Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2018.1-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / 1/2018
Chrystocentryczny wymiar duchowości według św. Jana Ewangelisty

Autorzy: Henryk Wejman
Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: duchowość zaufanie prawda życie życie w Chrystusie
Rok wydania:2018
Liczba stron:18 (41-58)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ewangelista Jan w swym przekazie wskazuje wyraźnie na Chrystusa jako źródło wszelkich działań i osiągnięć człowieka. Gdy każdy z nich w pokorze i zaufaniu powierzy Mu swoje sprawy, nie dozna opuszczenia. Chrystus w swoim miłosierdziu czuwa nad każdym człowiekiem i niesie mu wsparcie w potrzebie. Każdy, gdy otworzy się na Jego wsparcie, dozna spełnienia w potrzebie i ostatecznie uszczęśliwienia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Augustyn św., Wyznania, Warszawa 1970.
2.Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”, Watykan 2006.
3.Janicki J.J., Bierzmowanie, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 82–84.
4.Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Christifideles laici”, Watykan 19821.
5.Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia”, Watykan, 1980.
6.Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, Watykan 1979.
7.Jan Paweł II, W nowe tysiąclecie z Księgą Ewangelii, „L’Osservatore Romano” 8 (1999), s. 14.
8.Leon Wielki, św., Kazanie I o Narodzeniu Pańskim, w: Liturgia Godzin, t. 1, Poznań 1982.
9.Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.
10.Misiurek J., Chrzest – nowe stworzenie w Chrystusie, w: Chrzest – nowość życia, red. A.J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1992, s. 81–82.
11.Peter M., Wykład Pisma świętego Starego Testamentu, Poznań 1959.
12.Romaniuk K., Biblijny traktat o miłosierdziu, Ząbki 1994.
13.Sopoćko M., Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. 1, Londyn 1958.
14.Stasiak S.J., Zawiła R., ABC teologii dogmatycznej, Wrocław 1993.
15.Świderkówna A., Rozmowy o Biblii, Warszawa 2004.
16.Wejman H, W biblijnej szkole miłosierdzia, Kraków 2008.