Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Historia czasopisma

Periodyk ukazuje się od 1988 roku (do końca 2015 roku pod nazwą Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Acta Politica”). Jest to najstarsze politologiczne pismo szczecińskiego środowiska akademickiego i jedno z najstarszych nieprzerwanie ukazujących się w Polsce. Twórcą i pierwszym redaktorem czasopisma był prof. zw. dr hab. Andrzej Głowacki. Po nim obowiązki przejął prof. US dr hab. Marian Grzęda. Od 1997 roku jego redaktorami są prof. US dr hab. Janusz Mieczkowski i prof. US dr hab. Maciej Drzonek.

Mimo, że początkowo formuła ZNUS „Acta Politica” przewidziana była przede wszystkim jako forma warsztatu dla pracowników Instytutu Politologii i Europeistyki, to jednak na jej łamach  od samego początku publikowali nie tylko jego pracownicy, lecz również szereg znakomitych osób ze świata nauki i polityki. Podczas prób poszukiwania możliwości zintensyfikowania ukazywania się zeszytów doszło w 1997 roku do zainaugurowania „Biblioteki Acta Politica” – autonomicznej serii monograficznych wydawnictw powstałych w wyniku przeprowadzanych w Instytucie Politologii i Europeistyki badań i analiz naukowych.

Dzięki licznym recenzentom mogliśmy szkoląc nasz warsztat naukowy eliminować niedociągnięcia i poszukiwać nowych form przekazu efektów badań. Wśród osób recenzujących materiały zamieszczane w „Acta Politica Polonica” koniecznym jest wymienienie  niestrudzonego prof. dr hab. Andrzeja Chodubskiego. W pierwszych latach działalności pisma, wśród naszych recenzentów byli także obecni:  prof. dr hab. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. Karol Fiedor, prof. dr hab. Jan Kantyka, prof. dr hab. Tadeusz Kotłowski,  prof. dr hab. Czesław Mojsiewicz, prof. dr hab. Albert Pawłowski. Obecnie każdy artykuł składany do publikacji jest całkowicie anonimowo opiniowany przez dwóch niezależnych specjalistów zasiadających w Kolegium Recenzentów.

Jedną z podstawowych dewiz redakcji było prezentowanie różnorodności świata szczecińskiej politologii przy jednoczesnym otwieraniu się na autorów reprezentujących inne ośrodki akademickie. Zróżnicowanie  geograficzne naszych autorów powodowało pojawianie się artykułów pisanych m.in. w  Salamance w Hiszpanii, w Kaliningradzie w Rosji, czy też w  Budziszynie w Niemczech. Drukowaliśmy także teksty naszych kolegów z Poznania, Krakowa i Warszawy. Ważnym elementem kształtowania polityki redakcyjnej było zapraszanie na łamy doktorantów, a niekiedy i studentów szczecińskiej politologii, a także absolwentów tego kierunku. Redakcja „Acta Politica Polonica”, dbając o wysoki poziom zamieszczanych na jej łamach artykułów, zawsze starała się bowiem życzliwie spoglądać na propozycje publikacji naukowych dociekań autorstwa młodych, dobrze zapowiadających się adeptów nauk politycznych.

Konsekwencją ciągłego rozwoju czasopisma i dostosowywania go do potrzeb rynku pism naukowych stały się jego przekształcenia. W zespole redakcyjnym pojawili się redaktorzy tematyczni, rozszerzono i umiędzynarodowiono Kolegium Recenzentów.