Przeszłość Demograficzna Polski

ISSN: 0079-7189     DOI: 10.18276/pdp.2018.40-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Liste der Ausgaben / 40, 2018
Ludzie rodowici i migranci – czy słuszny podział? Wokół książki Jeremy Hayhoe, Strangers and Neighbours. Rural Migration in Eighteenth-Century Northern Burgundy, Toronto: University of Toronto Press 2016, ss. 274

Erscheinungsjahr:2018
Seitenanzahl:27 (301-327)
Schlüsselbegriffe: północna Burgundia migracje wewnętrzne wieś praca sezonowa rolnictwo rzemiosło pracownicy niewykwalifikowani dystans geograficzny
Cited-by (Crossref) ?:
Autoren: Mateusz Wyżga

Abstract

W artykule omawiam książkę poświęconą migracjom wewnętrznym i mikromobilności chłopów w osiemnastowiecznej, północnej Burgundii. Jej autor starał się dowieść znaczenia ruchliwości geograficznej i jej powszechności, głównie za pomocą analizy statystycznej źródeł masowych. Omawiana praca jest przykładem zastosowania metod mieszanych i różnych źródeł. Jeremy Hayhoe oparł swe badania głównie na niewykorzystywanych szerzej zeznaniach świadków zarejestrowanych w sprawach sądowych, na napoleońskim spisie ludności (1808–1813), rejestrach podatkowych oraz na księgach metrykalnych ślubów. Na podstawie tych źródeł powstała baza około 70 000 danych. Badanie objęło egzogamię małżeńską, proporcje ludności miejscowej i napływowej, pokonywane dystanse przestrzenne i roczne wskaźniki migracji. W książce omówiono migracje w podziale na czas ich trwania, czynniki skłaniające do wychodźstwa i przyciągające migrantów, motywacje ludzkie, wreszcie sposoby regulowania napływów ludzi przez społeczności lokalne. Okazało się, że większość mieszkańców osiemnastowiecznych wsi w północnej Burgundii doświadczyła w swym życiu migracji, które miały na ogół podłoże ekonomiczne i przebiegały na krótkich dystansach. Chociaż dominujące były przemieszczenia o charakterze czasowym, odgrywały one ważną rolę w funkcjonowaniu społeczności lokalnych.
herunterladen

Artikeldatei

Bibliographie

1.Clark, Peter, David Souden. Wstęp do: Peter Clark, David Souden, red., Migration and Society in Early Modern England, 11–48. London: Hutchinson, 1987.
2.Hochstadt, Steve, Mobility and Modernity: Migration in Germany, 1820–1989. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999.
3.Kümin, Beat. „Public Houses and Their Patrons in Early Modern Europe”. W: The World of the Tavern: Public Houses in Early Modern Europe, red. Beat Kümin, B. Ann Tlusty, 44–62. Aldershot, UK: Ashgate, 2002.
4.McCants, Anne. „Internal Migration in Friesland, 1750–1805”. Journal of Interdisciplinary History 22 (1992): 387–409.
5.Montenach, Anne. „Legal Trade and Black Markets: Foodtrades in Lyon in the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries”. W: Female Agency in the Urban Economy: Gender in European Towns, 1640–1830, red. Deborah Simonton, Anne Montenach, 17–33. New York: Routlege, 2013.
6.Pooley, Colin G. „Local Histories of Migration and Mobility”. Local Population Studies 100 (2018), 1: 52–59.
7.Pooley, Colin G., Jean Turnbull. Migration and Mobility in Britain since the Eighteenth Century. London: UCL Press, 1998.
8.Rafacz, Józef. Ustrój wsi samorządnej małopolskiej w XVIII wieku. Lublin: Uniwersytet Lubelski, 1922.
9.Ravenstein, Ernst Georg. „The Laws of Migration”. Journal of the Statistical Society 48 (1885), 2: 168–235.
10.Ravenstein, Ernst Georg. „The Laws of Migration, Second Paper”. Journal of the Royal Statistical Society 52 (1889), 2: 241–305.
11.Ruggles, Steven. „Migration, Marriage, and Mortality: Correcting Sources of Bias in English Family Reconstitutions”. Population Studies 46 (1992), 3: 507–522.
12.Sussman, George D. Selling Mother’s Milk: The Wet-Nursing Business in France, 1715– 1914. Urbana: University of Illinois Press, 1982.