Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Dla przyszłych Autorów

Dla przyszłych Autorów

1. Teksty przyjmujemy tylko w formie elektronicznej (format: doc. lub rtf.) przesłane poprzez mail redakcja.app@gmail.com lub poprzez zakładkę „zaproponuj artykuł” na niniejszej stronie. Prosimy o uwzględnienie zasad Wydawnictwa Naukowego US - tutaj wymogi WNUS.

2. Artykuły powinny być przygotowane w języku polskim lub angielskim – po uzgodnieniu z redakcją możliwe jest nadesłanie artykułów w języku niemieckim (lub innym kongresowym). Przypisy powinny zostać sporządzone w stylu APA - tutaj o tworzeniu przypisów w stylu APA.

3. Objętość tekstu nie powinna być mniejsza niż 22 tys. znaków komputerowych i nie większa niż 30 tys. znaków komputerowych (łącznie ze spacjami, przypisami i bibliografią). Inna objętość tekstów powinna zostać uzgodniona z redakcją.

4. Każdy tekst powinien zawierać:

a. abstrakt oraz słowa kluczowe (od 3 do 5) w języku polskim,

b. tytuł w języku angielskim,

c. abstrakt oraz słowa kluczowe (od 3 do 5) w języku angielskim,

d. tytuł, abstrakt oraz słowa kluczowe (od 3 do 5) w języku, w którym przygotowano artykuł, o ile jest inny niż polski i angielski

e. bibliografię,

f. dane autora: stopień lub tytuł naukowy, imię, nazwisko, afiliację (uczelnia oraz: wydział lub instytut lub katedra), nr tel. kom., e-mail, krótką notkę (do 200 znaków) o sobie. Tutaj schemat struktury artykułu.

5. Autorzy nieposiadający co najmniej stopnia doktora mogą zostać poproszeni o przedłożenie rekomendacji od samodzielnego pracownika naukowego.

6. Wraz ze złożeniem artykułu Autor składa oświadczenie o jego oryginalności wraz z zobowiązaniem do pokrycia pełnych kosztów wydawniczych artykułu w przypadku, gdyby Autor zrezygnował z jego publikacji już po podjęciu decyzji o jego przyjęciu do druku albo gdyby okazało się, że złożony artykuł był już wcześniej opublikowany.

7. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji od dwóch niezależnych, anonimowych recenzentów ostateczną decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu do druku podejmuje redakcja.

8. Informacja o stosowaniu zabezpieczeń przed "ghostwriting" i "guest authorship".
Redakcja kwartalnika „Acta Politica Polonica" przestrzega i stosuje zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące zabezpieczenia przed "ghostwriting" (nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu) i "guest authorship" (pozornym autorstwem lub współautorstwem artykułu), które są traktowane jako nierzetelność naukową. Pojawienie się tego typu przypadków redakcja będzie ujawniać, przekazując stosowne informacje do odpowiednich instytucji.

9. Przekazanie artykułu do redakcji APP jest równoznaczne z tym, że ma on charakter oryginalny, nie był publikowany wcześniej w jakiejkolwiek wersji i nie narusza praw osób trzecich, a ewentualny współudział w jego przygotowaniu został wyrażony w postaci podania nazwisk współautorów lub wyrażony w formie wyraźnej informacji zawartej w przypisie na pierwszej stronie artykułu.

10. Redakcja kwartalnika „Acta Politica Polonica" publikuje teksty spełniające wymienione wyżej kryteria i zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian redakcyjnych oraz poprawiania oczywistych błędów i nieścisłości. Niezamówione materiały nie są zwracane. Egzemplarz autorski przekazujemy po podaniu adresu doręczenia.

 

Wymogi WNUS

Zasady przygotowania tekstu przez autora

Tekst powinien być przygotowany w programie Microsoft Office Word, zgodnie z następującymi wytycznymi (domyślne ustawienia programu Microsoft Office Word):

  • czcionka tekstu głównego: Times New Roman, 12 pkt
  • ponumerowane strony
  • WYŁĄCZONA opcja dzielenia wyrazów i justowania  (tekst wyrównany do lewej)
  • proszę NIE STOSOWAĆ w tekście WERSALIKÓW i Kapitalików
  • tabele, wykresy, rysunki, schematy (edytowalne), wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście, bez ramek 

Niezależnie od tekstu przekazać pliki źródłowe, jeżeli tabele, wykresy itp. były wykonane w programach Excel, Statistica, Illustrator, Corel Draw, Power Point itp.

Wymiary: szerokość – 124 mm, wysokość – 150 mm

Minimalna wielkość fontu 6 pkt, maksymalna 10 pkt

Wzory – preferowany program Math Type lub w innym edytorze wzorów (edytowalne)

  • wielkość czcionki i krój, takie jak w publikacji tekst zasadniczy

Zdjęcia, skany wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście

Każdy element graficzny należy dodatkowo przekazać w OSOBNYM PLIKU ŹRÓDŁOWYM

Fotografie powinny być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi i zapisane w jednym z formatów JPG, TIF lub PDF

Elementy graficzne w skali szarości

  • z wyjątkiem materiałów, które będą drukowane w kolorze (co powinno być uzgodnione wcześniej w biurze Wydawnictwa)

Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z internetu (ich rozdzielczość nie spełnia niezbędnych wymagań druku).

Uzyskanie ZGODY WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH i podanie źródła pochodzenia materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem autora.

 

Materiały przekazane do Wydawnictwa to:

  • plik w programie Microsoft Office Word
  • ten sam plik w formacie PDF
  • pliki źródłowe wykresów, tabel, schematów, fotografii, skanów, wzorów