2015, nr 1 14 (93-106)