Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.3.38-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 38, 2016, nr 3
Emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii w latach 2004-2016. Implikacje dla stosunków polsko-brytyjskich

Autorzy: Renata Podgórzańska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: migracje międzynarodowe stosunki polsko-brytyjskie polityka zagraniczna
Rok wydania:2016
Liczba stron:28 (177-204)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Emigracja nie jest zjawiskiem nowym w polskiej rzeczywistości. Powodowana różnorodnymi przyczynami, generuje określone konsekwencje z punktu widzenia państwa i społeczeństwa. Odzwierciedleniem tego założenia jest kwestia emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii po 2004 roku, która stanowi wyzwanie w kontekście polityki zagranicznej Polski i będących jej następstwem stosunków polsko-brytyjskich. Zauważyć bowiem należy, iż migracje, w szczególności w wy miarze społecznym i gospodarczym, stanowią ważny komponent polityki zagranicznej, zarówno państwa wysyłającego, jak i przyjmującego. Celem artykułu jest przeanalizowanie wpływu emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii w okresie poakcesyjnym na poziom i charakterpolsko-brytyjskiej współpracy. Dodatkowo starano się ustalić, jakie przesłanki determinowały polską aktywność oraz jakie działania podejmowano na rzecz ochrony interesów Polaków przebywających na terytorium Wielkiej Brytanii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brytyjczycy protestują przeciwko zatrudnianiu Polaków. Dostęp 14.01.2017. http://www.polishexpress.co.uk/brytyjczycy-protestuja-przeciwko-zatrudnianiu-polakow.
2.Cichocki, Marek, Olaf Osica, Paweł Świdlicki, Stephen Booth. Polskie i brytyjskie wizje przyszłości Europy: Propozycja wspólnej agendy reformy Unii Europejskie. Warszawa–Londyn 2016. Dostęp 19.01.2017. http://www.instytutwolnosci.pl/images/raporty/Polskie_i_brytyjskie_wizje_przyszlosci_Europy.pdf.
3.Definicje, pojęcia dotyczące spraw polonijnych. Dostęp 14.01.2017. http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/definicje_pojecia.
4.Duszczyk, Maciej, Jakub Wiśniewski. Analiza społeczno-demograficzna migracji zarobkowej Polaków do państw EOG po 1 maja 2004 roku. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2007. Dostęp 17.01.2017. https://www.rpo.gov.pl/pliki/1196072882.pdf.
5.Duszczyk, Maciej, Jakub Wiśniewski. „Emigrować i wracać”. Migracje zarobkowe Polaków po 1 maja 2004 r. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2006. Dostęp 18.01.2017.http://www.isp.org.pl/files/2572839620196337001163156302.pdf.
6.Fomina, Joanna, Justyna Frelak. Wizerunek Polski i Polaków w Wielkiej Brytanii. Warszawa 2011. Dostęp 19.01.2017. http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1732756198.pdf.
7.Glossary on Migration, red. Richard Perruchoud, Jillyanne Redpath-Cross. International Migration Law Series No. 25. Geneva: International Organization for Migration, 2011. Dostęp 18.01.2017, http://www.epim.info/wp-content/uploads/2011/01/iom.pdf.
8.Godzimirski Jakub M., Marta Stormowska, Kinga Dudzińska. Nowe diaspory w Europie i zarządzanie migracją: przypadek Polaków w Norwegii. Warszawa 2015. Dostęp 22.01.2017. https://www.pism.pl/files/?id_plik=20607.
9.Iglicka, Krystyna, Olga Olszewska, Andrzej Stachurski, Joanna Żurawska. „Dylematy polityki migracyjnej Polski”. ISS Working Paper 58 (2005). Dostęp 12.01.2017. http://
10.www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/058.pdf
11.Informacja Minister Spraw Zagranicznych Anny Fotygi na temat polityki zagranicznej RP w 2007 roku. Dostęp 16.01.2017. http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/
12.priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose_2007.
13.Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku. Dostęp 16.01.2017. http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/ priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose2016.
14.Informacja Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego na temat polityki zagranicznej RP w 2008 roku. Dostęp 16.01.2017. http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_
15.zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose_2008.
16.Informacja Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego na temat polskiej polityki zagranicznej w 2009 roku. Dostęp 16.01.2017. http://www.ms z.gov.pl/pl/polityka_
17.zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose_2009.
18.Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2015. Warszawa: GUS, 2016. Dostęp 12.01.2017, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/
19.ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkachemigracji-z-polski-w-latach-20042015,2,9.html.
20.Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce. Warszawa:
21.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2007. Dostęp 21.01.2017. http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Migracje/Monitoring.pdf.
22.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2011. Dostęp 22.01.2017. https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Analizy%20i%20 raporty/przeplyw%20pracownikow/Monitoring_maj%202011_korekta.pdf.
23.Kaczmarczyk, Paweł. Współczesne migracje zagraniczne Polaków – skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy. Dostęp 10.01.2017. http://www.fise.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/migracje/raport_fise_wspolczesne_migracje_polakow.pdf.
24.Komunikat PAP: RPO w obronie Polaków w Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn., 20.07.2009. Dostęp 14.01.2017. https://www.rpo.gov.pl/pliki/12481646180.pdf.
25.National Insurance Number Allocations to Adult Overseas Nationals: Quarterly Report-Registrations to September 2015. Dostęp 22.01.2017. https://www.gov.uk/government/
26.uploads/system/uploads/attachment_data/file/479276/nino-registrations-adult-overseas-nationals-nov-2015.pdf.
27.National Insurance Numbers Allocated to Adult Overseas Nationals Registrations to September 2016. Dostęp 22.01.2017. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/573259/nino-registrations-adult-overseas-nationalsseptember-2016.pdf.
28.Nowosielski, Michał. „Nowe założenia polityki polonijnej”, Biuletyn Instytutu Zachodniego, 70 (2011). Dostęp 12.01.2017. http://www.iz.poznan.pl/uploads/pracownicy/
29.nowosielski/410_zalozenia%20polityki%20polonijnej.pdf.
30.Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 1235 w sprawie stosunków polsko-brytyjskich. Dostęp
31.16.01.2017. http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/253C60FE.
32.Pachocka, Marta, Jan Misiuna. Migracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Dostęp 20.01.2017.
33.http://www.academia.edu/19607844/Migracje_mi%C4%99dzynarodowe_dylematy_definicyjne_i_poznawcze._Przyk%C5%82ady_z_Unii_Europejskiej_i_Stan%
34.C3%B3w_Zjednoczonych. Pierwsze polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe. Dostęp 14.01.2017. http://www. msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/pierwsze_polsko_brytyjskie_konsultacje_miedzyrzadowe.
35.Policja ujawnia nowe szczegóły zabójstwa Polaka w Harlow. Dostęp 14.01.201. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/wielka-brytania-nowe-szczegolyzabojstwa-
36.polaka-w-harlow,674181.html.
37.Polish People in the UK – Half a Million Polish Residents. Dostęp 18.01.2017. http://webarchive. nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http://www.ons.gov.uk/ons/rel/migration1/migration-statistics-quarterly-report/august-2011/polish-people-in-the-uk.html.
38.Premier Beata Szydło w Londynie: Dla Polski Wielka Brytania jest partnerem strategicznym. Dostęp 14.01.2017. https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-
39.beata-szydlo-w-londynie-dla-polski-wielka-brytania-jest-partnerem.html.
40.Priorytety polskiej polityki zagranicznej w latach 2012–2016. Warszawa 2012. Dostęp 12.01.2017. http://www.msz.gov.pl/resource/aa1c4aec-a52f-45a7-96e5-06658e73bb4e:JCR.
41.Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2009. Warszawa 2009. Dostęp 14.01.2017. https://www.msz.gov.pl/resource/90f1454c-8ac1-439a-9e5f-ac2ca6a0f013.
42.Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2012. Warszawa 2012. Dostęp 14.01.2017. http://www.msz.gov.pl/resource/d44dcd91-ed03-4e64-a475-b56dbece5a46:JCR.
43.„Słownik migracyjny”. Biuletyn Migracyjny 2 (2005). Dostęp 20.01.2017. http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny2.pdf.
44.Sobiepanek, Katarzyna. Brytyjski przyjaciel Rzeczpospolitej. Dostęp 14.01.2017. http://www.stosunki.pl/?q=content/brytyjski-przyjaciel-rzeczpospolitej.
45.Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski. Raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2014. Dostęp 8.01.2017. http://www.kbnm.pan.pl/images/Raport_KBnM_PAN_Spo-%C5%82eczne_skutki_poakcesyjnych_migracji_ludno%C5%9Bci_Polski.pdf.
46.Śmiałe wystąpienie premier Theresy May. Po Brexicie Wielka Brytania opuści unijny wspólny rynek. Dostęp 14.01.2017. http://wyborcza.pl/7,75399,21256323,wielka-brytania-
47.opusci-unijny-wspolny-rynek-smiale-wystapienie.html.
48.Współpraca polityczna. Dostęp 12.01.2017. http://www.londyn.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/wspolpraca_dwustronna/wspolpraca_polityczna.
49.Zagraniczne migracje zarobkowe. Raport końcowy z badań przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
50.w Szczecinie. Dostęp 12.01.2017. https://www.efs.2007-2013.gov.pl/analizyraportypodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/documents/raport_koncowy_zagraniczne_
51.migracje_zarobkowe_zachpom_ix_2009.pdf.
52.Bali, Sita. „Ruchy ludności”. W: Studia bezpieczeństwa, red. Paul D. Williams, 471–485. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.
53.Balicki, Janusz, Peter Stalker. Polityka imigracyjna i azylowa. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006.
54.Ciapała, Jerzy. Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1999.
55.Derwich, Karol. Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej 1945–2000. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
56.Fihel, Agnieszka, Emilia Piętka. „Funkcjonowanie polskich migrantów na brytyjskim rynku pracy”. CMR Working Papers 23 (2007), 81.
57.Iglicka, Krystyna. „Migracje długookresowe i osiedleńcze z Polski po 2004 roku – przykład Wielkiej Brytanii. Wyzwania dla statystyki i demografii państwa”. Raporty i Analizy CSM 5 (2011).
58.Kaczmarczyk, Paweł. Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.
59.Koszel, Bogdan. „Na drodze do Brexitu”, Biuletyn Instytutu Zachodniego 234 (2016).
60.Kubiciel-Lodzińska, Sabina. Imigracja zarobkowa do województwa opolskiego. Skala, warunki i perspektywy. Opole: Politechnika Opolska, 2012. Wersja Kindle.
61.Lesińska, Magdalena. „Emigracja i diaspora w dyskursie politycznym w Polsce w latach 1991–2015”. CMR Working Papers 83 (2015), 141.
62.Lesińska, Magdalena. „Migracje we współczesnej analizie politologicznej – niewykorzystany potencjał”. CMR Working Papers 47 (2011), 10.
63.Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie zachodniopomorskim w 2012 roku. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2013.
64.Materiały informacyjne na 77. posiedzenie senatu VIII kadencji do punktu porządku obrad: „Informacja ministra spraw zagranicznych na temat polityki polonijnej”. Warszawa:
65.Kancelaria Senatu, 2015.
66.Milewski, Maciej, Joanna Ruszczak-Żbikowska. „Motywacje do wyjazdu, praca, więzi społeczne i plany na przyszłość polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii”. CMR Working Papers 35 (2008), 93.
67.Musiał-Karg, Magdalena, Elżbieta Lesiewicz. „Brytyjskie i greckie referenda a groźba Brexitu i Grexitu”. Przegląd Europejski 37 (2015), 3: 11–131.
68.Nowak, Marek. „Polska migracja: motywy mobilności, jej dynamika i propozycja socjologicznej rekonceptualizacji”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76 (2014), 3: 281–300.
69.Nowiak, Joanna. „Czym jest polityka zagraniczna”. W: Stosunki międzynarodowe, red. W. Malendowski, C. Mojsiewicz, 75–90. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe
70.Atla, 1998.
71.Okólski, Marek. Demografia zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004.
72.Pasternak-Malicka, Monika. „Przyczyny i skutki migracji zagranicznych młodych Polaków”. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 7 (2013): 177–188.
73.Podgórzańska, Renata. Polityka zagraniczna Polski wobec obszaru pojugosłowiańskiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.
74.Raport z wyników Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2012.
75.Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2016.
76.Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej
77.oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców. Dz. Urz. UE L 199/23.
78.Sakson, Andrzej. „Migracje – fenomen XX i XXI wieku”. Przegląd Zachodni 2 (2008): 11–19.
79.Stola, Dariusz. Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989. Warszawa: Instytut Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Pamięci Narodowej, 2010.
80.Wójcik-Żołądek, Monika, „Współczesne procesy migracyjne: definicje, tendencje, teorie”. Studia BAS 4 (2014): 9–35.
81.Zięba, Ryszard. „Paradoksy polityki zagranicznej Polski w okresie transformacji”. W: Paradoksy polityki, red. M. Karwat, 387–405. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2007.
82.Znojek, Bartłomiej. „Polityka Polski wobec Wielkiej Brytanii”. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej (2009): 196–212.