Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345     DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Dla Autorów

Artykuły są nadsyłane do PDP poprzez platformę, do której dostęp znajduje się na stronie czasopisma, w postaci zakładki zgłoś artykuł. Po zgłoszeniu tekstu każdy autor powinien otrzymać potwierdzenie, że jego tekst został odnotowany przez redakcję. W sytuacji, w której autor nie otrzyma potwierdzenia w przeciągu tygodnia, należy skontaktować się z redakcję poprzez email na adres redakcja.pdp@gmail.com lub sekretarz.pdpd@gmail.com

Teksty zgłaszane do PDP nie powinny przekraczać 1 arkusza wydawniczego z przypisami oraz grafikami (40 tys. znaków). Redakcja pracuje nad artykułami przesłanymi w formie elektronicznej (zalecany MS Word). Jeśli artykuł zawiera standardowe wykresy, to powinny być one również przekazane w arkuszu kalkulacyjnym wraz ze źródłem danych (zalecany MS Excel). Uprasza się, by grafiki wygenerowane w innych programach, o ile to możliwe, zostały zapisane w formie oddzielnych, otwartych (edytowalnych) plików.

Na pierwszej stronie artykułu powinny znaleźć się następujące informacje:

1. Nazwisko i afiliacja autora,
2. Identyfikator ORCID,
3. Email,
4. Abstrakt (zapowiedź artykułu do 1000 znaków),
5. Słowa lub frazy kluczowe.

Zaleca się, by we wstępie zostały ujęte następujące punkty (2, 6 i częściowo 7 opcjonalnie):

1. Uzasadnienie podjęcia badań nad tematem,
2. Podstawowe pojęcia,
3. Przedmiot i zakres badań,
4. Cele badań,
5. Problem i pytania badawcze,
6. Hipotezy robocze,
7. Metody, techniki i narzędzia badawcze,
8. Analiza źródeł i literatury przedmiotu.

Zasadnicza treść artykułu powinna być zwieńczona podsumowaniem przeprowadzonych badań.

Po zasadniczej treści artykułu należy umieścić wykaz publikacji; podawane są źródła i cała literatura przedmiotu (w odrębnych blokach). Wykazywane publikacje muszą występować w przypisach dolnych. Zaleca się, by w przypisach dolnych zapis źródeł archiwalnych był następujący: nazwa archiwum, nazwa zespołu, sygnatura jednostki, paginacja czy foliacja i opcjonalnie w nawiasie dane o dokumencie (kto? co?, gdzie?, kiedy?).

Na końcu artykułu zamieszcza się poprzedzone tytułem pracy streszczenie (ang. summary), które jest różne od abstraktu. Zawiera ono syntetyczny opis celu badawczego, wykorzystanych źródeł, zastosowanych metod, otrzymanych wyników badań i końcową konkluzję.

Przydatne definicje zawiera publikacja Rolanda Pressata pod tytułem Słownik Demograficzny / The Dictionary of Demography, opracowanie Ewa Frątczak i Aneta Ptak-Chmielewska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2014, Warszawa.

Styl przypisów dolnych i wykazu literatury: Styl Chicago
Czcionka: Times New Roman, 12 pkt.
Interlinia: 1,5

W czasopiśmie PDP wymagana jest transliteracja tekstów niełacińskich (cyrylicy) zgodna z wymogami międzynarodowego standardu ISO 9:1995 (oficjalnie przyjętego także przez Polskę jako norma PN-ISO 9:2000). Dotyczy to wszystkich języków zapisywanych cyrylicą.

Grafika, na którą składają się wykresy, zdjęcia, mapy czy schematy powinna być, monochromatyczna, ponumerowana oraz podpisana. Jej położenie powinno zostać oznaczone w tekście, a źródło dostarczone w osobnym pliku. Zdjęcia powinny zostać dołączone w formacie JPG lub TIFF, w rozdzielczości wynoszącej, co najmniej 300dpi. Wykresy powinny zostać dołączone wraz z plikiem źródłowym pozwalającym na jego edycję. W przypadku wykorzystania grafiki nie będącej własnością autora należy wypełnić dodatkowe oświdczenie.

Oświadczenie o prawach do wykorzystania grafiki

Po uwzględnieniu przez autorów poszczególnych artykułów uwag recenzentów, przedstawiciel redakcji przekazuje numer do prac wydawniczych, autor zaś podpisuje umowę wydawniczą oraz w przypadku więcej niż jednego autora również oświadczenie autorów o wkładzie w publikację.

Umowa wydawnicza - wzór

Oświadczenie autorów o wkładzie w publikację

 

Etapy pracy wydawniczej:

1. Redakcja językowa (i techniczna) – zmiany proponowane przez redaktora są uzgadniane z poszczególnymi autorami,
2. Skład komputerowy,
3. Korekta autorska,
4. Korekta wydawnicza (korektor uwzględnia uwagi wprowadzone przez autorów w korekcie autorskiej),
5. Wprowadzanie poprawek (z korekty autorskiej i wydawniczej),
6. Rewizja korekty,
7. Przygotowanie okładki kolejnego numeru czasopisma,
8. Zgłoszenie uwag (ewentualne błędy wydawnicze) i opinii przez komitet redakcyjny,
9. Akceptacja numeru przez redaktora naczelnego,
10. Druk.

Wszystkie informacje o czasopiśmie, w tym informacje dla autorów znajdziecie Państwo w zamieszczonym poniżej folderze. 

Folder informacyjny PDP