Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Wykaz Autorów
Strona

# Autorzy
Tytuł artykułu Numer wydania Strony artykułu
1. Aćić Marko International organizations as sui generis subjects of international law 1/2021 (51) 16 (51-66)
2. Aćić Marko The evolution and practice of international administration on states and territories 1/2019 (47) 13 (15-27)
3. Aćić Marko Preventive diplomatic activities as a modified way of peaceful settlement of disputes at the beginning of the crisis in Yugoslavia 1/2020 (49) 11 (61-71)
4. Adamski Radosław,
Jureczko Jerzy
IV Kongres Ruchów Miejskich – retrospekcja 3/2015 (33) 12 (141-152)
5. Alberska Małgorzata Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim w wyborach samorządowych 1990–2006 1/2014 (27) 11 (153-163)
6. Alberski Robert Jak wybierać rady średnich i dużych miast? 4/2017 (42) 15 (17-31)
7. Babicki Mateusz Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w państwach Europy Środkowej w latach 1989–2004 z punktu widzenia społeczności międzynarodowej 4/2015 (34) 16 (77-92)
8. Banaś Michał Systemowe uwarunkowania rywalizacji politycznej w średnich miastach województwa dolnośląskiego po 2014 roku 2/2016 (36) 15 (49-63)
9. Banaś Michał,
Zieliński Mateusz
Zmiana pozycji systemowej Prezydenta Miasta Legnica – wstęp do analizy sieci 3/2014 (29) 16 (59-74)
10. Bartłomiejski Robert Kto rządzi? Grupy interesu w konflikcie ekologicznym w mieście 3/2017 (41) 8 (85-92)
11. Bartnicki Sławomir Egzemplifikacja efektu inkumbenta w wyborach bezpośrednich kierowników gminnej egzekutywy w Polsce i jego strukturalne uwarunkowania 3/2017 (41) 14 (55-68)
12. Bartnicki Sławomir Wpływ liczby kadencji nieprzerwanego piastowania lokalnej władzy wykonawczej wyłanianej w wyborach bezpośrednich na wybrane cechy gmin 3/2015 (33) 18 (58-75)
13. Bartnicki Sławomir Czynniki reelekcji inkumbentów na stanowiskach gminnej egzekutywy w gminach miejskich i miejsko-wiejskich w 2014 roku 1/2018 (43) 14 (61-74)
14. Bartnicki Sławomir Uwarunkowania przewagi kandydatów w wyborach bezpośrednich do gminnej egzekutywy 2/2016 (36) 14 (35-48)
15. Bartoszewicz Mateusz Rama interpretacyjna „pandemii COVID-19” a wybrane zasady propagandy politycznej – propozycja zestawienia zakresu użyteczności 2/2020 (50) 10 (65-74)
16. Benken Przemysław „O wielkości, mądrym przywództwie i wielkiej osobowości Drogiego Przywódcy” – kilka uwag dotyczących uwarunkowań systemu politycznego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej 1/2017 (39) 11 (79-89)
17. Biegasiewicz Piotr Ferdynand Zweig (1898–1988) 4/2018 (46) 12 (83-94)
18. Bielecka Małgorzata Odnowa wsi i rozwój obszarów wiejskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie gminy Ślesin, w województwie wielkopolskim 1/2020 (49) 9 (41-49)
19. Bielski Krzysztof Cyberterroryzm – nowe zagrożenie bezpieczeństwa państwa w XXI wieku 4/2015 (34) 18 (93-110)
20. Bodziacki Ryszard Sąsiedzkie dylematy na pograniczu polsko-niemieckim w kontekście akcesji Polski do Unii Europejskiej 1/2017 (39) 14 (31-44)
21. Borowicz Marlena Przejawy negatywnych działań wyborczych wobec kandydatów na urząd Prezydenta RP – przypadek ofensywy na życie osobiste polityka 1/2010 (23) 13 (125-137)
22. Brańka Tomasz Treść i zakres pojęcia „autonomia”. Wyzwania definicyjne 3/2018 (45) 13 (5-17)
23. Brzostek Mariusz Europa Środkowo-Wschodnia – między demokracją a autorytaryzmem 2/2017 (40) 16 (5-20)
24. Brzostek Mariusz Rada osiedla jako element partii politycznych na przykładzie rad osiedli Szczecina 4/2017 (42) 12 (105-116)
25. Brzostek Mariusz Świnoujście - alter ego państwa idealnego Platona 3/2016 (37) 14 (77-90)
26. Bubík Tomáš Relationship between Religion, Politics and Society in Eastern Europe after 1989 as exemplified by the Czech Republic and Poland 1/2010 (23) 15 (43-57)
27. Ceholnik-Szafran Elżbieta Stanowisko rządu polskiego wobec protestu środowiska nauczycielskiego dotyczącego zmian w systemie oświaty w Polsce w 2019 roku 2/2019 (48) 13 (5-17)
28. Chabasińska Anna Stosunek lubuskiej administracji oraz organów bezpieczeństwa publicznego do aktywności chrześcijańskich mniejszości wyznaniowych w latach 1945–1968 1/2011 (24) 24 (159-182)
29. Chazbijewicz Selim Współczesne partie i ruchy polityczne wśród Tatarów krymskich w kontekście sytuacji narodowościowej i politycznej na Krymie 1/2014 (27) 9 (97-105)
30. Chrobak Piotr Wybory Prezydenta RP oraz do samorządu w Szczecinie w 2010 roku 1/2012 (25) 25 (125-149)
31. Chrobak Piotr,
Śliwowska Olga
Szczecin po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w latach 2004–2008 1/2010 (23) 16 (173-188)
32. Chrobak Piotr Systemy wyborcze na ziemiach polskich od II do III Rzeczypospolitej 1/2011 (24) 19 (101-119)
33. Czapiewski Tomasz Efekt głosowania przyjacielsko-sąsiedzkiego w wyjaśnianiu zachowań wyborczych 4/2018 (46) 14 (33-46)
34. Czapiewski Tomasz Polski samorząd województwa po Traktacie Lizbońskim – analiza politologiczna i prawna 1/2012 (25) 15 (65-79)
35. Czapiewski Tomasz Mapa wyborcza Szczecina. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych szczecinian w latach 2006-2015 2/2016 (36) 14 (21-34)
36. Czapiewski Tomasz The (Para)diplomacy of Scotland towards Asian Countries 1/2015 (31) 18 (59-76)
37. Czepczyński Michał Szanse i zagrożenia dla funkcjonowania partii etnicznej na obszarze postsocjalistycznym na przykładzie organizacji Tatarów krymskich – Milli Firka 1/2014 (27) 15 (107-121)
38. Czerwiński Marek Przemiany wizji miasta Szczecin 1/2010 (23) 22 (151-172)
39. Danielewicz Zbigniew Inkluzywne nurty dojrzałej teologii politycznej Jürgena Moltmanna 2/2020 (50) 12 (33-44)
40. Delida Jarosław Działalność Bolesława Horodyńskiego w służbie konsulatu amerykańskiego w Warszawie w świetle jego doświadczeń zebranych na emigracji w USA 1/2011 (24) 16 (85-100)
41. Demchyshak Ruslan The forms of government and the typology of political regimes in Ukrainian socialist-oriented political thought of Western Ukraine in the interwar period of the 20th century 2/2015 (32) 12 (43-54)
42. Dołowy-Rybińska Nicole Partie polityczne w Bretanii: między regionalizmem, autonomią a separatyzmem 1/2014 (27) 14 (53-66)
43. Domagała Katarzyna,
Żukiewicz Przemysław
Leo Varadkar jako premier Irlandii – pomiędzy przywództwem transakcyjnym i transformacyjnym 2/2019 (48) 13 (89-101)
44. Dorocki Sławomir,
Brzegowy Paweł
Spostrzeżenia z wdrażania idei développement durable i budowy społeczeństwa zrównoważonego we Francuskich Indiach Zachodnich i Gujanie Francuskiej w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku 2/2014 (28) 17 (39-55)
45. Drzonek Maciej Wskaźniki badania pozycji politycznej „wiecznych prezydentów” 3/2015 (33) 18 (91-108)
46. Drzonek Maciej Superpower czy superstate? Dylematy unijnej obecności na arenie międzynarodowej 4/2014 (30) 11 (23-33)
47. Drzonek Maciej O solidarności polsko-niemieckiej 2/2014 (28) 14 (57-70)
48. Drzonek Maciej Szczecin po Jurczyku – uwagi o lokalnej scenie politycznej 1/2010 (23) 20 (189-208)
49. Elle Ludwig Przedstawicielstwo interesów Serbołużyczan – aktualna debata 1/2014 (27) 21 (31-51)
50. Erb Dorottya Die Geschichte und Gegenwart einer ungarndeutschen Gemeinde 1/2021 (51) 11 (23-33)