Przeszłość Demograficzna Polski

ISSN: 0079-7189     DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Profil

Czasopismo "Przeszłość Demograficzna Polski” w latach 2019–2020 objęte jest finansowaniem w ramach programu MNiSW "Wspracie dla czasopism naukowych".

Na łamach Przeszłości Demograficznej Polski prezentowane są zagadnienia odnoszące się do populacji historycznych; w tym wybranych grup lub kategorii społeczno-zawodowych. W ujęciach mikro preferowane są badania oparte na indywidualnym materiale statystycznym o charakterze masowym, ze szczególnym uwzględnieniem krytyki źródłowej. Periodyk jest otwarty na prace z pogranicza demografii historycznej i innych (sub)dyscyplin naukowych – np. paleodemografii, demografii formalnej, historii społecznej i gospodarczej, historii medycyny, geografii historycznej i geografii ludności, antropologii społecznej, statystyki i informatyki – o ile dają one możliwość bardziej pełnego i wielowymiarowego rozpatrywania procesów demograficznych w przeszłości. Zakres terytorialny zainteresowań PDP obejmuje przede wszystkim obszary dawnego i obecnego państwa polskiego, bez względu na ich aktualną, bądź byłą przynależność. Jednak czasopismo nie zamyka się na artykuły odnoszące się do innych terenów, zwłaszcza w tych wypadkach, gdy przedstawiają one stosowny materiał porównawczy, bądź dają narzędzia metodologiczne możliwe do zastosowania w badaniach rodzimych.

Szereg informacji o czasopiśmie, a przede wszystkim o polskich badaniach historycznych poświęconych różnym aspektom demograficznym (ok. 5 tys. publikacji) znajdą Państwo w wydawnictwie zredagowanym przez Cezarego Kuklo i Piotra Guzowskiego.

Struktury demograficzne

Przeszłość Demograficzna Polski wydawana jest w ramach otwartego dostępu do publikacji naukowych (Open Access). Artykuły publikowane są na zasadach wolnej i otwartej licencji Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach (CC BY-SA). Publikowanie artykułów w PDP jest całkowicie darmowe. 

Dążąc stale do podnoszenia jakości czasopisma, a także mając na uwadze zwiększenie jakości nadsyłanych tekstów, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej czasopisma Komitet Redakcyjny postanowił od 2017 roku wydawać Przeszłość Demograficzną Polski w formie rocznika. 

Czasopismo jest rocznikiem indeksowanym w bazach DOAJ (Directory of Open Access Journals), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), BazHum i POL-index. Czasopismo posiada cytowania w bazie SCOPUS. Zgodnie z aktualną listą czasopism punktowanych MNiSW za publikację naukową w Przeszłości Demograficznej Polski przysługuje 20 punktów.

Przeszłość Demograficzna Polski jest czasopismem naukowym od samego początku swego istnienia związanym z Sekcją (aktualnie Zespołem) Demografii Historycznej. Zespół prowadzi swoją działalność w ramach Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Periodyk wydawany jest od 1967 roku. Pierwszym redaktorem czasopisma był Adam Szczypiorski, następnie funkcję tą pełnili Egon Vielrose, Irena Gieysztorowa, Julian Karol Janczak i Marek Górny. Obecnie redaktorem jest Dariusz Chojecki.

Bibliografia PDP (opracował Konrad Wnęk)