Search

Result: Found records: 864 (record limit: 100, number of pages: 9).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Relacje między systematycznymi miarami ryzyka inwestycji kapitałowych w podejściu klasycznym i dolnostronnym 2/2017 (86) 2017 Go to
2. Porównanie efektywności informacyjnej rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej 2/2017 (86) 2017 Go to
3. Three-component portfolios containing gold 2/2017 (86) 2017 Go to
4. Koncepcja i zastosowanie syntetycznego wskaźnika stopnia finansyzacji przedsiębiorstw 2/2017 (86) 2017 Go to
5. Stock market liquidity and returns on the Warsaw Stock Exchange: An introductory survey 2/2017 (86) 2017 Go to
6. Skuteczność hedgingu delta z zastosowaniem opcji na WIG20. Analiza porównawcza 2/2017 (86) 2017 Go to
7. Dopasowanie rozkładów teoretycznych do empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek 2/2017 (86) 2017 Go to
8. Ocena intensywności wzrostu cen akcji spółek rynku nieruchomości po bessie w 2011 roku 2/2017 (86) 2017 Go to
9. Migracja wartości w spółkach dywidendowych 2/2017 (86) 2017 Go to
10. Leasing operacyjny jako alternatywa najmu na polskim rynku nieruchomości komercyjnych 2/2017 (86) 2017 Go to
11. Zastosowanie wybranych miar zysków i strat do badania efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2007-2015 2/2017 (86) 2017 Go to
12. Testowanie silnej efektywności informacyjnej rynku polskich funduszy emerytalnych 2/2017 (86) 2017 Go to
13. Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie 2/2017 (86) 2017 Go to
14. Emerging Market Regularities - the Case of Monthly Effects on the Warsaw Stock Exchange 2/2017 (86) 2017 Go to
15. Identyfikacja zakłóceń procesu wyceny przedsiębiorstw piłkarskich 2/2017 (86) 2017 Go to
16. Stopy zwrotu indeksów giełdowych na GPW w Warszawie i ich zmienność a wolumen obrotu akcjami – analiza zależności 2/2017 (86) 2017 Go to
17. Międzysektorowe porównanie stóp zwrotu na GPW w Warszawie za pomocą modeli dla zmiennych jakościowych 2/2017 (86) 2017 Go to
18. Wartość zagrożona w warunkach ufinansowienia rynków surowców rolnych 2/2017 (86) 2017 Go to
19. Ocena stabilności wyników funduszy społecznie odpowiedzialnych na podstawie wybranych miar efektywności relatywnej 2/2017 (86) 2017 Go to
20. Paradoks zamkniętych funduszy inwestycyjnych, na przykładzie wybranych FIZ, na polskim rynku kapitałowym 2/2017 (86) 2017 Go to
21. Płynność obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle płynności giełd europejskich 2/2017 (86) 2017 Go to
22. Miara VaR w ocenie odpowiedniości funduszu inwestycyjnego dla inwestora indywidualnego 2/2017 (86) 2017 Go to
23. Struktura portfeli efektywnych w modelach średnia-wariancja-skośność 2/2017 (86) 2017 Go to
24. Czy warto wierzyć analitykom? Wyniki długoterminowych strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach giełdowych 2/2017 (86) 2017 Go to
25. Badanie zależności pomiędzy funduszami ETF na rynku surowców energetycznych 2/2017 (86) 2017 Go to
26. Udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach a działalność przedsiębiorstw oraz banków 2/2017 (86) 2017 Go to
27. Scoringowa metoda wyznaczania sektorowego wskaźnika siły fundamentalnej na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2/2017 (86) 2017 Go to
28. Ograniczenia transferów do właścicieli w kowenantach obligacji notowanych na rynku Catalyst 2/2017 (86) 2017 Go to
29. Determinanty cen uprawnień do emisji CO2 na rynku europejskim w latach 2013-2016 2/2017 (86) 2017 Go to
30. Emocje a oszczędności emerytalne osób młodych - wyniki badań eksperymentalnych 2/2017 (86) 2017 Go to
31. Długoterminowe reakcje cenowe na podziały akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2/2017 (86) 2017 Go to
32. Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorców – wybrane aspekty prawne 2/2017 (86) 2017 Go to
33. Ryzyko rynkowe inwestycji w akcje na GPW w Warszawie w latach 2009 - 2015. Analizy branżowe. 2/2017 (86) 2017 Go to
34. Indeksy hedoniczne cen jako sposób wyznaczania zmian cen na rynku nieruchomości mieszkalnych 2/2017 (86) 2017 Go to
35. Analiza siły fundamentalnej spółek w sektorze deweloperskim notowanych na GPW w Warszawie 2/2017 (86) 2017 Go to
36. Fundusze REIT – doświadczenia światowe a rynek polski 2/2017 (86) 2017 Go to
37. Rola audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w szacowaniu ryzyka prowadzonej działalności w jednostkach samorządu terytorialnego 3/2017 (87) cz. 1 2017 Go to
38. Wykorzystanie kredytu bankowego i środków własnych w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce 1/2017 (85) 2017 Go to
39. Kapitały własne a struktura aktywów przedsiębiorstw deweloperskich 1/2017 (85) 2017 Go to
40. W poszukiwaniu kryterium wyboru formy opodatkowania VAT w rolnictwie 1/2017 (85) 2017 Go to
41. Digitalizacja doświadczeń klienta (CX ) w instytucji finansowej 1/2017 (85) 2017 Go to
42. Inżynieria wartości projektów. Studium przypadku dla projektu budowlanego 1/2017 (85) 2017 Go to
43. Struktura kapitału w małopolskich spółkach giełdowych i jej wpływ na ich wyniki 1/2017 (85) 2017 Go to
44. Budżet zadaniowy – narzędzie poprawy efektywności i tworzenia fasady legitymizacyjnej 1/2017 (85) 2017 Go to
45. Rekonstrukcja koncepcji DFL M.H. Millera z wykładu noblowskiego i paradoksu dźwigniowego T. Berenta 1/2017 (85) 2017 Go to
46. Trade Finance in the Polish Corporate Sector: Balancing Growth and Financing Constraints 1/2017 (85) 2017 Go to
47. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie 1/2017 (85) 2017 Go to
48. Faktoring jako narzędzie wspomagające zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie – studium przypadku 1/2017 (85) 2017 Go to
49. Kryteria i procedura wyboru formy opodatkowania dochodów 1/2017 (85) 2017 Go to
50. Formy ochrony własności intelektualnej a struktura kapitału 1/2017 (85) 2017 Go to
51. Wyznaczanie maksymalnej pojemności zadłużeniowej – aspekty teoretyczne 1/2017 (85) 2017 Go to
52. Unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu 1/2017 (85) 2017 Go to
53. Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności 1/2017 (85) 2017 Go to
54. Wzrost przedsiębiorstw w kontekście płynności finansowej i innych czynników – analiza spółek notowanych na NewConnect 1/2017 (85) 2017 Go to
55. Motywy decyzji o zadłużeniu przedsiębiorstw. Wyniki badań polskich spółek giełdowych 1/2017 (85) 2017 Go to
56. Kształtowanie jakości procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej 1/2017 (85) 2017 Go to
57. Trade Credit in the Financial Structure of Polish Companies 1/2017 (85) 2017 Go to
58. Bezpieczeństwo finansowe kontynuacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw 1/2017 (85) 2017 Go to
59. Rola finansowania wewnętrznego w odniesieniu do teorii hierarchii źródeł finansowania na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego 1/2017 (85) 2017 Go to
60. Problemy analizy finansowej wynikające ze zmian w prawie bilansowym 1/2017 (85) 2017 Go to
61. Aspekty środowiskowe w raportach zintegrowanych wybranych grup kapitałowych – wyniki badań 1/2017 (85) 2017 Go to
62. Podaż mieszkań a koniunktura gospodarcza – próba analizy empirycznej 1/2017 (85) 2017 Go to
63. Protection from Bankruptcy in the Acquisition Process 1/2017 (85) 2017 Go to
64. Jaki nie jest rynek nieruchomości – problemy dla badaczy 1/2017 (85) 2017 Go to
65. Okresy kryzysu na rynkach strefy euro w latach 2004–2016 1/2017 (85) 2017 Go to
66. What is Behind the Figures? Conceptual Mistakes in the Equity Valuations Prepared by Research Analysts in Poland 1/2017 (85) 2017 Go to
67. Pomiar naprężenia rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA 1/2017 (85) 2017 Go to
68. Rozsądny zysk w modelach biznesu przedsiębiorstw sektorów regulowanych 1/2017 (85) 2017 Go to
69. Wymiary i parametry sytuacji negocjacyjnej 1/2017 (85) 2017 Go to
70. Innowacyjny projekt eksploatacyjny wykorzystania wód balneologicznych – projekt partnerstwa publiczno-prywatnego 1/2017 (85) 2017 Go to
71. Innowacje a wyniki przedsiębiorstwa: wybrane aspekty badawcze 1/2017 (85) 2017 Go to
72. Actual and Potential Dividends: Reconciling Theory and Practice 1/2017 (85) 2017 Go to
73. Ryzyko inwestowania w spółki budowlane notowane na GPW w Warszawie a koniunktura w budownictwie 1/2017 (85) 2017 Go to
74. Ryzyko międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych 1/2017 (85) 2017 Go to
75. Analiza wymogów formalnoprawnych i standardów kontroli wewnętrznej w bankach w kontekście globalizacji rynków finansowych 1/2017 (85) 2017 Go to
76. Optymalizacja ryzyka produkcyjnego na wybranym przykładzie 1/2017 (85) 2017 Go to
77. Ocena ryzyka eksploatacji lądowych elektrowni wiatrowych w Polsce dla potrzeb ich ubezpieczeń od niektórych zdarzeń losowych 1/2017 (85) 2017 Go to
78. Finansowanie wykupu akcji poprzez obligacje strukturyzowane – case study IPO 3D SA 1/2017 (85) 2017 Go to
79. Rynek obligacji państwowych w dobie ujemnych stóp procentowych 1/2017 (85) 2017 Go to
80. Rozwój rynku terminowego na giełdach towarowych w Chinach i jego powiązania z globalnym rynkiem terminowym – analiza rynku kontraktów futures na metale przemysłowe i szlachetne 1/2017 (85) 2017 Go to
81. Instytucjonalno-prawne przesłanki personalnej, funkcjonalnej i finansowej niezależności Narodowego Banku Polskiego 1/2017 (85) 2017 Go to
82. Postrzeganie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w województwie lubelskim przez podmioty o wysokim potencjale wzrostu 1/2017 (85) 2017 Go to
83. Czy PPP jest realną alternatywą dla realizacji inwestycji przez samorządy? 1/2017 (85) 2017 Go to
84. Inwestycje modernizacyjne i rozwojowe w polskich portach. Studia przypadków 1/2017 (85) 2017 Go to
85. Bezpieczeństwo pacjenta a dostępność do usług zdrowotnych 1/2017 (85) 2017 Go to
86. W poszukiwaniu optymalnej konstrukcji limitu zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego 1/2017 (85) 2017 Go to
87. Potencjał społeczno-gospodarczy makroregionów Polski. Case study: makroregion północny, północno-zachodni i południowo-zachodni 1/2017 (85) 2017 Go to
88. Wpływ zmian regulacyjnych na kształtowanie rynku biokomponentów w Polsce 1/2017 (85) 2017 Go to
89. Wpływ korupcji na inwestycje 1/2017 (85) 2017 Go to
90. Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie – wybrane problemy. Perspektywa międzynarodowa i Polski 1/2017 (85) 2017 Go to
91. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne kształtowania się poziomu własnego potencjału dochodowego gmin wiejskich województwa wielkopolskiego 1/2017 (85) 2017 Go to
92. Działalność kredytowa banków spółdzielczych w Polsce 1/2017 (85) 2017 Go to
93. The nexus Between the Growth of Microfinance Institutions and the Macroeconomic Context in Vietnam 1/2017 (85) 2017 Go to
94. Why do Firms Issue Convertible Bonds with a High Initial Conversion Premium? 1/2017 (85) 2017 Go to
95. Rola komitetu audytu w ocenie funkcjonowania kontroli zarządczej w ministerstwie 3/2017 (87) cz. 1 2017 Go to
96. Wytyczne w sprawie audytu zewnętrznego projektów finansowanych z funduszy unijnych 3/2017 (87) cz. 1 2017 Go to
97. Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych 3/2017 (87) cz. 1 2017 Go to
98. Ocena efektywności pracy audytora wewnętrznego w oddziale operacyjnym banku komercyjnego 3/2017 (87) cz. 1 2017 Go to
99. Jakość audytu wewnętrznego a wartość dodana w jednostkach sektora finansów publicznych 3/2017 (87) cz. 1 2017 Go to
100. Rozwój i doskonalenie jakości audytu wewnętrznego w jednostkach zainteresowania publicznego 3/2017 (87) cz. 1 2017 Go to
Page